pixelg
wyniki za I półrocze 2019 - 2019-09-27 - POLNORD SA (POLNORD)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wyniki za I półrocze 2019 - komunikat spółki POLNORD SA (POLNORD) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr41/2019

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

POLNORD
Temat


Informacja o wstępnych szacunkach wyników dokonanych w toku prac nad raportem okresowym za I półrocze 2019 r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent ) informuje, że w związku z prowadzonymi pracami nad skonsolidowanym raportem półrocznym Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r. w dniu dzisiejszym podjął decyzję o: 1) wprowadzeniu korekt bilansu otwarcia:
a. wprowadzeniu korekty in minus w łącznej szacowanej kwocie 66,51 mln zł, która wynika z dokonania aktualizacji przez Zarząd Emitenta oceny statusu postępowań sądowych, w szczególności w sprawie przeciwko Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. Na obecnym etapie spraw trudno jest jednoznacznie ustalić prawdopodobieństwo uwzględnienia przez sądy roszczeń Emitenta na poziomie graniczącym z pewnością w myśl MSR 37, co przy podejściu ostrożnościowym prezentowanym przez Zarząd, powoduje brak ujęcia wyżej wymienionych należności w bilansie. Zarząd pozostaje przy tym niezmiennie na stanowisku, iż obecny sposób procedowania sądu właściwego dla danej sprawy, a także argumentacja przedstawiona w toku każdego z postępowań, przemawiają za istotnym prawdopodobieństwem uwzględnienia roszczeń Emitenta;
b. wprowadzeniu korekty in minus w łącznej szacowanej kwocie 17,16 mln zł, która wynika z weryfikacji zasadności oraz sposobu ujęcia pozycji zapasów dotyczących poniesionych w latach poprzednich nakładów na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz oczyszczalnię wód opadowych;
c. wprowadzeniu korekty in plus w kwocie 20,77 mln zł, która wynika z dokonania aktualizacji przez Zarząd Emitenta oceny statusu postępowania z powództwa Wilanów Office Park - Budynek B1 Sp. z o.o. przeciwko POL AQUA Sp. z o.o. o zapłatę czynszu za najem budynku biurowego oznaczonego symbolem B1. 2) przeszacowaniu in minus wartości przyszłego spodziewanego odszkodowania od m.st. Warszawy na kwotę 33,73 mln zł z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego działek wydzielonych pod drogi. Podstawę dokonania powyższego przeszacowania stanowią operaty szacunkowe sporządzone na zlecenie Starosty Legionowskiego, przy czym Emitent zgłosił Staroście Legionowskiemu zastrzeżenia i uwagi do ww. operatów (głównie w zakresie przyjętej metodologii nie uwzględniającej cen rynkowych działek w Warszawie dzielnica Wilanów) Postępowanie jest w toku.

Łączny szacowany wpływ zdarzeń opisanych w niniejszym raporcie na skonsolidowany wynik netto za I półrocze 2019r. to ok. 33,73 mln zł in minus. Łączny szacowany wpływ zdarzeń opisanych w niniejszym raporcie na skonsolidowane kapitały własne Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30 czerwca 2019r. to ok. 96,63 mln zł in minus.
Przedstawione dane finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019r. nastąpi 30 września 2019r., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-09-27Marcin Gomoła Prezes Zarządu


2019-09-27Marcin Mosz Członek Zarządu


2019-09-27Jakub Kocjan Członek Zarządu

Nazwa jednostki:POLNORD SA
Nazwa skrócona jednoskti:POLNORD
Adres:Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Telefon:022 351 96 00
Fax:022 351 96 00
Email:polnord@polnord.pl
www:polnord.pl
NIP:5830006767
REGON:000742457

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Polnord SA
POLNORD
2020-07-07 decyzje dot. odszkodowań drogowych w Wilanowie
2020-07-03 wypowiedzenie umowy z audytorem
2020-07-01 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-01 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, powołanie członków RN, zmiana statutu
2020-07-01 powołanie członków RN
2020-07-01 powołanie zarządu
2020-07-01 rezygnacja członka RN
2020-07-01 rezygnacja członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy