SA-QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

SA-QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-30
REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
REGNON S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-203Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleja Roździeńskiego188c
(ulica)(numer)
+48327970900
(telefon)(fax)
regnon@regnon.comwww.regnon.com
(e-mail)(www)
9542180954273696613
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1200
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-130-191-30-46
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej-130-1 339-30-320
Wynik na działalności zaniechanej04950118
Zysk (strata) netto-130-844-30-202
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-150599-35143
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej03408
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2000
Przepływy pieniężne netto, razem-152633-35151
31.03.201931.12.201831.03.201931.12.2018
Aktywa razem491634114147
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania70831619
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe70831619
Kapitał własny42155198128
Kapitał zakładowy47 72047 72011 09411 098
Liczba akcji (w szt.)4 772 0404 772 0404 772 0404 772 040
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4110
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-97-136-23-33
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej-97-1 284-23-307
Wynik na działalności zaniechanej04490107
Zysk (strata) netto-97-835-23-200
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-110909-26218
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej03408
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2000
Przepływy pieniężne netto, razem-112943-26226
31.03.201931.12.201831.03.201931.12.2018
Aktywa razem461564107131
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania55611314
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe55611314
Kapitał własny40650394117
Kapitał zakładowy47 72047 72011 09411 098
Liczba akcji (w szt.)4 772 0404 772 0404 772 0404 772 040
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport QSr - Q1.2019.pdfRaport QSr - Q1.2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-30Barbara Konrad-DziwiszPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:REGNON S.A.
Adres:Aleja Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice
Telefon:+48 32 797 09 00
Email:regnon@regnon.com
www:www.regnon.com
NIP:9542180954
REGON:273696613

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Regnon w restrukturyzacji SA
REGNON
2019-09-05 sprzedaż udziałów w spółce zależnej Konsilo sp. z o. o.
2019-06-28 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-06-28 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2019-06-27 notowanie akcji w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określeniem kursu jednolitego
2019-06-15 wybór audytora
2019-06-01 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2019-05-30 SA-QSr1
2019-04-30 SA-RS

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d