pixelg
formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego - 2019-11-15 - PROJPRZEM MAKRUM SA (PROJPRZEM)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego - komunikat spółki PROJPRZEM MAKRUM SA (PROJPRZEM) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-15
PROJPRZEM MAKRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
PROJPRZEM MAKRUMBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
85-033Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Kościeleckich3
(ulica)(numer)
0-52 376 74 00052 376 74 03
(telefon)(fax)
info@projprzem.comwww.projprzem.com
(e-mail)(www)
554-023-40-98002524300
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży174 161196 10540 43046 195
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 74714 0418703 308
Zysk (strata) przed opodatkowaniem3 23812 6587522 982
Zysk (strata) netto1 9449 1184512 148
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego1 9449 1184512 148
Zysk na akcję (PLN)0,321,520,080,36
Rozwodniony zysk na akcję0,321,520,080,36
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej5 97015 1001 3863 557
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(11 796)(3 097)(2 738)(730)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej3 129(8 768)726(2 065)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(2 697)3 235(626)762
Aktywa226 113199 26551 70046 651
Zobowiązania długoterminowe15 4635 7313 5361 342
Zobowiązania krótkoterminowe106 58489 96224 37021 061
Kapitał własny104 066103 57223 79424 248
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej104 066103 57223 79424 248
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PJP MKM SSF_ 3Q_2019.pdfGrupa Kapitałowa PROJPRZEM MAKRUM S.A. - Skonsolidowane
Sprawozdanie Finansowe za III kw. 2019r.
PJP MKM Skon Spr Zarz 3Q2019.pdfGrupa Kapitałowa PROJPRZEM MAKRUM S.A. - Skonsolidowane
Sprawozdanie Zarządu za III kw. 2019r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-15

Piotr Szczeblewski

Prezes Zarządu
2019-11-15

Dariusz Szczechowski

Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:PROJPRZEM MAKRUM SA
Nazwa skrócona jednoskti:PROJPRZEM MAKRUM
Adres:Plac Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz
Telefon:0-52 376 74 00
Fax:052 376 74 03
Email:info@projprzem.com
www:www.projprzem.com
NIP:554-023-40-98
REGON:002524300

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy