pixelg
SA-Q3 - 2019-10-18 - QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA (QUERCUS)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-Q3 - komunikat spółki QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA (QUERCUS) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
data przekazania: 2019-10-18
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
QUERCUS TFI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-400Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Nowy Świat6/12
(ulica)(numer)
(22) 205 30 00(22) 205 30 01
(telefon)(fax)
biuro@quercustfi.plwww.qtfi.pl
(e-mail)(www)
1080003520141085990
(NIP)(REGON)
BILANS
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
Aktywa trwałe27 55327 31326 81718 039
Wartości niematerialne i prawne, w tym:11173342
wartość firmy0000
Rzeczowe aktywa trwałe929914719788
Należności długoterminowe64646464
Od jednostek powiązanych0000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Od pozostałych jednostek64646464
Inwestycje długoterminowe25 19125 17125 64216 721
Nieruchomości0000
Wartości niematerialne i prawne0000
Długoterminowe aktywa finansowe25 19125 17125 64216 686
w jednostkach powiązanych, w tym:0000
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności0000
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:34343434
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 000
udziały lub akcje w innych jednostkach34343434
w pozostałych jednostkach25 15725 13725 60816 686
Inne inwestycje długoterminowe0000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 3581 147359424
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 3581 147359424
Inne rozliczenia międzyokresowe0000
Aktywa obrotowe47 42343 14139 10730 179
Zapasy0000
Należności krótkoterminowe6 6366 58010 6747 629
Od jednostek powiązanych0000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale0000
Od pozostałych jednostek6 6366 58010 6747 629
Inwestycje krótkoterminowe40 62036 36327 78422 451
Krótkoterminowe aktywa finansowe40 62036 36327 78422 451
w jednostkach powiązanych0000
w pozostałych jednostkach2 0221 9761 8742 003
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne38 59834 38725 91020 448
Inne inwestycje krótkoterminowe0000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe16719864999
Należne wpłaty na kapitał zakładowy0000
Akcje (udziały) własne0000
A k t y w a r a z e m74 97670 45465 92448 218
PASYWA
Kapitał własny49 20546 41242 02337 345
Kapitał zakładowy5 7275 7275 7275 727
Kapitał zapasowy11 07911 07911 07911 079
Kapitał z aktualizacji wyceny0000
Pozostałe kapitały rezerwowe25 21725 21735 41035 410
Zysk (strata) z lat ubiegłych0000
Zysk (strata) netto7 1824 389-10 194-14 872
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)0000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania25 77124 04223 90210 873
Rezerwy na zobowiązania8 8888 8869 430405
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego273296375316
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne10310310389
długoterminowa10210210288
krótkoterminowa1111
Pozostałe rezerwy8 5138 4878 9520
długoterminowe8 5138 4878 9520
krótkoterminowe0000
Zobowiązania długoterminowe4 3854 3984 45293
Wobec jednostek powiązanych0000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000
Wobec pozostałych jednostek4 3854 3984 45293
Zobowiązania krótkoterminowe5 5544 9448 4039 461
Wobec jednostek powiązanych0000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000
Wobec pozostałych jednostek5 5544 9448 4039 461
Fundusze specjalne0000
Rozliczenia międzyokresowe6 9445 8141 617914
Ujemna wartość firmy0000
Inne rozliczenia międzyokresowe6 9445 8141 617914
długoterminowe0000
krótkoterminowe6 9445 8141 617914
P a s y w a r a z e m74 97670 45465 92448 218
Wartość księgowa49 20546 41242 02337 345
Liczba akcji (w szt.)57 273 78157 273 78157 273 78157 273 781
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,860,810,730,65
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)57 273 78157 273 78157 273 78157 273 781
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,860,810,730,65

W pozycji 4.3 "Długoterminowe aktywa finansowe" (Aktywa ) i w pozycji 1 "Rezerwy na zobowiązania" ( Pasywa) nastąpił wzrost wartości pozycji wynikający głównie ze zmiany prezentacji operacji na inwestycjach własnych Emitenta w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów40 70266 4499 44715 622

Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 91319 6432 0694 618

Zysk (strata) brutto8 917-11 2322 070-2 641

Zysk (strata) netto7 182-14 8721 667-3 496

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12 95020 9043 0064 915

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej892-40 152207128

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-74-149-17-35

Przepływy pieniężne netto, razem13 768-19 3973 1955 008

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)74 97648 21817 14311 289

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)25 77110 8735 8922 546

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4 385931 00322

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 5549 4611 2702 215

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)49 20537 34511 2508 743

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 7275 7271 3101 341

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)57 273 78157 273 78157 273 78157 273 781

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,17-0,180,08-0,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,17-0,180,08-0,04

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,860,650,200,15

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,860,650,200,15

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00

Wybrane dane finansowe, zaprezentowane poniżej, zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad:
-      poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 30 września 2019 r. w wysokości 1 EURO = 4,3736 zł, na dzień 30 września 2018 r. w wysokości 1 EURO = 4,2714 zł,-      poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres sprawozdawczy zakończony dnia 30 września 2019 r. oraz 30 września 2018 r. (odpowiednio: 1 EURO = 4,3086 zł i 1 EURO = 4,2535 zł).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawaPOZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
Należności warunkowe6 0554 46203 117
Od jednostek powiązanych (z tytułu)0000
otrzymanych gwarancji i poręczeń0000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)0000
otrzymanych gwarancji i poręczeń0000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)6 0554 46203 117
otrzymanych gwarancji i poręczeń0000
aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie6 0554 46203 117
Zobowiązania warunkowe000403
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)0000
udzielonych gwarancji i poręczeń0000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)0000
otrzymanych gwarancji i poręczeń0000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)000403
udzielonych gwarancji i poręczeń0000
wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów000403
Inne (z tytułu)0000
Pozycje pozabilansowe, razem6 0554 46203 520


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys.

3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-303 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:14 13340 70219 41466 449

od jednostek powiązanych0000

Przychody netto ze sprzedaży produktów14 13340 70219 41466 449

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0000

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:2 6988 0642 4867 578

jednostkom powiązanym0000

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów2 6988 0642 4867 578

Wartość sprzedanych towarów i materiałów0000

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży11 43532 63816 92858 871

Koszty sprzedaży7 05520 96210 44935 856

Koszty ogólnego zarządu1 0523 2421 0493 407

Zysk (strata) ze sprzedaży3 3288 4345 43019 608

Pozostałe przychody operacyjne-50484-2237

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych131300

Dotacje0000

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0000

Inne przychody operacyjne-63471-2237

Pozostałe koszty operacyjne4502

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0000

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0000

Inne koszty operacyjne4502

Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 2748 9135 40819 643

Przychody finansowe12831384546

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0000

od jednostek powiązanych, w tym:0000

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000

od pozostałych jednostek, w tym:0000

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000

Odsetki, w tym:128313115546

od jednostek powiązanych0000

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0000

w jednostkach powiązanych0000

Aktualizacja wartości aktywów finansowych00-310

Inne0000

Koszty finansowe-6530931 41131 421

Odsetki w tym:0100

dla jednostek powiązanych0000

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0000

w jednostkach powiązanych0000

Aktualizacja wartości aktywów finansowych-6630331 40731 407

Inne15414

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000

Zysk (strata) brutto3 4678 917-25 918-11 232

Podatek dochodowy6741 7358323 640

część bieżąca9082 8361 0633 668

część odroczona-234-1 101-232-29

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000

Zysk (strata) netto2 7937 182-26 750-14 872
Zysk (strata) netto (zannualizowany)9 9749 974-10 194-10 194

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)57 273 78157 273 78157 273 78157 273 781

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,170,17-0,18-0,18

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)57 273 78157 273 78157 273 78157 273 781

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,170,17-0,18-0,18

Zannualizowany zysk netto = w przypadku danych za trzeci kwartał i trzech kwartałów 2019 roku to wynik finansowy netto za pierwsze półrocze 2019 roku powiększony o podwojony wynik finansowy netto za sam trzeci kwartał. Dla danych za trzeci kwartał i trzy kwartały 2018 roku podany został zysk netto za rok 2018.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys.

3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-313 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO)42 02342 02352 21752 217

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000

korekty błędów 0000

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych42 02342 02352 21752 217

Kapitał zakładowy na początek okresu5 7275 7275 7275 727

Zmiany kapitału zakładowego0000

zwiększenia (z tytułu)0000

emisji akcji (wydania udziałów)0000


00
0

zmniejszenia (z tytułu)0000

umorzenia akcji (udziałów)0000


00
0

Kapitał zakładowy na koniec okresu5 7275 7275 7275 727

Kapitał zapasowy na początek okresu11 07911 07911 07911 079

Zmiany kapitału zapasowego0000

zwiększenia (z tytułu)0000

emisji akcji powyżej wartości nominalnej0000

z podziału zysku (ustawowo)0000

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)0000
zmniejszenia (z tytułu)0000

pokrycia straty0000
Kapitał zapasowy na koniec okresu11 07911 07911 07911 079

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu0000

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny0000

zwiększenia (z tytułu)0000
zmniejszenia (z tytułu)0000

zbycia środków trwałych0000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu0000

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu25 21635 4101 3771 377

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych0-10 19434 03334 033

zwiększenia (z tytułu)0034 03334 033

kapitał rezerwowy na zysk roku 20170034 0330

zmniejszenia (z tytułu)0-10 1940


zmniejszenie kapitu rezerwowego z zysku roku 20170-10 19400

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu25 21625 21635 41035 410

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu0034 03334 033

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu0034 03334 033

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000

korekty błędów 0000

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych0034 03334 033

zwiększenia (z tytułu)0000

podziału zysku z lat ubiegłych0000
zmniejszenia (z tytułu)00-34 033-34 033

zwiększenie kapitału rezerwowego z zysku roku 201700-34 033-34 033

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu0000

Strata z lat ubiegłych na początek okresu0-10 19400

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000

korekty błędów 0000

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych0-10 19400

zwiększenia (z tytułu)0000

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia0000
zmniejszenia (z tytułu)0-10 19400

zmniejszenie kapitu rezerwowego z zysku roku 20170-10 19400

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu0000

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu0000

Wynik netto2 7937 182-10 194-14 872

zysk netto2 7937 18200

strata netto00-10 194-14 872

odpisy z zysku0000

Kapitał własny na koniec okresu (BZ )49 20549 20542 02337 345

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)49 20549 20542 02337 345

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys.

3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-303 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto2 7937 182-26 750-14 872

Korekty razem1 4085 76831 07635 776

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000

Amortyzacja105313110312

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych0000

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-127-308-93-533

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-8028931 43831 407

Zmiana stanu rezerw2-541-50-184

Zmiana stanu zapasów0000

Zmiana stanu należności-574 0382 33912 138

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów615-2 834-2 479-6 445

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych9504 811-189-921

Inne korekty0000

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia4 20112 9504 32620 904

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy16635297546

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych383800

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000

Z aktywów finansowych, w tym:12831497546

w jednostkach powiązanych0000

zbycie aktywów finansowych0000

dywidendy i udziały w zyskach0000

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000

odsetki0000

inne wpływy z aktywów finansowych0000

w pozostałych jednostkach12831497546

zbycie aktywów finansowych0100

dywidendy i udziały w zyskach0000

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000

odsetki12831397546

inne wpływy z aktywów finansowych0000

Inne wpływy inwestycyjne0000

Wydatki-941-540-40 631-40 697

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-941-540-16-48

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000

Na aktywa finansowe, w tym:00-40 615-40 649

w jednostkach powiązanych0000

nabycie aktywów finansowych0000

udzielone pożyczki długoterminowe0000

w pozostałych jednostkach00-40 615-40 649

nabycie aktywów finansowych00-40 615-40 649

udzielone pożyczki długoterminowe0000

Inne wydatki inwestycyjne0000

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)1 108892-40 534-40 152

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy0000

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału0000

Kredyty i pożyczki0000

Emisja dłużnych papierów wartościowych0000

Inne wpływy finansowe0000

Wydatki-18-74-50-149

Nabycie akcji (udziałów) własnych0000

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli0000

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku0000

Spłaty kredytów i pożyczek0000

Wykup dłużnych papierów wartościowych0000

Z tytułu innych zobowiązań finansowych0000

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-17-69-46-136

Odsetki-1-5-4-13

Inne wydatki finansowe0000

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-18-74-50-149

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)5 29113 768-36 258-19 397

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:4 21112 688-36 258-19 397

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych0000

Środki pieniężne na początek okresu34 38725 91056 70639 845

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:38 59838 59820 44820 448

o ograniczonej możliwości dysponowania0000

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA


(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis

Informacje Dodatkowe.pdfInformacje dodatkowe
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
17092019_ESPI_Raport Kwartalny_FINAL.pdfPodpisane skrócone sprawodanie finansowe Quercus TFI SA za III kwartał 2019 roku wraz z pozostałymi informacjami
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-17Sebastian BuczekPrezes Zarządu
2019-10-17Artur PaderewskiPierwszy Wiceprezes Zarządu
2019-10-17Piotr PłuskaWiceprezes Zarządu
2019-10-17Paweł CichońWiceprezes Zarządu
2019-10-17Jarosław JamkaWiceprezes Zarządu
2019-10-17Paweł PasternokCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:QUERCUS TFI S.A.
Adres:Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Telefon:(22) 205 30 00
Fax:(22) 205 30 01
Email:biuro@quercustfi.pl
www:www.qtfi.pl
NIP:1080003520
REGON:141085990

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy