pixelg
SA - QSr3 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - QSr3

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2019-11-20
REINO CAPITAL S. A.
(pełna nazwa emitenta)
REINO CAPITAL SAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00 - 645Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
LUDWIKA WARYŃSKIEGO3A
(ulica)(numer)
22 273 97 5022 273 97 50
(telefon)(fax)
office@reinocapital.plwww.reinocapital.pl
(e-mail)(www)
8951853338020195815
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH1.01 30.09.20191.01 30.09.20181.01 30.09.20191.01 30.09.2018
Przychody netto ze sprzedaży 272806330
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1125-58-261-14
Zysk (strata) brutto-573-61-133-14
Podatek dochodowy-105-6-24-1
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-467-67-108-16
Zysk netto z działalności zaniechanej79971823
Zysk (strata) netto-38830-907
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej-4630-117
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1491111-34626
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-24080-5590
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3176-87737-20
Przepływy pieniężne netto razem-72424-1686
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR)-0,01000,0145-0,00240,0034
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa trwałe 61 82759 92414 13613 936
Wartość firmy48 40148 40111 06711 256
Zobowiązania długoterminowe1 34325330759
Zobowiązania krótkoterminowe4 380 943 1 001219
Kapitał własny 59 85359 85813 68513 920
Kapitał podstawowy31 07731 0777 1067 227
Liczba akcji w szt.38 846 80038 846 80038 846 80038 846 800
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,541,540,350,36
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0000
Dane jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH1.01 30.09.20191.01 30.09.20181.01 30.09.20191.01 30.09.2018
Przychody netto ze sprzedaży 483 0 112 0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 39 -58 9 -14
Zysk (strata) brutto 1 -46 0-11
Podatek dochodowy-3 -265 -1 -62
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 5 219 1 51
Zysk netto z działalności zaniechanej0000
Zysk (strata) netto 5 219 1 51
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-539 - 31 -125 7
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 378 - -552 0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 957 33 686 8
Przepływy pieniężne netto razem 41 2 9 0
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,0060,000,001
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa trwałe 60 654 60 461 13 868 14 033
Zobowiązania długoterminowe000-62
Zobowiązania krótkoterminowe 3 414 321 781 74
Kapitał własny 60 103 60 099 13 742 13 949
Kapitał podstawowy 31 077 31 077 7 106 7 106
Liczba akcji w szt.38 846 80038 846 80038 846 80038 846 800
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,551,550,350,35
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0000

Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy. 30.09.2019 - 4,373631.12.2018 - 4,30030.09.2018 - 4,2714
Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu
30.09.2019 - 4,308631.12.2018 - 4,266930.09.2018 - 4,2535

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
reino_rnc_raport kwartalny_3Q2019_sf skonsolidowany_2019-11-20.pdfRaport kwartalny Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A za III kwartał 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-20Radosław ŚwiątkowskiPrezes ZarząduRadosław Świątkowski


Nazwa jednostki:REINO CAPITAL S. A.
Nazwa skrócona jednoskti:REINO CAPITAL SA
Adres:LUDWIKA WARYŃSKIEGO 3A, 00 - 645 Warszawa
Telefon:22 273 97 50
Fax:22 273 97 50
Email:office@reinocapital.pl
www:www.reinocapital.pl
NIP:8951853338
REGON:020195815

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR