pixelg
SA - PS i SA - P - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - PS i SA - P

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowanyx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2019-09-30
PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PLAYWAY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-712Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bluszczańska 76paw 6
(ulica)(numer)
+48 535535311+48 22 713 80 77
(telefon)(fax)
contact@playway.comwww.playway.com
(e-mail)(www)
5213609756142985260
(NIP)(REGON)
4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów47 73834 25511 1338 080
Zysk (strata) z działalności operacyjnej35 70823 9088 3275 639
EBITDA35 80423 9778 3505 656
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem38 90340 2039 0739 483
Zysk (strata) netto 33 24234 6607 7528 176
przypadający na jednostkę dominującą28 13130 3536 5607 159
przypadający na udziały niedające kontroli5 1114 3071 1921 016
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej19 28326 1584 4976170
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 627(64)613(15)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 701(14 777)630(3 486)
Przepływy pieniężne netto razem24 61211 3175 7402 670
Liczba akcji 6 600 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,04 5,25 1,17 1,24
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 22,61 13,58 5,27 3,20
na 30.06.2019 r. na 31.12.2018 r. na 30.06.2019 r. na 31.12.2018 r.
Aktywa / Pasywa razem161 907121 80838 07828 328
Aktywa trwałe25 63924 3116 0305 654
Aktywa obrotowe136 26797 49732 04822 674
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej128 28797 39030 17122 649
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 6868 1422 9841 894
Zobowiązania długoterminowe2 8782 673677622
Zobowiązania krótkoterminowe9 8095 4692 3071 272

Powyższe dane finansowe za okres 6 miesięcy 2019 i 2018 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 28 czerwca 2019 r.  -4,2520 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2018 r. – 4,3000 PLN/EURO,- pozycje skróconego śródrocznego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.  – 4,2880 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do czerwca 2018 r. –  4,2395 PLN/EUR,
*EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
01._PlayWay_SSF H12019_PDF_END_sign.pdfzał 1
02_PLAYWAY_PSF_2019_raport.pdfzał 2
03_PLAYWAY_PSSF_2019_raport.pdfzał 3
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-30Krzysztof KostowskiPrezes Zarządu
2019-09-30Jakub TrzebińskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PLAYWAY S.A.
Adres:Bluszczańska 76 paw 6, 00-712 Warszawa
Telefon:+48 535535311
Fax:+48 22 713 80 77
Email: contact@playway.com
www:www.playway.com
NIP:5213609756
REGON:142985260

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR