pixelg
SA-R - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-R

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2018
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-04-30
PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA INKASO S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
42-600Tarnowskie Góry
(kod pocztowy)(miejscowość)
Czarnohucka3
(ulica)(numer)
32 45 00 10032 45 00 199
(telefon)(fax)
inkaso@pragma.plhttps://inwestor.pragmainkaso.pl
(e-mail)(www)
645 22 74 302 277810566
(NIP)(REGON)
PRO AUDYT SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, UL. ŚW. LEONARDA 1A/3
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody ze sprzedaży netto ogółem6 27810 6791 471 2 516
Zysk (strata) z działalności operacyjnej23 1 950 5459
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-3 093 -46 -725 -11
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-2 410 -85 -565 -20
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 921 273 12 597 470 918 994 2 967 835
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej6 739 254 4 954 544 1 579 420 1 167 240
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-10 909 877 -17 511 701 -2 556 853 -4 125 577
Przepływy pieniężne netto, razem-249 350 40 313 -58 438 9 497
Aktywa razem100 507 109 787 23 374 26 322
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania49 889 56 760 11 602 13 609
Zobowiązania długoterminowe33 088 29 643 7 6957 107
Zobowiązania krótkoterminowe16 800 27 117 3 907 6 502
Kapitał własny50 618 53 027 11 772 12 714
Kapitał zakładowy3 6803 680 856 882
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)3 680 000 3 680 000 3 680 000 3 680 000
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą-0,65 -0,02 -0,15 -0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą-0,65 -0,02 -0,15 -0,01
Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję13,75 14,41 3,20 3,45
Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję13,75 14,413,20 3,45
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,000,000,000,00

Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz całkowitych dochodów przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:a)  sprawozdanie z sytuacji finansowej według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:     - na dzień 31 grudnia 2018 średni kurs wyniósł: 4.3000     - na dzień 31 grudnia 2017 średni kurs wyniósł: 4,1709;b) sprawozdanie z całkowitych dochodów według kursów średnich w odpowiednim okresie obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:      - średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018: 4,2669      - średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017: 4,2447.Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Pragma Inkaso za 2018 rok.pdfSprawozdanie jednostkowe Pragma Inkaso 2018
Oświadczenia RN Pragma Inkaso.pdfOświadczenia Rady Nadzorczej
Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej Pragma Inkaso.pdfInformacja Zarządu
PRAGMA INKASO SA_JSF_Sprawozdanie z badania_2018.BES.pdfSprawozdanie z badania
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-30Tomasz BoduszekPrezes Zarządu
2019-04-30Michał KolmasiakWiceprezes Zarządu
2019-04-30Prot ZastawniakCzłonek Zarządu
2019-04-30Jacek ObrockiCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-30Krzysztof BłaniaDyrektor ds. Finansowych


Nazwa jednostki:PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PRAGMA INKASO S.A.
Adres:Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon:32 45 00 100
Fax:32 45 00 199
Email:inkaso@pragma.pl
www:https://inwestor.pragmainkaso.pl
NIP:645 22 74 302
REGON: 277810566

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Pragma Inkaso SA
PRAGMAINK
2019-11-25 SA-QSr3
2019-11-04 przegląd opcji strategicznych
2019-09-11 uzupełnienie SA-P
2019-09-09 SA - PSr
2019-09-03 zmiana terminu publikacji SA-PSr
2019-08-27 zmiana terminu publikacji SA-PSr
2019-07-01 objęcie obligacji serii C wyemitowanych przez fundusz Pragma 1
2019-06-27 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR