pixelg
SA - Q3 - 2019-11-22 - PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA (PRAGMAFA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - Q3 - komunikat spółki PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA (PRAGMAFA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-22
PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA FAKTORING S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-584Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Brynowska72
(ulica)(numer)
+48 32 44 20 200+48 32 44 20 240
(telefon)(fax)
biuro@pragmafaktoring.plwww.pragmafaktoring.pl
(e-mail)(www)
634-24-27-710277573126
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów18 05723 5774 1915 543
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 87811 0639002 601
Zysk (strata) brutto9 9824 7332 3171 113
Zysk (strata) netto 7 8233 7521 816882
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej66 158(5 493)15 355(1 291)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej8 638(719)2 005(169)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(64 619)3 301(14 998)776
Przepływy pieniężne netto, razem10 176(2 910)2 362(684)
Aktywa, razem123 815179 36928 31041 993
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania77 696132 91517 76531 117
Zobowiązania długoterminowe66 003103 94015 09124 334
Zobowiązania krótkoterminowe11 69328 9752 6746 783
Kapitał własny 46 11946 45410 54510 876
Kapitał zakładowy2 7522 752629644
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)2 752 1672 752 1672 752 1672 752 167
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR)2,841,360,660,32
Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR)2,841,360,660,32
Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR)16,7616,883,833,95
Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR)16,7616,883,833,95
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,50-0,35-
Saldo faktoring na koniec okresu61 962133 40714 16731 233
Saldo pożyczki na koniec okresu440 403457 501102 215107 559
Wpłaty z pożyczek w okresie32 94118 2447 5324 271
Wpłaty z pożyczek w okresie30 50918 6867 0814 393

Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz całkowitych dochodów przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:
a)      sprawozdanie z sytuacji finansowej według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:
na dzień 30 września 2019 średni kurs wyniósł: 4,3736;
na dzień 30 września 2018 średni kurs wyniósł: 4,2714;
b)     sprawozdanie z całkowitych dochodów według kursów średnich w odpowiednim okresie obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:
średnia arytmetyczna w okresie od 1 lipca do 30 września 2019: 4,3497;
średnia arytmetyczna w okresie od 1 lipca do 30 września 2018: 4,2815;
średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019: 4,3086.
średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018: 4,2535.
Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Pragma Faktoring sprawozdanie finansowe 3 Q 2019.pdf
Pragma Faktoring 3 Q 2019 - prezentacja.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-22Tomasz Boduszek
Prezes Zarządu
2019-11-22Jacek ObrockiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PRAGMA FAKTORING S.A.
Adres:Brynowska 72, 40-584 Katowice
Telefon:+48 32 44 20 200
Fax:+48 32 44 20 240
Email:biuro@pragmafaktoring.pl
www:www.pragmafaktoring.pl
NIP:634-24-27-710
REGON:277573126

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy