pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2019-11-28
REDAN SA
(pełna nazwa emitenta)
REDANHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
94-250Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żniwna10/14
(ulica)(numer)
042 617-71-21 617 71 23042 612-17 70
(telefon)(fax)
redan@redan.com.plwww.redan.com.pl
(e-mail)(www)
725-10-17-332471127885
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE REDAN S.A
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 111 944 111 869 25 982 26 300
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (8 549) (1 651) (1 984) (388)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (11 119) (1 074) (2 581) (252)
Zysk (strata) netto (11 202) (1 294) (2 600) (304)
Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (11 202) (1 294) (2 600) (304)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 135 (6 029) 728 (1 417)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (244) (6 097) (57) (1 433)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 556) 11 330 (825) 2 664
Przepływy pieniężne netto, razem (665) (796) (154) (187)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,31) (0,04) (0,07) (0,01)
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa razem 153 321 157 715 35 056 36 678
Aktywa obrotowe 73 776 89 870 16 868 20 900
Aktywa trwałe 79 545 67 845 18 188 15 778
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 118 31 310 8 715 7 281
Zobowiązania długoterminowe 12 342 11 400 2 822 2 651
Zobowiązania krótkoterminowe 25 776 19 910 5 894 4 630
Kapitał własny 115 203 126 405 26 341 29 397
Kapitał zakładowy 35 709 35 709 8 165 8 304
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,23 3,54 0,74 0,82
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN SA01.01.2019 - 30.09.201901.01.2018 - 30.09.2018 (*)01.01.2019 - 30.09.201901.01.2018 - 30.09.2018 (*)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 295 915 388 072 68 680 91 236
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (45 991) (19 806) (10 674) (4 656)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (18 757) (23 920) (4 353) (5 624)
Zysk (strata) netto (29 693) (28 550) (6 892) (6 712)
Całkowity dochód (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (10 443) (17 169) (2 424) (4 036)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 639 (39 527) 4 558 (9 293)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 785) (7 014) (1 807) (1 649)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (21 511) 37 151 (4 993) 8 734
Przepływy pieniężne netto, razem (9 657) (9 390) (2 241) (2 208)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,83) (0,80) (0,19) (0,19)
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa razem 140 105 298 838 32 034 69 497
Aktywa obrotowe 91 039 222 209 20 816 51 677
Aktywa trwałe 49 066 76 629 11 219 17 821
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 118 044 268 507 26 990 62 443
Zobowiązania długoterminowe 18 535 35 511 4 238 8 258
Zobowiązania krótkoterminowe 99 509 232 996 22 752 54 185
Kapitał własny 22 061 30 331 5 044 7 054
Kapitał zakładowy 35 709 35 709 8 165 8 304
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,62 0,85 0,14 0,20

(*) dane przekształcone zgodnie z notą 9.3
Powyższe dane finansowe za III Q 2019 oraz 2018 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2019 roku – 4,3736 PLN / EUR, i na dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,3 PLN/EUR,
− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 września 2019 roku) – 4,3086 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 30 września 2018 roku) - 4,2535 PLN / EUR

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SSF 3Q 2019-sig.pdfŚródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK REDAN
Informacja dodatkowa za 3Q '19 20191128.pdfInformacja dodatkowa
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-28Bogusz KruszyńskiPrezes ZarząduBogusz Kruszyński


Nazwa jednostki:REDAN SA
Nazwa skrócona jednoskti:REDAN
Adres:Żniwna 10/14, 94-250 Łódź
Telefon:042 617-71-21 617 71 23
Fax:042 612-17 70
Email:redan@redan.com.pl
www:www.redan.com.pl
NIP:725-10-17-332
REGON:471127885

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR