pixelg
SA - QSr1 - 2019-05-27 - PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA (PRAGMAINK)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA (PRAGMAINK) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-27
PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA INKASO S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
42-600Tarnowskie Góry
(kod pocztowy)(miejscowość)
Czarnohucka3
(ulica)(numer)
(032) 769 11 15(032) 769 11 16
(telefon)(fax)
inkaso@pragma.plhttps://inwestor.pragmainkaso.pl
(e-mail)(www)
645 22 74 302277810566
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży usług8 24411 8731 9182 842
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 8523 790431907
Zysk (strata) przed opodatkowaniem11 2671 2342 621295
Całkowity dochód (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej7 6358451 777202
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej66 416(16 019)15 454(3 834)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej27 7335 6646 4531 355
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(11 310)5 750(2 632)1 376
Przepływy pieniężne netto razem82 840(4 605)19 257(1 102)
Aktywa razem249 894272 37858 09764 721
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania175 432200 26440 78647 586
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe95 550135 90622 21432 293
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe79 88264 35818 57215 292
Kapitał własny74 46272 11417 31217 135
Kapitał podstawowy 3 6803 680856874
Liczba akcji na koniec roku (w szt.)3 680 0003 680 0003 680 0003 680 000
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2,070,230,480,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej2,070,230,480,05
Wartość ksiegowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej15,0813,563,513,22
Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej15,0813,563,513,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję--------
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Pragma Inkaso Raport za 1Q 2019.pdfPragma Inkaso SA raport za 1 kwartał 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-27Tomasz BoduszekPrezes Zarządu
2019-05-27Michał KolmasiakWiceprezes Zarządu
2019-05-27Prot ZastawniakCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PRAGMA INKASO S.A.
Adres:Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon:(032) 769 11 15
Fax:(032) 769 11 16
Email:inkaso@pragma.pl
www:https://inwestor.pragmainkaso.pl
NIP:645 22 74 302
REGON:277810566

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy