pixelg
SA-P - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-P

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowanyx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2019-08-26
"POLIMEX-MOSTOSTAL" SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTALBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-124Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jana Pawła II 12
(ulica)(numer)
022 8297100022 8260493
(telefon)(fax)
kontakt@polimex-mostostal.plwww.polimex.pl
(e-mail)(www)
8210014509710252031
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody ze sprzedaży 750 292810 351176 456191 143
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej-3 936-8 538-926-2 014
Zysk / (strata) brutto-17 512-17 428-4 119-4 111
Zysk / (strata) netto-12 131-20 803-2 853-4 907
Zysk / (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-12 131-20 931-2 853-4 937
Zysk / (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym0128030
Inne całkowite dochody netto3682 82987667
Łączne całkowite dochody-11 763-17 974-2 766-4 240
Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-11 763-18 102-2 766-4 270
Całkowity dochód przypadający udziałom niekontrolującym0128030
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-92 804-4 377-21 826-1 032
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 112-5 578-1 437-1 316
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-23 490-15 766-5 524-3 719
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-122 406-25 721-28 788-6 067
Aktywa trwałe razem798 018789 167186 105183 527
Aktywa obrotowe razem940 5991 081 696219 356251 557
Aktywa razem1 738 6171 870 863405 461435 084
Zobowiązania długoterminowe razem404 509426 60794 33599 211
Zobowiązania krótkoterminowe razem668 198766 583155 830178 275
Kapitał własny razem665 910677 673155 296157 598
Kapitał podstawowy473 238473 238110 363110 055
Liczba akcji zwykłych236 618 802236 618 802--
Średnia ważona liczba akcji zwykłych236 618 802236 618 802--
Podstawowy oraz rozwodniony zysk / (strata) na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję) -0,051-0,088-0,012-0,021

-poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po kursie 4,2880 (dla danych na 30.06.2019 roku) oraz 4,300 (dla danych na koniec roku 2018), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy, -poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,2520 (dla danych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku) oraz 4,2395 (dla danych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku), które są średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Raport z przeglądu skróconego sprawozdania skonsolidowanego.PDFRaport niezależnego biegłego rewidenta do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PxM 30.06.2019_sig-sig-sig-sig.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PxM 30.06.2019-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w I półroczu 2019 roku
Oświadczenie Zarządu PxM - rzetelność sprawozdań 1H2019.pdfOświadczenie Zarządu Polimex Mostostal SA w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-23Krzysztof FigatPrezes Zarządu
2019-08-23Przemysław JaniszewskiWiceprezes Zarządu
2019-08-23Maciej KornilukWiceprezes Zarządu
2019-08-23Sławomir CzechDyrektor Finansowy / Główny Księgowy


Nazwa jednostki:"POLIMEX-MOSTOSTAL" SA
Nazwa skrócona jednoskti:POLIMEX-MOSTOSTAL
Adres:Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
Telefon:022 8297100
Fax:022 8260493
Email: kontakt@polimex-mostostal.pl
www:www.polimex.pl
NIP:8210014509
REGON:710252031

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Polimex Mostostal SA
POLIMEXMS
2020-02-20 Zawarcie aneksu do istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta
2020-02-13 zawarcie istotnej umowy
2020-02-05 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-01-31 spełnienie się warunków zawieszających wystawienie gwarancji
2020-01-30 zawarcie istotnej umowy
2020-01-29 terminarz raportów
2020-01-20 zawarcie istotnej umowy
2020-01-16 zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR