pixelg
podpisanie umowy restrukturyzacyjnej - 2019-12-11 - QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA (QUERCUS)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podpisanie umowy restrukturyzacyjnej - komunikat spółki QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA (QUERCUS) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr32/2019

Data sporządzenia: 2019-12-11
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Informacja poufna
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r., 14/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., 15/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., 16/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. oraz informacji zawartych w Sprawozdaniu finansowym Quercus TFI S.A. za rok 2018 informujemy o podpisaniu w dniu dzisiejszym z GetBack S.A. w restrukturyzacji (dalej Dłużnik ) umowy restrukturyzacyjnej w zakresie spłat wierzytelności z obligacji o wartości nominalnej 80.500.000 złotych (łączna wartość wraz z należnościami ubocznymi 91.216.719,86 złotych).
Zgodnie z ww. umową:
- spłata zobowiązań wynikających z ww. obligacji została ustalona na poziomie pomiędzy 35.000.000 a 40.000.000 złotych (uzależnione od wycen wartości zabezpieczeń na dzień uprawomocnienia się przyśpieszonego postępowania układowego), co przy uwzględnieniu całkowitej wartości wierzytelności powoduje redukcję zobowiązań Dłużnika na poziomie ok. 56-61%, - fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A. nie będą podejmować działań prawnych w stosunku do Dłużnika, - nie przewidziano kar umownych,
- fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A. nie otrzymają dodatkowego zabezpieczenia, - Dłużnik zobowiązał się do wypłacenia w ratach kwoty 15.213.913,12 zł do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz 10.118.365,10 zł do dnia 31 grudnia 2021 r. (uzależnione od wycen wartości zabezpieczeń na dzień uprawomocnienia się układu). Pozostała część kwoty zostanie wypłacona w ramach rat układowych zgodnie z przyjętym planem restrukturyzacyjnym, po uprawomocnieniu się przyśpieszonego postępowania układowego;
- pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowo zawieranych tego typu umów.
Umowa wejdzie w życie po wyrażeniu zgody na jej zawarcie przez Nadzorcę Sądowego.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. oraz informacji zawartych w Sprawozdaniu finansowym Quercus TFI S.A. za rok 2018, przypominamy, że Quercus TFI S.A. i Q1 FIZ posiadają ekspozycję z tytułu ww. obligacji w równych częściach (w proporcji 50/50). W związku z powyższym, beneficjentem ww. planowanych spłat będą Quercus TFI S.A. oraz Q1 FIZ w proporcji 50/50.
Inwestorzy powinni mieć na względzie, że wykonanie ww. umowy uzależnione jest od sytuacji finansowej Dłużnika, prowadzenia bieżącej działalności (w tym prawomocnego zakończenia przyśpieszonego postępowania układowego) i nie ma gwarancji, że ww. umowa zostanie przez Dłużnika wykonana.
W ocenie Zarządu Quercus TFI S.A. ww. redukcja zobowiązań była najwyższą uzyskaną przez Dłużnika jednostkową redukcją zobowiązań wśród wierzycieli zabezpieczonych i powinna ułatwić wypełnienie zobowiązań Dłużnika w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.

Podstawa prawna: - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-11Artur PaderewskiPierwszy Wiceprezes Zarządu
2019-12-11Piotr PłuskaWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:QUERCUS TFI S.A.
Adres:Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Telefon:(22) 205 30 00
Fax:(22) 205 30 01
Email:biuro@quercustfi.pl
NIP:1080003520
REGON:141085990

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Quercus TFI SA
QUERCUS
2020-03-03 wartość aktywów pod zarządzaniem
2020-02-04 wartość aktywów pod zarządzaniem
2020-01-20 wyniki za 2019
2020-01-20 terminarz raportów
2020-01-07 wartość aktywów pod zarządzaniem
2019-12-12 wejście w życie umowy restrukturyzacyjnej
2019-12-11 podpisanie umowy restrukturyzacyjnej
2019-12-03 wartość aktywów pod zarządzaniem

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy