pixelg
SA - PSr - 2019-09-09 - PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA (PRAGMAINK)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA (PRAGMAINK) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-09-09
PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA INKASO S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
42-600Tarnowskie Góry
(kod pocztowy)(miejscowość)
Czarnohucka3
(ulica)(numer)
(032) 769 11 15(032) 769 11 16
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6452274302277810566
(NIP)(REGON)
PRO AUDYT SP. Z O.O.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody ze sprzedaży netto ogółem19 35623 0044 5145 426
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 0317 5889401 790
Zysk (strata) przed opodatkowaniem9 7402 4832 272586
Całkowity dochód (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej5 8151 3831 356326
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej85 104(11 019)19 847(2 599)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5 0514 6661 1781 101
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(63 920)3 910(14 907)922
Przepływy pieniężne netto, razem26 235(2 443)6 118(576)
Aktywa, razem207 278271 96948 74862 355
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania135 532200 84531 87546 048
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe87 793142 72520 64732 723
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe47 73958 11911 22713 325
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej52 88649 21212 43811 283
Kapitał podstawowy3 6803 680865844
Liczba akcji na koniec roku (w szt.)3 680 0003 680 0003 680 0003 680 000
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1,580,380,370,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1,580,380,370,09
Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej14,3713,373,383,07
Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej14,3713,373,383,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)----

Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz  rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczania:
a)      sprawozdanie z sytuacji finansowej według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu;
-  na dzień 30 czerwca 2019 średni kurs wynosił: 4,2520;
-  na dzień 31 grudnia 2018 średni kurs wynosił: 4,3000;
-  na dzień 30 czerwca 2018 średni kurs wynosił:4,3616.
b)     sprawozdanie z całkowitych dochodów i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:
-  średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019: 4,2880;
-  średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018: 4,2669;
-  średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018: 4,2395.
Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Pragma Inkaso za I H 2019 r.pdf
Grupa Pragma Inkaso SA PSSF_2019_raport.BES.PDF
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-09Tomasz BoduszekPrezes Zarządu
2019-09-09Michał KolmasiakWiceprezes Zarządu
2019-09-09Prot ZastawniakCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PRAGMA INKASO S.A.
Adres:Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon:(032) 769 11 15
Fax:(032) 769 11 16
NIP:6452274302
REGON:277810566

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy