pixelg
SA - QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-27
PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA INKASO S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
42-600Tarnowskie Góry
(kod pocztowy)(miejscowość)
Czarnohucka3
(ulica)(numer)
(032) 769 11 15(032) 769 11 16
(telefon)(fax)
inkaso@pragma.plhttps://inwestor.pragmainkaso.pl
(e-mail)(www)
645 22 74 302277810566
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży usług8 24411 8731 9182 842
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 8523 790431907
Zysk (strata) przed opodatkowaniem11 2671 2342 621295
Całkowity dochód (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej7 6358451 777202
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej66 416(16 019)15 454(3 834)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej27 7335 6646 4531 355
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(11 310)5 750(2 632)1 376
Przepływy pieniężne netto razem82 840(4 605)19 257(1 102)
Aktywa razem249 894272 37858 09764 721
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania175 432200 26440 78647 586
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe95 550135 90622 21432 293
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe79 88264 35818 57215 292
Kapitał własny74 46272 11417 31217 135
Kapitał podstawowy 3 6803 680856874
Liczba akcji na koniec roku (w szt.)3 680 0003 680 0003 680 0003 680 000
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2,070,230,480,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej2,070,230,480,05
Wartość ksiegowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej15,0813,563,513,22
Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej15,0813,563,513,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję--------
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Pragma Inkaso Raport za 1Q 2019.pdfPragma Inkaso SA raport za 1 kwartał 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-27Tomasz BoduszekPrezes Zarządu
2019-05-27Michał KolmasiakWiceprezes Zarządu
2019-05-27Prot ZastawniakCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PRAGMA INKASO S.A.
Adres:Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon:(032) 769 11 15
Fax:(032) 769 11 16
Email:inkaso@pragma.pl
www:https://inwestor.pragmainkaso.pl
NIP:645 22 74 302
REGON:277810566

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Pragma Inkaso SA
PRAGMAINK
2019-11-04 przegląd opcji strategicznych
2019-09-11 uzupełnienie SA-P
2019-09-09 SA - PSr
2019-09-03 zmiana terminu publikacji SA-PSr
2019-08-27 zmiana terminu publikacji SA-PSr
2019-07-01 objęcie obligacji serii C wyemitowanych przez fundusz Pragma 1
2019-06-27 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2019-06-01 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR