pixelg
podpisanie umowy w sprawie strategicznego partnerstwa z Grupą RF CorVal - 2019-12-10 - REINO CAPITAL S. A. (REINO)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podpisanie umowy w sprawie strategicznego partnerstwa z Grupą RF CorVal - komunikat spółki REINO CAPITAL S. A. (REINO) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr34/2019

Data sporządzenia: 2019-12-10
Skrócona nazwa emitenta
REINO CAPITAL SA
Temat
Podpisanie umowy w sprawie strategicznego partnerstwa (ang. Strategic Partnership Umbrella Agreement) z Grupą RF CorVal
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent , Spółka ) informuje, że w dniu 10 grudnia 2019 r. Emitent oraz spółka zależna Emitenta REINO Partners Sp. z o.o. (dalej REINO Partners) podpisały z RF CorVal Europe Limited, RF CorVal International Holdings Ltd. (dalej łącznie RF CorVal ) oraz Jaslo Limited umowę określającą szczegółowe zasady i warunki strategicznego partnerstwa (dalej jako Umowa ) obejmującego w szczególności:
1) zarządzanie REINO RF CEE REAL ESTATE S.C.A. SICAV RAIF, luksemburskim funduszem inwestycyjnym, którego komplementariuszem jest spółka - REINO RF Management Sarl, w której Emitent oraz RF CorVal Europe Ltd. będą posiadały po 50 % udziałów; 2) zapewnienie doradztwa przy realizowaniu strategii inwestycyjnej (ang. Investment Advisor) przez spółkę REINO RF AM Ltd. z siedzibą na Jersey, utworzoną przez REINO Partners oraz spółkę Jaslo Ltd., z równym (po 50%) udziałem wspólników w zyskach i głosach;
3) zapewnienie doradztwa przy zarządzaniu aktywami nieruchomościowymi (ang. Asset Management) przez spółkę REINO RF Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, utworzonej przez REINO Partners oraz spółkę RF CorVal Europe Ltd., w którym udział REINO Partners Sp. z o.o. wynosi 50%;
4) zapewnienie finansowania w ramach pierwszej emisji akcji Funduszu (ang. First Close), w celu nabycia przez subfundusz Core+ Office Compartment dwóch pierwszych celów inwestycyjnych, z czego RF CorVal zainwestuje do Funduszu kwotę nie mniejszą niż 28,4 mln EUR, a Emitent w formie pieniężnej lub niepieniężnej - kwotę nie mniejszą niż 3,11 mln EUR;
5) pozyskanie finansowania w ramach kolejnej emisji akcji Funduszu, w celu sfinansowania nabycia przez wydzielone subfundusze, w tym subfundusz Core+ Office Comparment, spółek celowych i aktywów wchodzących w skład grupy kapitałowej BUMA, na podstawie listu intencyjnego, o którym Emitent informował raportem bieżącym numer 27/2019 z dnia 30 lipca 2019r.;
6) analizowania i dokonywania wspólnych akwizycji w podmioty prowadzące działalność usługową na rynku nieruchomości, w zakresie uzupełniającym kompetencje i działalność REINO Partners, w tym obejmującym usługi deweloperskie (project management), budowlane (generalne wykonawstwo) oraz property management i facility management, w szczególności spółek operacyjnych wchodzących w skład grupy kapitałowej BUMA, na podstawie listu intencyjnego o którym mowa powyżej, w których to Emitent będzie posiadał 50% udziałów.
Umowa określa między innymi: - zakładaną strukturę podmiotów znajdujących się pod wspólną kontrolą partnerów;
- zasady podejmowania decyzji korporacyjnych i reprezentacji w zarządzanych podmiotach oraz zasady podejmowania kluczowych decyzji strategicznych przez przedstawicieli stron Umowy, w ramach Komitetu Sterującego, przy czym Strony uzgodniły generalną zasadę, że wszystkie decyzje, dla swej skuteczności wymagają zgody obu stron, a reprezentowanie poszczególnych spółek będzie wymagało wspólnej reprezentacji członków zarządu reprezentujących interesy REINO i RF CorVal, jednakże w okresie, w którym Strony pozostają jedynymi inwestorami Funduszu, z udziałem RF CorVal na poziomie nie niższym niż 75%, Emitent oraz REINO Partners, poprzez udział w Funduszu lub spółkach związanych z Funduszem, nie mogą blokować kluczowych decyzji związanych z aktywami funduszu, w szczególności w zakresie strategii wyjścia;
- warunki podziału wynagrodzenia za usługi świadczone przez poszczególne podmioty, w szczególności w odniesieniu do udziału REINO Partners w wynagrodzeniu otrzymywanym przez podmioty, o których mowa w pkt. 2) i 3) powyżej, w proporcji równej lub wyższej od udziału w kapitale tych spółek;
- zasady rozwiązywania sporów;
- przypadki naruszenia warunków współpracy skutkujących negatywnymi skutkami dla strony naruszającej, w tym utratą prawa głosu przez wspólnika naruszającego lub przyznanie przywilejów głosów wspólnikowi nienaruszającemu (przez okres do usunięcia naruszenia) lub uprawnienie wspólnika nienaruszającego do nabycia udziałów wspólnika naruszającego. Przypadki naruszenia obejmują w szczególności naruszenie uprawnień stron umowy do udziału w nowych przedsięwzięciach planowanych do realizacji przez inne strony, niewypłacalność strony umowy, zajście przypadku zmiany kontroli nad stroną umowy lub podmiotem objętym postanowieniami umowy pozostającym pod wspólną kontrolą, a także przypadków naruszenia prawa przez przedstawicieli stron umowy.
Raportem bieżącym numer 18/2019 z dnia 29 maja 2019 r. Emitent informował o zawarciu porozumienia w sprawie strategicznego partnerstwa (ang. Memorandum of Understanding, dalej jako Porozumienie ). W raporcie tym Emitent podkreślał, że zamiarem stron jest osiągnięcie pozycji jednej z najbardziej znaczących i uznanych platform inwestycyjnych rynku nieruchomości, specjalizującej się w inwestycjach na rynkach Polski i Europy Środkowej, w szczególności poprzez przejęcie spółek operacyjnych i aktywów grupy kapitałowej Buma.

Zawarcie Umowy wynikające z intencji Stron co do doprecyzowania lub poszerzenia postanowień Porozumienia, jest ważnym elementem realizacji strategii działalności Emitenta, zgodnie z którą ma on stać na czele holdingu składającego się z podmiotów związanych z inwestycjami i zarządzaniem funduszami na rynku nieruchomości komercyjnych, jak i w innych klasach aktywów, w szczególności w zakresie inwestycji w przedsiębiorstwa. Realizacja wspólnych inwestycji przewidzianych w ramach Umowy pozwoli na istotny wzrost wartości aktywów zarządzanych przez podmioty zależne Emitenta, a także aktywów wehikułów inwestycyjnych, dla których spółki wchodzące w skład holdingu pełnią rolę doradcy przy zarządzaniu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-10Radosław ŚwiątkowskiPrezes ZarząduRadosław Świątkowski


Nazwa jednostki:REINO CAPITAL S. A.
Nazwa skrócona jednoskti:REINO CAPITAL SA
Adres:LUDWIKA WARYŃSKIEGO 3A, 00 - 645 Warszawa
Telefon:22 273 97 50
Fax:22 273 97 50
Email:office@reinocapital.pl
www:www.reinocapital.pl
NIP:8951853338
REGON:020195815

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy