WZ - zmiana porządku obrad - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

WZ - zmiana porządku obrad

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr8/2019
Data sporządzenia:2019-05-06
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 24 maja 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( PZU SA , Spółka ) działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2019 r. Spółka otrzymała od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej ( Skarb Państwa ) akcjonariusza PZU SA reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 KSH żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 maja 2019 r. ( Zwyczajne Walne Zgromadzenie ) o punkty:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej zmienionej Uchwałą nr 38/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ( Uchwała 4/2017 ).

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.

wraz z uzasadnieniem oraz projektami uchwał.

Na żądanie Skarbu Państwa zmieniony został porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, iż po punkcie 19 dodaje się punkty 20 i 21 w brzmieniu:

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej zmienionej Uchwałą nr 38/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ( Uchwała 4/2017 ).

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.
a dotychczasowy punkt 20 w brzmieniu Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otrzymuje numerację 22.

W związku z powyższym Spółka ogłasza następujący zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku. 6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2018 oraz Sprawozdania dotyczącego danych niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2018. 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny Sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2018 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku. 9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2018 roku. 10. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu PZU SA o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2018. 11. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku. 12. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
13. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2018 oraz Sprawozdania dotyczącego danych niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2018. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. 17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabywanie papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej zmienionej Uchwałą nr 38/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ( Uchwała 4/2017 ).
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje wniosek akcjonariusza Skarb Państwa wraz z uzasadnieniem oraz projektami uchwał.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Wniosek Skarbu Państwa wraz z uzasadnieniem oraz projektami uchwał.pdfWniosek Skarbu Państwa wraz z uzasadnieniem oraz projektami uchwał.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-06Marcin GóralDyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnychMarcin Góral


Nazwa jednostki:POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PZU SA
Adres:al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Telefon:(22) 582 35 55
Fax:(22) 582 25 57
Email:compliance@pzu.pl
www:www.pzu.pl
NIP:526-025-10-49
REGON:010001345

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d