pixelg
wyniki za I półrocze 2019 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

wyniki za I półrocze 2019

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr41/2019

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

POLNORD
Temat


Informacja o wstępnych szacunkach wyników dokonanych w toku prac nad raportem okresowym za I półrocze 2019 r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent ) informuje, że w związku z prowadzonymi pracami nad skonsolidowanym raportem półrocznym Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r. w dniu dzisiejszym podjął decyzję o: 1) wprowadzeniu korekt bilansu otwarcia:
a. wprowadzeniu korekty in minus w łącznej szacowanej kwocie 66,51 mln zł, która wynika z dokonania aktualizacji przez Zarząd Emitenta oceny statusu postępowań sądowych, w szczególności w sprawie przeciwko Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. Na obecnym etapie spraw trudno jest jednoznacznie ustalić prawdopodobieństwo uwzględnienia przez sądy roszczeń Emitenta na poziomie graniczącym z pewnością w myśl MSR 37, co przy podejściu ostrożnościowym prezentowanym przez Zarząd, powoduje brak ujęcia wyżej wymienionych należności w bilansie. Zarząd pozostaje przy tym niezmiennie na stanowisku, iż obecny sposób procedowania sądu właściwego dla danej sprawy, a także argumentacja przedstawiona w toku każdego z postępowań, przemawiają za istotnym prawdopodobieństwem uwzględnienia roszczeń Emitenta;
b. wprowadzeniu korekty in minus w łącznej szacowanej kwocie 17,16 mln zł, która wynika z weryfikacji zasadności oraz sposobu ujęcia pozycji zapasów dotyczących poniesionych w latach poprzednich nakładów na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz oczyszczalnię wód opadowych;
c. wprowadzeniu korekty in plus w kwocie 20,77 mln zł, która wynika z dokonania aktualizacji przez Zarząd Emitenta oceny statusu postępowania z powództwa Wilanów Office Park - Budynek B1 Sp. z o.o. przeciwko POL AQUA Sp. z o.o. o zapłatę czynszu za najem budynku biurowego oznaczonego symbolem B1. 2) przeszacowaniu in minus wartości przyszłego spodziewanego odszkodowania od m.st. Warszawy na kwotę 33,73 mln zł z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego działek wydzielonych pod drogi. Podstawę dokonania powyższego przeszacowania stanowią operaty szacunkowe sporządzone na zlecenie Starosty Legionowskiego, przy czym Emitent zgłosił Staroście Legionowskiemu zastrzeżenia i uwagi do ww. operatów (głównie w zakresie przyjętej metodologii nie uwzględniającej cen rynkowych działek w Warszawie dzielnica Wilanów) Postępowanie jest w toku.

Łączny szacowany wpływ zdarzeń opisanych w niniejszym raporcie na skonsolidowany wynik netto za I półrocze 2019r. to ok. 33,73 mln zł in minus. Łączny szacowany wpływ zdarzeń opisanych w niniejszym raporcie na skonsolidowane kapitały własne Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30 czerwca 2019r. to ok. 96,63 mln zł in minus.
Przedstawione dane finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019r. nastąpi 30 września 2019r., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-09-27Marcin Gomoła Prezes Zarządu


2019-09-27Marcin Mosz Członek Zarządu


2019-09-27Jakub Kocjan Członek Zarządu

Nazwa jednostki:POLNORD SA
Nazwa skrócona jednoskti:POLNORD
Adres:Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Telefon:022 351 96 00
Fax:022 351 96 00
Email:polnord@polnord.pl
www:polnord.pl
NIP:5830006767
REGON:000742457

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR