powołanie zarządu - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

POWOŁANIE ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr4/2019

Data sporządzenia: 2019-03-28
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Powołanie członków Zarządu PZU SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ( PZU SA , Spółka ) informuje, że w dniu 27 marca 2019 roku Rada Nadzorcza PZU SA podjęła uchwałę w sprawie powołania Pawła Surówki w skład Zarządu PZU SA nowej kadencji, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu PZU SA.

Powołanie Pawła Surówki następuje na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się z chwilą podjęcia uchwały Rady Nadzorczej PZU SA w sprawie powołania i obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022.
Ponadto, Zarząd PZU SA informuje, że w dniu 28 marca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania w skład Zarządu PZU SA nowej kadencji następujące osoby:
1. Tomasza Kulika, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu PZU SA,
2. Macieja Rapkiewicza, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu PZU SA, 3. Małgorzatę Sadurską, powierzając jej pełnienie funkcji Członka Zarządu PZU SA,
4. Marcina Eckerta, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu PZU SA,
5. Adama Brzozowskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu PZU SA,
6. Elżbietę Häuser Schöneich, powierzając jej pełnienie funkcji Członka Zarządu PZU SA.

W przypadku Adama Brzozowskiego i Elżbiety Häuser Schöneich powołanie następuje z dniem następującym po dniu odbycia walnego zgromadzenia PZU SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się z chwilą powołania Prezesa Zarządu PZU SA i obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022.

W przypadku pozostałych osób powołanie następuje z dniem 28 marca 2019 roku na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się z chwilą powołania Prezesa Zarządu PZU SA i obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022.

Jednocześnie Zarząd PZU SA informuje, że dotychczasowy Członek Zarządu PZU SA Roger Hodgkiss będzie pełnił funkcję Członka Zarządu PZU SA do najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA na zasadzie sprawowania mandatu zgodnie z art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.

Życiorysy powołanych członków Zarządu:

Paweł Surówka
Prezes Zarządu PZU SA od 13 kwietnia 2017 roku. Od 23 czerwca 2016 roku do 13 kwietnia 2017 roku Prezes Zarządu PZU Życie SA.

Absolwent Universit Paris I Panth on Sorbonne, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Studiował również na Ludwig Maximilian Universität (LMU) w Monachium. W latach 2007 2013 doradca finansowy w Bank of America Merrill Lynch. W latach 2013 2015 Członek Zarządu Boryszew SA, Dyrektor Biura ds. rozwoju sektora automotive, prezes zarządów spółek zależnych z sektora automotive. W 2015 roku Doradca Prezesa Zarządu PKO Bank Polski SA oraz Dyrektor Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej na Niemcy, odpowiedzialny za otwarcie pierwszego zagranicznego oddziału korporacyjnego PKO Banku Polskiego, a także doradztwo i obsługę finansową dla największych klientów korporacyjnych Banku. Z Grupą PZU związany od stycznia 2016 roku.

Tomasz Kulik
Członek Zarządu PZU SA od 14 października 2016 roku oraz PZU Życie SA od 19 października 2016 roku.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw - Illinois Executive MBA. Członek The Association of Chartered Certified Accountants. Przez większość kariery zawodowej związany z Grupą Aviva (d. Commercial Union). Przed powołaniem do Zarządu PZU SA dyrektor Biura Planowania i Kontrolingu. Przygotowywał strategię Grupy Kapitałowej PZU na lata 2016 - 2020 oraz politykę kapitałowo-dywidendową. Był również Członkiem Zarządu TFI PZU SA nadzorującym obszar finansów, ryzyka, operacji i IT. Kierując pracami Zarządu TFI PZU SA odpowiadał dodatkowo za obszar korporacyjny.

Maciej Rapkiewicz
Członek Zarządu PZU SA od 22 marca 2016 roku oraz PZU Życie SA od 25 maja 2016 roku. Odpowiada za zarządzanie ryzykiem.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych z ubezpieczeń gospodarczych, MBA Finance & Insurance oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania ryzykiem. W latach 2006 2009 Członek Zarządu, a następnie Wiceprezes Zarządu TFI PZU SA. Od 2015 roku pracował w TFI BGK S.A., gdzie pełnił funkcję Członka Zarządu. Prezes Zarządu ŁSSE S.A., Członek Rady Nadzorczej Morizon S.A. (w latach 2015 2016), Przewodniczący Rady Nadzorczej Dom Invest sp. z o.o. (od 2016 do 2017 roku). Członek rad nadzorczych spółek z Grupy PZU (Alior Bank SA od 2016 roku, PTE PZU SA, Link4 TU SA).

Małgorzata Sadurska
Członek Zarządu PZU SA od 13 czerwca 2017 roku oraz PZU Życie SA od 19 czerwca 2017 roku.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów Organizacja i Zarządzanie w Lubelskiej Szkole Biznesu. Ukończyła studia Master of Business Administration na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Program menedżerskich studiów był realizowany we współpracy z amerykańską uczelnią University of Minnesota w Minneapolis. W ramach prowadzonego przez ten uniwersytet programu zdobyła również certyfikat w zarządzaniu zasobami ludzkimi i marketingu.

W Zarządzie PZU SA i PZU Życie SA odpowiedzialna za Pion Współpracy z Bankami, w tym bacassurance i strategiczne programy partnerskie oraz biuro zarządzające nieruchomościami i biuro zakupów. Nadzoruje także zagraniczne spółki Grupy PZU. Do 2017 roku na stanowisku szefa Kancelarii Prezydenta PR. Była odpowiedzialna za współpracę z Radą Ministrów, parlamentem i organami administracji publicznej. W latach 2012-2015 wiceprzewodnicząca Komisji do spraw Zmian w Kodyfikacji Sejmu RP. Uczestniczyła w pracach nad projektami ustaw dotyczących prawa cywilnego i karnego oraz kodeksu spółek handlowych. W 2007 roku przewodnicząca Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jako sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uczestniczyła w posiedzeniach zespołu ds. ubezpieczeń społecznych. Zajmowała się analizą skutków prawnych, społecznych i finansowych rozwiązań w tej dziedzinie.

Marcin Eckert
Dyrektor Zarządzający ds. Korporacyjnych w Grupie PZU w PZU SA oraz PZU Życie SA od października 2017 roku.

Od 2001 wykonuje zawód radcy prawnego, specjalizuje się w tematyce prawa handlowego, prawa podatkowego, prawa pracy oraz zasad wynagradzania i programów motywacyjnych. Przed zatrudnieniem w Grupie PZU piastował stanowisko Senior Associate w Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy, gdzie wykonywał obowiązki lidera praktyki Benefits & Compensation. Prowadził praktykę w ramach samodzielnej kancelarii. Uprzednio związany również z TGC Corporate Lawyers Warszawa (Dyrektor Działu Podatkowego), Mazars & Guerard Audyt Sp. z o.o. (Dyrektor Działu Prawno-Podatkowego) oraz Ernst & Young Sp. z o.o. (Senior Manager). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Adam Brzozowski
Studiował ekonomię i bankowość na uczelniach wyższych w Polsce i otrzymał dyplom z zarządzania na Uniwersytecie Kingston w Londynie.
Jest liderem i innowatorem z bogatym dorobkiem zawodowym w sektorze ubezpieczeniowym, w tym w Europie i Regionie Azji i Pacyfiku.
Doświadczenie Adama Brzozowskiego obejmuje pracę dla międzynarodowych korporacji, firm doradczych i środowiska start-up ów. W firmie Octo Telematics, specjalizującej się w technologii i analityce danych, kierował pionami operacji i technologii i był odpowiedzialny za wdrożenie spersonalizowanych produktów ubezpieczeniowych dla Insurethebox. Następnie założył własną firmę doradczą specjalizującą się w innowacjach i cyfryzacji sektora ubezpieczeń.

W 2016 roku przeprowadził się do Singapuru, gdzie objął rolę Lidera InsurTech w firmie EY w Regionie Azji i Pacyfiku. W ramach realizowanych projektów opracowywał m.in. innowacyjne koncepcje produktów, z wykorzystaniem nowych modeli biznesowych i technologii cyfrowych.

Był odpowiedzialny za opracowanie i wdrażanie strategii cyfrowych oraz cyfrowych produktów ubezpieczeniowych we współpracy z firmami takimi jak Allianz Insurance i Zurich Insurance oraz wpierał uruchomienie spersonalizowanych produktów ubezpieczeniowych dla Coverbox, Marmalade i BMWi3.

Elżbieta Häuser Schöneich
Jest absolwentką historii sztuki na KUL oraz podyplomowych studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania wartością firmy. Uczestniczyła w programach dla wyższej kadry zarządzającej (Kellog School of Management i CEDEP/INSEAD Fontainebleau) oraz w programie Przedsiębiorczość i Innowacje na Uniwersytecie Stanforda.

Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie rozwoju biznesu, zarządzania, sprzedaży i marketingu zdobywane w międzynarodowych instytucjach działających w branży ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej i FMCG. Przed objęciem stanowiska w zarządzie PZU pełniła funkcję członka zarządu T- mobile odpowiedzialnego za rynek klientów indywidualnych. W latach 2008-2015 pełniła funkcję wiceprezesa firmy ubezpieczeniowej Aviva, gdzie zarządzała sprzedażą direct, odpowiadała za działania marketingowe i pozycjonowanie marki, a także uczestniczyła we wdrażaniu na poziomie międzynarodowym strategii cyfryzacji biznesu. W latach 2005-2008 była szefem marketingu ING Nationale-Nederlanden. Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu rynku ubezpieczeń direct. W latach 2002-2005 jako członek zarządu Link4 odpowiadała za rozwój biznesu i marketing firmy. Karierę zawodową zaczęła w branży FMCG.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez ww. osoby, nie prowadzą one działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-28Tomasz KulikCzłonek Zarządu Tomasz Kulik
2019-03-28Maciej RapkiewiczCzłonek ZarząduMaciej Rapkiewicz


Nazwa jednostki:POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PZU SA
Adres:al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Telefon:(22) 582 35 55
Fax:(22) 582 25 57
Email:compliance@pzu.pl
www:www.pzu.pl
NIP:526-025-10-49
REGON:010001345

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d