Raport miesięczny za czerwiec 2017 r. - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

RAPORT MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2017 R.

2017-07-14 22:02:09

Nazwa jednostkiQUART DEVELOPMENT
Nazwa skrócona jednostkiQRT
Numer w roku:17/2017
Rok bieżący:2017
Zarząd Quart Development S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2017 r. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta. W czerwcu Emitent prowadził sprzedaż inwestycji BIELANY III. Inwestycja cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów. W Legnicy Emitent w dalszym ciągu prowadzi sprzedaż działek budowlanych. Emitent prowadził negocjacje w sprawie zakupu gruntu pod kolejne inwestycje. Poza wymienionymi, w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki. 2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI w czerwcu 2017 r.: Raport bieżący nr 14/2017 z 14.06.2017 r. - Raport miesięczny za maj 2017 r. Raport bieżący nr 15/2017 z 23.06.2017 r. - Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 23 czerwca 2017 r. Raporty bieżące opublikowane ESPI w czerwcu 2017 r.: Raport bieżący nr 2/2017 z 23.06.2017 r. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 23 czerwca 2017 r. Raporty Emitenta są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.quart.com.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.infostrefa.com. 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. W czerwca 2017 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. Do 14 sierpnia 2017 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za lipiec 2017 r. 14 sierpnia 2017 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za II kwartał 2017 r. Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Imię i nazwiskoStanowisko
Michał RatajPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d