pixelg
SA-RS - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-RS

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2018
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-04-30
PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA INKASO S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
42-600Tarnowskie Góry
(kod pocztowy)(miejscowość)
Czarnohucka3
(ulica)(numer)
32 45 00 10032 45 00 199
(telefon)(fax)
inkaso@pragma.plhttps://inwestor.pragmainkaso.pl
(e-mail)(www)
645 22 74 302 277810566
(NIP)(REGON)
PRO AUDYT sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20182018
Przychody netto ogółem44 504 41 795 10 430 7 784
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 341 12 799 2 189 2 917
Zysk (strata) brutto(682) 5 116 (160) 1 045
Zysk (strata) netto przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej(506) 3 294 (119) 776
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 251 (29 573) 527 (6 967)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 854 876 669 206
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(6 629) 26 980 (1 554) 6 356
Przepływy pieniężne netto, razem(1 525) 2 531 (357) 596
Aktywa, razem257 991 270 025 59 998 45 538
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania193 711 196 311 45 049 47 067
Zobowiązania długoterminowe125 098 124 778 29 092 29 916
Zobowiązania krótkoterminowe68 61371 53315 95717 273
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej45 019 55 321 10 469 13 264
Kapitał własny Grupy Kapitałowej64 279 73 714 14 949 17 673
Kapitał zakładowy3 680 3 680 856 887
Liczba akcji na koniec roku (w szt.)3 680 000 3 680 000 3 680 000 3 680 000
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,14 0,88 -0,03 0,21
Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,14 0,88 -0,03 0,21
Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR)12,23 15,03 2,84 3,60
Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR)12,23 15,03 2,84 3,60
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,00 0,00 0,00 0,00

Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz całkowitych dochodów przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:a)  sprawozdanie z sytuacji finansowej według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:     - na dzień 31 grudnia 2018 średni kurs wyniósł: 4.3000     - na dzień 31 grudnia 2017 średni kurs wyniósł: 4,1709;b) sprawozdanie z całkowitych dochodów według kursów średnich w odpowiednim okresie obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:      - średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018: 4,2669      - średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017: 4,2447.Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Pragma Inkaso za 2018 rok.pdfSprawozdanie skonsolidowane Pragma Inkaso 2018
Oświadczenia RN Pragma Inkaso.pdfOświadczenia Rady Nadzorczej
Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej Pragma Inkaso.pdfInformacja Zarządu
PRAGMA INKASO SA _BSSF_ Sprawozdanie z badania_2018.BES.PDFSprawozdania firmy audytorskiej z badania
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-30Tomasz BoduszekPrezes Zarządu
2019-04-30Michał KolmasiakWiceprezes Zarządu
2019-04-30Prot ZastawniakCzłonek Zarządu
2019-04-30Jacek ObrockiCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-30Krzysztof BładniaDyrektor ds. Finansowych


Nazwa jednostki:PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PRAGMA INKASO S.A.
Adres:Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon:32 45 00 100
Fax:32 45 00 199
Email:inkaso@pragma.pl
www:https://inwestor.pragmainkaso.pl
NIP:645 22 74 302
REGON: 277810566

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Pragma Inkaso SA
PRAGMAINK
2019-11-25 SA-QSr3
2019-11-04 przegląd opcji strategicznych
2019-09-11 uzupełnienie SA-P
2019-09-09 SA - PSr
2019-09-03 zmiana terminu publikacji SA-PSr
2019-08-27 zmiana terminu publikacji SA-PSr
2019-07-01 objęcie obligacji serii C wyemitowanych przez fundusz Pragma 1
2019-06-27 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR