pixelg
SA-Q3 - 2019-10-30 - RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA (RADPOL)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-Q3 - komunikat spółki RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA (RADPOL) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-10-30
RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RADPOL S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
77-300Człuchów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Batorego14
(ulica)(numer)
059 83 42 271059 83 42 551
(telefon)(fax)
radpol.com.pl
(e-mail)(www)
8430000202770807479
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży122 846133 780 28 512 31 452
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej8 0935 4951 8781 292
Zysk/(strata) brutto6 4783 5531 504835
Zysk/(strata) netto5 2342 8891 215679
Liczba akcji (*)37 975 39537 975 39537 975 39537 975 395
Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,140,080,030,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8 6103 9521 998929
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3 271)(4 785)(759)(1 125)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 517)(3 349)(352)(787)
Przepływy pieniężne netto, razem3 822(4 182)887(983)
Stan na dzieńStan na dzieńStan na dzieńStan na dzień
30 września 201931 grudnia 201830 września 201931 grudnia 2018
Aktywa trwałe108 873104 64224 89324 335
Aktywa obrotowe75 22070 39317 19916 370
Aktywa razem184 093175 03542 09240 706
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania86 11682 29219 69019 138
Zobowiązania długoterminowe i rezerwy33 19428 4807 5906 623
Zobowiązania krótkoterminowe52 92253 81212 10012 514
Kapitał własny97 97792 74322 40221 568
Kapitał zakładowy1 1481 148262267

(*) Liczba akcji w poz. V to średnia ważona liczba akcji zwykłych występująca w ciągu danego okresu skorygowana o ilość akcji skupionych.
Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na walutę EUR według następujących zasad: 1. Pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 30 września 2019 roku (1 EUR = 4,3736 PLN) oraz na dzień31 grudnia 2018 roku (1 EUR = 4,3000 PLN).
2. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz pozycje dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca za okres 9 miesięcy, zakończony dnia 30 września 2019 roku oraz dnia 30 września 2018 roku (odpowiednio 1 EUR = 4,3086 PLN i 1 EUR = 4,2535 PLN).

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2019-09-30 Sprawozdanie Finansowe RADPOL S.A..pdfSprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2019 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-30Anna KułachPrezes Zarządu
2019-10-30Jacek FotymaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:RADPOL S.A.
Adres:Batorego 14, 77-300 Człuchów
Telefon:059 83 42 271
Fax:059 83 42 551
www:radpol.com.pl
NIP:8430000202
REGON:770807479

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR