pixelg
SA-QSr3 - 2019-10-31 - PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA (PROCAD)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA (PROCAD) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2019-10-31
PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PROCAD S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-122Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kartuska 215
(ulica)(numer)
+ 48 58 302 02 67+48 58 302 06 29
(telefon)(fax)
procad@procad.plwww.procad.pl
(e-mail)(www)
584-10-03-488190330106
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCAD
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów37 09139 9638 6099 395
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4281 41799333
Zysk (strata) brutto4801 495111351
Zysk (strata) netto 2181 15451271
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej21889351210
Całkowity dochód (strata) ogółem2181 15451271
Całkowity dochód (strata) ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej21889351210
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5103 781118889
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4 065-1 606943-378
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-38893-9022
Przepływy pieniężne netto - razem4 1872 268972533
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)9 019 0009 019 0009 019 0009 019 000
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej0,020,100,010,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Dane ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowejStan na 30.09.2019Stan na 31.12.2018Stan na 30.09.2019Stan na 31.12.2018
Aktywa razem27 01624 2176 1775 632
Zobowiązania długoterminowe1 78635740883
Zobowiązania krótkoterminowe5 8974 7451 3481 103
Kapitał własny19 33319 1154 4204 445
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej19 33319 1154 4204 445
Kapitał podstawowy902902206210
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,142,120,490,49
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego PROCAD SAOkres 9 miesięcy zakończony 30.09.2019Okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2018Okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2019Okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów34 54830 0548 0187 066
Zysk (strata) z działalności operacyjnej40265093153
Zysk (strata) brutto453717105169
Zysk (strata) netto 18253042125
Całkowity dochód (strata) ogółem18253042125
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej662 02915477
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4 080-1 590947-374
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-379239-8856
Przepływy pieniężne netto netto - razem3 767678874159
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)9 019 0009 019 0009 019 0009 019 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,020,060,000,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Dane ze skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Stan na 30.09.2019Stan na 31.12.2018Stan na 30.09.2019Stan na 31.12.2018
Aktywa razem25 00222 0115 7175 119
Zobowiązania długoterminowe1 77432440675
Zobowiązania krótkoterminowe5 6094 2501 282988
Kapitał własny17 61917 4374 0284 055
Kapitał podstawowy902902206210
Średnia ważona liczba akcji (w szt)9 019 0009 019 0009 019 0009 019 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,951,930,450,45
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PROCAD SSSF kwartalne Q3_2019.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-31Jarosław JarzyńskiPrezes Zarządu
2019-10-31Janusz SzczęśniakWiceprezes Zarządu
2019-10-31Maciej HoreczyWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PROCAD S.A.
Adres:Kartuska 215, 80-122 Gdańsk
Telefon:+ 48 58 302 02 67
Fax:+48 58 302 06 29
Email:procad@procad.pl
www:www.procad.pl
NIP:584-10-03-488
REGON:190330106

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Procad SA
PROCAD
2020-05-15 SA - QSr1
2020-05-05 wyniki Q1.2020
2020-04-29 WZ - żądanie zwołania walnego
2020-03-30 Korekta SA - RS
2020-03-30 Korekta SA - R
2020-03-30 Korekta SA - RS
2020-03-30 Korekta SA - R
2020-03-30 SA - RS

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy