formularz skonsolidowanego raportu rocznego - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSR
w walucie
data przekazania: 2017-03-20
PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA INKASO S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
42-600Tarnowskie Góry
(kod pocztowy)(miejscowość)
Czarnohucka3
(ulica)(numer)
(032) 4 500 100(032) 769 11 16
(telefon)(fax)
biuro@pragmainkaso.plwww.pragmainkaso.pl
(e-mail)(www)
645-22-74-302277810566
(NIP)(REGON)
4 Audyt z siedzibą w Poznaniu, wpisana na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KRBR, pod numerem ewidencyjnym 3363
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Przychody brutto ogółem581 597 572 763 132 916 94 885
Przychody netto ogółem35 500 37 151 8 113 7 784
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 790 9 224 2 923 2 917
Zysk (strata) brutto4 086 2 825 934 1 045
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej2 645 572 604 137
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(15 076)29 104 (3 445)6 955
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(13 986)(3 664)(3 196)(876)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej25 466 (16 393)5 820 (3 917)
Przepływy pieniężne netto, razem(3 596)9 047(822)2 162
Aktywa, razem228 270 186 299 51 598 45 538
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania158 734 126 117 35 880 29 595
Zobowiązania długoterminowe94 353 49 151 21 328 11 534
Zobowiązania krótkoterminowe64 382 76 966 14 553 17 273
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej49 745 46 670 11 244 10 952
Kapitał własny Grupy Kapitałowej69 535 60 182 15 718 14 122
Kapitał zakładowy3 680 3 680 832 887
Liczba akcji na koniec roku (w szt.)3 680 000 3 680 000 3 680 000 3 680 000
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,710,160,160,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,710,160,160,04
Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR)13,5212,683,062,98
Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR)13,5212,683,062,98
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,001,090,000,26

Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz całkowitych dochodów przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:
•na dzień 31 grudnia 2016 średni kurs wyniósł: 4,4240;
•na dzień 31 grudnia 2015 średni kurs wyniósł: 4,2615;
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów według kursów średnich w odpowiednim okresie obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
w danym okresie:
•średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016: 4,3757;
•średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015: 4,1848;
Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pragma Inkaso za 2016 rok.pdf
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-20Tomasz BoduszekPrezes Zarządu
2017-03-20Michał KolmasiakWiceprezes Zarządu
2017-03-20Jacek ObrockiCzłonek Zarządu
2017-03-20Prot ZastawniakCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PRAGMA INKASO S.A.
Adres:Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon:(032) 4 500 100
Fax:(032) 769 11 16
Email:biuro@pragmainkaso.pl
www:www.pragmainkaso.pl
NIP:645-22-74-302
REGON:277810566

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Pragma Inkaso SA

PRAGMAINK
2018-06-19 sprzedaż akcji przez Rymaszewski Asset ltd
2018-06-11 WZ - sprawozdanie RN
2018-06-05 powołanie członków RN
2018-06-05 powołanie zarządu
2018-06-01 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2018-05-23 SA-QS1
2018-05-22 Terminowy wykup obligacji serii E
2018-05-21 Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii G

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d