formularz raportu rocznego - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSR
w walucie
data przekazania: 2017-03-20
PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA INKASO S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
42-600Tarnowskie Góry
(kod pocztowy)(miejscowość)
Czarnohucka3
(ulica)(numer)
(032) 4 500 100(032) 769 11 16
(telefon)(fax)
biuro@pragmainkaso.plwww.pragmainkaso.pl
(e-mail)(www)
645-22-74-302277810566
(NIP)(REGON)
4 Audyt z siedzibą w Poznaniu, wpisana na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KRBR, pod numerem ewidencyjnym 3363
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Przychody brutto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów73 06385 40016 69720 407
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów14 28511 7083 2652 798
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 917451438108
Zysk (strata) brutto(641)5 156(146)1 232
Zysk (strata) netto (440)4 713(101)1 126
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 754 3437 140 485629 4671 706 291
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(9 060 896)(10 973 970)(2 070 742)(2 622 340)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6 088 7064 218 8881 391 4901 008 146
Przepływy pieniężne netto, razem(217 847)385 402(49 786)92 096
Aktywa, razem123 720113 93327 96626 735
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania70 60760 43015 96014 180
Zobowiązania długoterminowe31 67527 4367 1606 438
Zobowiązania krótkoterminowe38 93132 9958 8007 742
Kapitał własny 53 11353 50312 00612 555
Kapitał zakładowy3 6803 680832864
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)3 680 0003 680 0003 680 0003 680 000
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR)(0,12)1,28(0,03)0,31
Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR)(0,12)1,28(0,03)0,31
Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR)14,4314,543,263,41
Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR)14,4314,543,263,41
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,001,000,000,24


Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz całkowitych
dochodów przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez
Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą
przeliczenia:


a) sprawozdanie z sytuacji finansowej według kursu obowiązującego na
ostatni dzień odpowiedniego okresu:


•na dzień 31 grudnia 2016 średni kurs wyniósł: 4,4240;


•na dzień 31 grudnia 2015 średni kurs wyniósł: 4,2615;


b) sprawozdanie z całkowitych dochodów według kursów średnich w
odpowiednim okresie obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca


w danym okresie:


•średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016: 4,3757;


•średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015: 4,1848;


Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w
tysiącach złotych przez kurs wymiany.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Pragma Inkaso za 2016 rok.pdf
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-20Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2017-03-20Michał KolmasiakWiceprezes Zarządu
2017-03-20Jacek ObrockiCzłonek Zarządu
2017-03-20Prot ZastawniakCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-20Krzysztof BłaniaDyrektor ds. Finansowych


Nazwa jednostki:PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PRAGMA INKASO S.A.
Adres:Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon:(032) 4 500 100
Fax:(032) 769 11 16
Email:biuro@pragmainkaso.pl
www:www.pragmainkaso.pl
NIP:645-22-74-302
REGON:277810566

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d