pixelg
SA-QSr3 - 2019-11-13 - FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (RAFAMET)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (RAFAMET) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-13
FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAMETElektromaszynowy
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
47-420Kuźnia Raciborska
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Staszica1
(ulica)(numer)
(0-36) 419 11 11(0-36) 419 11 11
(telefon)(fax)
rafamet@rafamet.com.plrafamet.com.pl
(e-mail)(www)
639-000-15-64271577318
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów73 90786 98417 15320 450
Zysk (strata) na działalności operacyjnej8401 034195243
Zysk przed opodatkowaniem-898-705-208-166
Zysk (strata) netto-1 026-826-238-194
Zysk netto przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej-1 026-826-238-194
Całkowity dochód-1 013-792-235-186
Całkowity dochód przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej-1 013-792-235-186
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 969-12 8681 617-3 025
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 4074 369-1 2551 027
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 2943 664-532861
Przepływy pieniężne netto razem-732-4 835-170-1 137
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO)-0.24-0.19-0.06-0.04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0.24-0.19-0.06-0.04
30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa razem205 299202 20846 94147 025
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania112 209108 09525 65625 138
Zobowiązania długoterminowe24 07423 3075 5045 420
Zobowiązania krótkoterminowe88 13584 78820 15219 718
Kapitał własny 93 09094 11321 28521 887
Kapitał zakładowy43 18743 1879 87410 043
Liczba akcji (w szt.)4 318 7014 318 7014 318 7014 318 701
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)4 318 7014 318 7014 318 7014 318 701
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)21.5621.794.935.07
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)21.5621.794.935.07
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję ( w zł/EUR) z zysku za rok poprzedni0.000.240.000.06
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EURO
okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2019 okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2018okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2019 okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów50 43556 97511 70613 395
Zysk (strata) na działalności operacyjnej1943044571
Zysk przed opodatkowaniem-752-938-175-221
Zysk (strata) netto-880-986-204-232
Całkowity dochód (strata) netto-867-952-201-224
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 345-15 170776-3 566
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 5796 157-8311 448
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 1064 324-2571 017
Przepływy pieniężne netto razem-1 340-4 689-311-1 102
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO)-0.20-0.23-0.05-0.05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0.20-0.23-0.05-0.05
30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa razem175 471171 64640 12039 918
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania85 37980 67719 52118 762
Zobowiązania długoterminowe17 87417 7164 0874 120
Zobowiązania krótkoterminowe67 50562 96115 43514 642
Kapitał własny 90 09290 96920 59921 155
Kapitał zakładowy43 18743 1879 87410 043
Liczba akcji (w szt.)4 318 7014 318 7014 318 7014 318 701
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)4 318 7014 318 7014 318 7014 318 701
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)20.8621.064.774.90
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)20.8621.064.774.90
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję ( w zł/EUR) z zysku za rok poprzedni0.000.240.000.06
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolid_Srodroczne_skrocone_sprawoz_finansowe_RAFAMET_SA_09_2019.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-13E. Longin WonsPrezes ZarząduE. Longin Wons
2019-11-13Maciej MichalikWiceprezes ZarząduMaciej Michalik


Nazwa jednostki:FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA
Nazwa skrócona jednoskti:RAFAMET
Adres:ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska
Telefon:(0-36) 419 11 11
Fax:(0-36) 419 11 11
Email:rafamet@rafamet.com.pl
www:rafamet.com.pl
NIP:639-000-15-64
REGON:271577318

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy