pixelg
SA-QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-15
"POLIMEX-MOSTOSTAL" SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTALBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-124Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jana Pawła II 12
(ulica)(numer)
022 8297100022 8260493
(telefon)(fax)
kontakt@polimex-mostostal.plwww.polimex.pl
(e-mail)(www)
8210014509710252031
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2019-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 352 897348 26982 11183 350
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej-11 5113 548-2 678849
Zysk / (strata) brutto-18 038-1 634-4 197-391
Zysk / (strata) netto-17 941-1 011-4 174-242
Zysk / (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-17 941-1 052-4 174-252
Zysk / (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym041010
Inne całkowite dochody netto5081 671118400
Łączne całkowite dochody-17 433660-4 056158
Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-17 433619-4 056148
Całkowity dochód przypadający udziałom niekontrolującym041010
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-26 06585 566-6 06520 478
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 947-6 571-686-1 573
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-8 708-10 143-2 026-2 427
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-37 72068 852-8 77716 478
Aktywa trwałe razem796 221789 167185 112183 527
Aktywa obrotowe razem949 0481 081 696220 642251 557
Aktywa razem1 745 2691 870 863405 754435 084
Zobowiązania długoterminowe razem437 215426 607101 64799 211
Zobowiązania krótkoterminowe razem647 814766 583150 609178 275
Kapitał własny razem660 240677 673153 498157 598
Kapitał podstawowy473 238473 238110 022110 055
Liczba akcji zwykłych236 618 802236 618 802--
Średnia ważona liczba akcji zwykłych236 618 802236 618 802--
Podstawowy oraz rozwodniony zysk / (strata) na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję) -0,076-0,004-0,0180,016
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 113 74795 60226 46622 880
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej2 442-2 023568-484
Zysk / (strata) brutto-13 5849 929-3 1612 376
Zysk / (strata) netto-11 6058 515-2 7002 038
Inne całkowite dochody netto0000
Łączne całkowite dochody-11 6058 515-2 7002 038
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-16 121140 314-3 75133 581
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-11 9122 814-2 772673
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-2 142-4 561-498-1 092
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-30 175138 567-7 02133 163
Aktywa trwałe razem763 798770 337177 574179 148
Aktywa obrotowe razem453 038553 877105 326128 809
Aktywa razem1 216 8361 324 214282 900307 957
Zobowiązania długoterminowe razem311 277330 01372 36876 747
Zobowiązania krótkoterminowe razem349 953426 99081 36099 300
Kapitał własny razem555 606567 211129 172131 910
Kapitał podstawowy473 238473 238110 022110 055
Liczba akcji zwykłych236 618 802236 618 802--
Średnia ważona liczba akcji zwykłych236 618 802236 618 802--
Podstawowy oraz rozwodniony zysk / (strata) na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję)-0,0490,036-0,0110,009

'-poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po kursie 4,3013 (dla danych na 31.03.2019 roku) oraz 4,300 (dla danych na koniec roku 2018), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy, -poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,2978 (dla danych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku) oraz 4,1784 (dla danych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku), które są średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Kwartalny skonsolidowany raport 1q2019 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową sing-sig-sig-sig.pdfKWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU ZAWIERAJĄCY JEDNOSTKOWĄ KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-14Krzysztof FigatPrezes Zarządu
2019-05-14Przemysław JaniszewskiWiceprezes Zarządu
2019-05-14Maciej KornilukWiceprezes Zarządu
2019-05-14Sławomir CzechDyrektor ds. Finansowych - Główny Księgowy


Nazwa jednostki:"POLIMEX-MOSTOSTAL" SA
Nazwa skrócona jednoskti:POLIMEX-MOSTOSTAL
Adres:Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
Telefon:022 8297100
Fax:022 8260493
Email: kontakt@polimex-mostostal.pl
www:www.polimex.pl
NIP:8210014509
REGON:710252031

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Polimex Mostostal SA
POLIMEXMS
2020-02-20 Zawarcie aneksu do istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta
2020-02-13 zawarcie istotnej umowy
2020-02-05 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-01-31 spełnienie się warunków zawieszających wystawienie gwarancji
2020-01-30 zawarcie istotnej umowy
2020-01-29 terminarz raportów
2020-01-20 zawarcie istotnej umowy
2020-01-16 zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR