pixelg
SA-QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2019-05-23
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA
(pełna nazwa emitenta)
PUŁAWYChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
24-110Puławy
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego13
(ulica)(numer)
+48 81 565 2833+48 81 565 2856
(telefon)(fax)
kontaktpulawy@grupaazoty.comwww.pulawy.com
(e-mail)(www)
716-000-18-22430528900
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 1 068 685 910 490 248 659 217 904
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 318 686 218 674 74 151 52 334
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 206 639 107 991 48 080 25 845
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 167 942 86 251 39 076 20 642
Zysk/(strata) netto za okres 167 942 86 251 39 076 20 642
Całkowity dochód za okres 167 942 86 251 39 076 20 642
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 168 159 86 617 39 127 20 730
Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 168 159 86 617 39 127 20 730
Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 8,80 4,53 2,04 1,07
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 107 665 (131 846) 25 051 (31 554)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (181 536) 154 542 (42 239) 36 986
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (19 972) 31 386 (4 647) 7 511
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (93 843) 54 082 (21 835) 12 943
na 31.03.2019r. na 31.12.2018r. na 31.03.2019r. na 31.12.2018r.
Aktywa trwałe 3 058 210 2 800 442 710 997 651 266
Aktywa obrotowe 1 825 278 1 616 660 424 355 375 967
Aktywa razem 4 883 488 4 417 102 1 135 352 1 027 233
Zobowiązania długoterminowe 460 166 243 147 106 983 56 546
Zobowiązania krótkoterminowe 1 046 676 965 251 243 339 224 477
Kapitał własny 3 376 646 3 208 704 785 030 746 210
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 938 001 814 225 218 251 194 865
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 295 846 206 508 68 837 49 423
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 202 798 112 851 47 186 27 008
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 165 560 91 065 38 522 21 794
Zysk/(strata) netto za okres 165 560 91 065 38 522 21 794
Całkowity dochód za okres 165 560 91 065 38 522 21 794
Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 8,66 4,76 2,01 1,14
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 199 526 (61 058) 46 425 (14 612)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (180 829) 120 673 (42 075) 28 880
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (32 705) (309) (7 610) (74)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (14 008) 59 306 (3 260) 14 194
na 31.03.2019r. na 31.12.2018r. na 31.03.2019r. na 31.12.2018r.
Aktywa trwałe 3 088 900 2 928 371 718 133 681 017
Aktywa obrotowe 1 611 402 1 330 090 374 631 309 323
Aktywa razem 4 700 302 4 258 461 1 092 764 990 340
Zobowiązania długoterminowe 404 699 217 747 94 088 50 639
Zobowiązania krótkoterminowe 922 937 833 608 214 572 193 862
Kapitał własny 3 372 666 3 207 106 784 104 745 839

Do przeliczenia danych w pozycjach dotyczących:- sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przyjęto średni kurs Euro,obliczony jako średnia arytmetyczna kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w raportowanym okresie, tj.:za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 marca 2019r. - kurs 4,2978za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 marca 2018r. - kurs 4,1784,- sprawozdania z sytuacji finansowej przyjęto średni kurs Euro ustalony przez NBP na ostatni dzień bilansowy, tj.:na dzień 31 marca 2019r. - kurs 4,3013na dzień 31 grudnia 2018r. - kurs 4,3000

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport kwartalny Q1 2019.pdfRaport kwartalny_Q1 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-23
Krzysztof Bednarz
Prezes Zarządu
2019-05-23
Krzysztof Homenda
Wiceprezes Zarządu
2019-05-23
Izabela Świderek
Wiceprezes Zarządu
2019-05-23
Anna Zarzycka-Rzepecka
Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA
Nazwa skrócona jednoskti:PUŁAWY
Adres:Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy
Telefon:+48 81 565 2833
Fax:+48 81 565 2856
Email:kontaktpulawy@grupaazoty.com
www:www.pulawy.com
NIP:716-000-18-22
REGON:430528900

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Zakłady Azotowe Puławy SA
PULAWY
2019-11-29 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-11-29 WZ - podjęte uchwały: zmiana stastutu
2019-11-20 kontynuacja współpracy z Lubelskim Węglem "Bogdanka" SA
2019-11-13 SA-QSr3
2019-10-31 WZ - projekty uchwał
2019-10-31 WZ - zwołanie walnego
2019-10-29 wyniki Q3.2019
2019-09-25 podpisanie umowy o kompleksową realizację inwestycji pn. Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR