pixelg
odpowiedzi na pytania akcjonariusza - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

odpowiedzi na pytania akcjonariusza

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr17/2019

Data sporządzenia: 2019-06-04
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 Kodeksu spółek handlowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ( PZU SA , Spółka ) przekazuje poniżej treść informacji, jakie zostały przekazane w dniu dzisiejszym akcjonariuszowi Spółki, poza walnym zgromadzeniem, w odpowiedzi na zgłoszone przez niego pytania w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych w dniu 24 maja 2019 roku.
Pytanie nr 1: Jak PZU zamierza zarządzać ryzykiem reputacyjnym wynikającym z faktu, że jednocześnie ubezpiecza podmioty, które odpowiedzialne są za intensyfikację zmian klimatu oraz ofiary ekstremalnych zjawisk pogodowych tymi zmianami potęgowane?

W ramach prowadzenia działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU na bieżąco monitoruje swoje zaangażowanie w poszczególnych segmentach działalności uwzględniając czynniki ryzyka mające wpływ na realizację wyznaczonych celów przyjętej strategii biznesowej. Jeden z elementów powyższych działań stanowiło m.in. wdrożenie pod koniec 2018 roku w PZU SA procedury analizy ryzyk oraz identyfikacji ryzyk kluczowych. Przyjęta procedura ma na celu identyfikację, analizę oraz mitygację zagrożeń pojawiających się w działalności spółki. Zgodnie z jej założeniami dla każdego zidentyfikowanego ryzyka dokonuje się oceny poziomu jego wpływu na reputację. Również ryzyka stanowiące przedmiot powyższego pytania są identyfikowane i analizowane w ramach wspomnianej procedury.

Pytanie nr 2: W jaki sposób decyzje 6 z 8 towarzystw ubezpieczeniowych, które zaangażowane były w ubezpieczanie elektrowni oraz kopalni węglowych w Polsce w przeszłości wpływa na wybór opcji strategicznych przez PZU oraz szacowane koszty ubezpieczania planowanych kopalni węgla brunatnego?
Przy formułowaniu strategii oraz wyborze opcji strategicznych kierujemy się każdorazowo rachunkiem ekonomicznym oraz zasadą budowania wartości dla akcjonariuszy. Nasze decyzje mają na względzie zrównoważony rozwój Grupy PZU. Analizujemy wpływ jaki wywieramy na otoczenie, w którym działamy. Ważne są dla nas kwestie środowiskowe, społeczne oraz standardy ładu korporacyjnego (ESG). Staramy się aby nasze decyzje w zrównoważony sposób uwzględniały te trzy obszary naszego oddziaływania. W praktyce oznacza to przede wszystkim poszanowanie lokalnych regulacji, praw i dobrych praktyk. Przy definiowaniu strategii każdorazowo bierzemy pod uwagę zmieniające się otoczenie zewnętrzne, w tym ewolucję oczekiwań ze strony klientów oraz działania naszych konkurentów. Każdy z tych czynników jest wnikliwie rozpatrywany przy podejmowaniu określonych działań biznesowych. Co do kosztów związanych z ubezpieczaniem konkretnego rodzaju aktywów - ceny ubezpieczeń uwzględniają wszelkie ryzyka i potencjalne koszty związane z ochroną ubezpieczeniową.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-04Marcin GóralDyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnychMarcin Góral


Nazwa jednostki:POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PZU SA
Adres:al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Telefon:(22) 582 35 55
Fax:(22) 582 25 57
Email:compliance@pzu.pl
www:www.pzu.pl
NIP:526-025-10-49
REGON:010001345

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR