formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2017 obejmujący okresod 2017-01-01 do 2017-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2017-11-14
PROCHEM SA
(pełna nazwa emitenta)
PROCHEMBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-457Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łopuszańska95
(ulica)(numer)
022 326 01 00022 326 01 01
(telefon)(fax)
prochem@prochem.com.plprochem.com.pl
(e-mail)(www)
113-00-10-523012532360
(NIP)(REGON)








WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PROCHEM SA





SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT





Przychody ze sprzedaży825591279001939429276

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży7477-109931757-2516

Zysk (strata) na działalności operacyjnej6587-222501547-5093

Zysk (strata) przed opodatkowaniem7007-241671646-5532

Zysk (strata) netto przypadający:7220-203191696-4651

Akcjonariuszom Jednostki Dominującej7142-203891678-4667

Udziałom niekontrolującym78701816

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR) przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej1,83-5,230,43-1,20

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH





Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-5142-11376-1208-2604

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej12713727299853

Środki pieniężne netto z działalności finansowej3542-11222832-2569

Przepływy pieniężne netto, razem-329-18871-77-4319

STAN NA DZIEŃ30-09-201731-12-201630-09-201731-12-2016

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ





Aktywa razem1595061598203701636126

Aktywa trwałe, razem82754831871920418804

Aktywa obrotowe, razem76752766331781217322

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej95477881952215719936

Udziały niekontrolujące6458644814991458

Kapitał własny , ogółem101935946432365621393

Zobowiązania długoterminowe, razem5514472612801068

Zobowiązania krótkoterminowe, razem52057604511208113664

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej24,5122,645,695,12

Średnia ważona liczba akcji (w szt)3895000389500038950003895000

WYBRANE DANE FINANSOWE PROCHEM S.A.





JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT





Przychody ze sprzedaży360929182484796767

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży2143-16645503674

(Strata) / Zysk z działalności operacyjnej5626-232501322267

(Strata) / Zysk przed opodatkowaniem6058-244581423315

Zysk (strata) netto6468-204421520265

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą / rozwodniony (w PLN/EUR)1,66-5,250,390,07

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH





Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-4869-11375-1144-2604

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1670-629392-144

Środki pieniężne netto z działalności finansowej3110-3512731-804

Przepływy pieniężne netto, razem-89-15516-21-3552

STAN NA DZIEŃ30-09-201731-12-201630-09-201731-12-2016

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ





Aktywa, razem1058221022932455823122

Aktywa trwałe, razem57615573531337112964

Aktywa obrotowe, razem48207449401118710158

Kapitał własny, ogółem59666530711384711996

Zobowiązania długoterminowe, razem7690755517851708

Zobowiązania krótkoterminowe, razem384664166789279418

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)15,3213,633,553,08

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt)3895000389500038950003895000

















W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.












ZAWARTOŚĆ RAPORTU



Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy





PlikOpis

SSF Grupa Kapitałowa PROCHEM III kwartal2017.pdfSkonsolidowany raport kwartalny QSr za III kwartał 2017 r.











PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2017-11-14Jarosław StępniewskiPrezes ZArządu

















Nazwa jednostki:PROCHEM SA
Nazwa skrócona jednoskti:PROCHEM
Adres:Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa
Telefon:022 326 01 00
Fax:022 326 01 01
Email:prochem@prochem.com.pl
www:prochem.com.pl
NIP:113-00-10-523
REGON:012532360

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d