pixelg
SA-QSr3 - 2019-11-29 - POLNORD SA (POLNORD)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki POLNORD SA (POLNORD) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-29
POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORDBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-972Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Adama Branickiego15
(ulica)(numer)
022 351 96 00022 351 96 00
(telefon)(fax)
polnord@polnord.plpolnord.pl
(e-mail)(www)
5830006767000742457
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skróconego jednostkowego spr. fin. Dane dotyczące
pozycji bilansowych prezentowane są odpowiednio na dzień 30.09.2019 i 31.12.2018
Przychody ze sprzedaży16 145 79 143 3 747 18 607
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 16 145 31 018 3 747 7 292
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej (50 800) 9 858 (11 790) 2 318
Zysk (strata) brutto(51 700) 14 633 (11 999) 3 440
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(48 826) 271 (11 332) 64
Zysk (strata) netto (48 826) 271 (11 332) 64
Kapitał własny439 023 487 849 100 380 113 453
Zobowiązania długoterminowe93 088 118 498 21 284 27 558
Zobowiązania krótkoterminowe398 236 354 747 91 055 82 499
Aktywa trwałe617 267 629 168 141 135 146 318
Aktywa obrotowe ( w tym przeznaczone do sprzedaży)313 080 331 926 71 584 77 192
Suma aktywów 930 347 961 094 212 719 223 510
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego spr. fin. Dane dotyczące pozycji bilansowych prezentowane są odpowiednio na dzień 30.09.2019 i 31.12.2018
Przychody ze sprzedaży117 943 185 143 27 374 43 527
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży18 222 24 054 4 229 5 655
Zysk (strata) brutto na działalności operacyjnej(74 625) (12 616) (17 320) (2 966)
Zysk (strata) brutto (74 445) (26 523) (17 278) (6 236)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(51 299) (37 259) (11 906) (8 760)
Zysk (strata) netto (71 103) (38 822) (16 503) (9 127)
Kapitał własny448 087 519 248 102 453 120 755
Zobowiązania długoterminowe104 234 126 224 23 833 29 354
Zobowiązania krótkoterminowe522 443 518 484 119 454 120 578
Aktywa trwałe443 642 457 775 101 436 106 459
Aktywa obrotowe ( w tym przeznaczone do sprzedaży)631 122 706 181 144 303 164 228
Suma aktywów1 074 764 1 163 956 245 739 270 687
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SSF_3Q2019_GK_Polnord.pdfRaport za 3Q 2019PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-11-29Marcin Gomoła Prezes Zarządu


2019-11-29Marcin Mosz Członek Zarządu

Nazwa jednostki:POLNORD SA
Nazwa skrócona jednoskti:POLNORD
Adres:Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Telefon:022 351 96 00
Fax:022 351 96 00
Email:polnord@polnord.pl
www:polnord.pl
NIP:5830006767
REGON:000742457

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy