pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego - 2019-08-29 - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA (PZU)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego - komunikat spółki POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA (PZU) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlazakładów ubezpieczeń
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUstawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2019-08-29
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SAUbezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-133Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II24
(ulica)(numer)
(22) 582 35 55(22) 582 25 57
(telefon)(fax)
compliance@pzu.plwww.pzu.pl
(e-mail)(www)
526-025-10-49010001345
(NIP)(REGON)
KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZUmln złmln złmln euromln euro
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto11 83911 8812 7612 802
Składki zarobione netto11 33411 0542 6432 607
Przychody z tytułu prowizji i opłat1 9932 030465479
Wynik netto na działalności inwestycyjnej5 6454 8131 3161 135
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto(7 929)(7 345)(1 849)(1 733)
Zysk brutto3 1003 056723721
Zysk netto przypisywany właścicielom jednostki dominującej 1 4811 410345333
Zyski przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących717875167206
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)863 268 725863 442 942863 268 725863 442 942
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro)1,721,630,400,39
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej149(4 836)35(1 141)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(5 642)6 951(1 316)1 640
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(608)1 098(142)259
Przepływy pieniężne netto, razem(6 101)3 213(1 423)758
Dane bilansowe stan na dzień 30.06.2019 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2018 r.
Aktywa340 079328 55479 98176 408
Kapitał podstawowy86862020
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej14 31114 9253 3663 471
Udziały niekontrolujące21 96222 4825 1655 228
Kapitały, razem36 27337 4078 5318 699
Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)863 313 581863 248 013863 313 581863 248 013
Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro)16,5817,293,904,02
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe PZU (wg PSR)
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto6 7126 9551 5651 641
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych629754147178
Wynik netto na działalności inwestycyjnej1 6461 527384360
Zysk netto1 8271 728426408
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)863 523 000863 523 000863 523 000863 523 000
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro)2,122,000,490,47
Dane bilansowe stan na dzień 30.06.2019 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2018 r.
Aktywa42 17643 5679 91910 132
Kapitał podstawowy86862020
Kapitały, razem13 18313 9253 1003 238
Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)863 523 000863 523 000863 523 000863 523 000
Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro)15,2716,133,593,75
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany Raport Półroczny 2019 Grupy Kapitałowej PZU SA.pdfWybrane dane finansowe.
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PZU SA za okres zakończony 30.06.2019.pdfSkrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PZU SA za okres zakończony 30.06.2019 r.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PZU SA za okres zakończony 30.06.2019.PDFSkrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za okres zakończony 30.06.2019 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU za I półrocze 2019 roku.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA za I półrocze 2019 r.
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jedn. spr fin PZU SA za okres od 1.01. do 30.06.2019.PDFRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PZU SA za okres od 1.01. do 30.06.2019 r.
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skons. spr fin GK PZU SA za okres od 1.01. do 30.06.2019.PDFRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za okres od 1.01. do 30.06.2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-29Paweł SurówkaPrezes ZarząduPaweł Surówka
2019-08-29Adam BrzozowskiCzłonek ZarząduAdam Brzozowski
2019-08-29Marcin EckertCzłonek ZarząduMarcin Eckert
2019-08-29Elżbieta Häuser SchöneichCzłonek ZarząduElżbieta Häuser Schöneich
2019-08-29Tomasz KulikCzłonek ZarząduTomasz Kulik
2019-08-29Maciej RapkiewiczCzłonek ZarząduMaciej Rapkiewicz
2019-08-29Małgorzata SadurskaCzłonek ZarząduMałgorzata Sadurska


Nazwa jednostki:POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PZU SA
Adres:al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Telefon:(22) 582 35 55
Fax:(22) 582 25 57
Email:compliance@pzu.pl
www:www.pzu.pl
NIP:526-025-10-49
REGON:010001345

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy