pixelg
SA - QSr1 - 2019-05-28 - RAFAKO SA (RAFAKO)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
  • Nasze usługi
  • Portfel 4 Fazy Rynku

    qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

  • Abonament ATTrader.pl

    a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

  • Abonament Premium

    qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

  • E-Book

    pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki RAFAKO SA (RAFAKO) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-28
RAFAKO SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAKOElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
47-400Racibórz
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Łąkowa33
(ulica)(numer)
032 415 48 62032 415 34 27
(telefon)(fax)
info@rafako.com.plwww.rafako.com.pl
(e-mail)(www)
6390001788270217865
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 216 696 151 569 50 356 36 274
Zysk (strata) z działalności operacyjnej994 9 164 231 2 193
Zysk (strata) brutto836 9 252 194 2 214
Zysk (strata) netto290 2 399 67 574
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej28 510 (84 551) 6 625 (20 235)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(31) (1 471) (7) (352)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 923 11 526 679 2 758
Przepływy pieniężne netto, razem31 402 (74 496) 7 297 (17 829)
Średnia ważona liczba akcji 127 431 998 127 431 998 127 431 998 127 431 998
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00 0,02 0,00 0,00
31 marca 201931 grudnia 201831 marca 201931 grudnia 2018
Aktywa razem 968 844 923 280 225 244 214 716
Zobowiązania długoterminowe50 266 48 072 11 686 11 180
Zobowiązania krótkoterminowe 523 792 480 464 121 775 111 736
Kapitał własny 394 786 394 744 91 783 91 801
Kapitał zakładowy 254 864 254 864 59 253 59 271
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)3,10 3,10 0,72 0,72
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 0,00 0,00 0,00
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 3 miesiące 20193 miesiące 20183 miesiące 20193 miesiące 2018
Przychody netto ze sprzedaży 312 702 297 930 72 666 71 302
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 338 17 185 311 4 113
Zysk (strata) brutto1 721 16 747 400 4 008
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej1 312 8 446 305 2 021
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej27 193 605 6 319 145
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej192 (2 552) 45 (611)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 331 11 038 309 2 642
Przepływy pieniężne netto, razem28 716 9 091 6 673 2 176
Średnia ważona liczba akcji 127 431 998 127 431 998 127 431 998 127 431 998
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,01 0,06 0,00 0,02
31 marca 201931 grudnia 201831 marca 201931 grudnia 2018
Aktywa razem 1 339 831 1 370 236 311 494 318 660
Zobowiązania długoterminowe78 646 75 269 18 284 17 504
Zobowiązania krótkoterminowe 663 021 697 314 154 144 162 166
Kapitał własny jednostki dominującej590 205 589 133 137 215 137 008
Kapitał zakładowy 254 864 254 864 59 253 59 271
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)4,63 4,62 1,08 1,08
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SAQS 2019q1.pdfSKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za I kw. 2019
SAQ 2019 jednostkowe.pdfSKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za I kw. 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-28Jerzy Wiśniewski Prezes Zarządu
2019-05-28Agnieszka Wasilewska- Semail Wiceprezes Zarządu
2019-05-28Jarosław DusiłoWiceprezes Zarządu
2019-05-28Jolanta MarkowiczGłówny Księgowy


Nazwa jednostki:RAFAKO SA
Nazwa skrócona jednoskti:RAFAKO
Adres:ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz
Telefon:032 415 48 62
Fax:032 415 34 27
Email:info@rafako.com.pl
www:www.rafako.com.pl
NIP:6390001788
REGON:270217865

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy