pixelg
SA - QSr3 - 2019-11-21 - REINO CAPITAL S. A. (REINO)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki REINO CAPITAL S. A. (REINO) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2019-11-20
REINO CAPITAL S. A.
(pełna nazwa emitenta)
REINO CAPITAL SAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00 - 645Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
LUDWIKA WARYŃSKIEGO3A
(ulica)(numer)
22 273 97 5022 273 97 50
(telefon)(fax)
office@reinocapital.plwww.reinocapital.pl
(e-mail)(www)
8951853338020195815
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH1.01 30.09.20191.01 30.09.20181.01 30.09.20191.01 30.09.2018
Przychody netto ze sprzedaży 272806330
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1125-58-261-14
Zysk (strata) brutto-573-61-133-14
Podatek dochodowy-105-6-24-1
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-467-67-108-16
Zysk netto z działalności zaniechanej79971823
Zysk (strata) netto-38830-907
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej-4630-117
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1491111-34626
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-24080-5590
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3176-87737-20
Przepływy pieniężne netto razem-72424-1686
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR)-0,01000,0145-0,00240,0034
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa trwałe 61 82759 92414 13613 936
Wartość firmy48 40148 40111 06711 256
Zobowiązania długoterminowe1 34325330759
Zobowiązania krótkoterminowe4 380 943 1 001219
Kapitał własny 59 85359 85813 68513 920
Kapitał podstawowy31 07731 0777 1067 227
Liczba akcji w szt.38 846 80038 846 80038 846 80038 846 800
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,541,540,350,36
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0000
Dane jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH1.01 30.09.20191.01 30.09.20181.01 30.09.20191.01 30.09.2018
Przychody netto ze sprzedaży 483 0 112 0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 39 -58 9 -14
Zysk (strata) brutto 1 -46 0-11
Podatek dochodowy-3 -265 -1 -62
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 5 219 1 51
Zysk netto z działalności zaniechanej0000
Zysk (strata) netto 5 219 1 51
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-539 - 31 -125 7
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 378 - -552 0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 957 33 686 8
Przepływy pieniężne netto razem 41 2 9 0
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,0060,000,001
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa trwałe 60 654 60 461 13 868 14 033
Zobowiązania długoterminowe000-62
Zobowiązania krótkoterminowe 3 414 321 781 74
Kapitał własny 60 103 60 099 13 742 13 949
Kapitał podstawowy 31 077 31 077 7 106 7 106
Liczba akcji w szt.38 846 80038 846 80038 846 80038 846 800
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,551,550,350,35
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0000

Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy. 30.09.2019 - 4,373631.12.2018 - 4,30030.09.2018 - 4,2714
Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu
30.09.2019 - 4,308631.12.2018 - 4,266930.09.2018 - 4,2535

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
reino_rnc_raport kwartalny_3Q2019_sf skonsolidowany_2019-11-20.pdfRaport kwartalny Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A za III kwartał 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-20Radosław ŚwiątkowskiPrezes ZarząduRadosław Świątkowski


Nazwa jednostki:REINO CAPITAL S. A.
Nazwa skrócona jednoskti:REINO CAPITAL SA
Adres:LUDWIKA WARYŃSKIEGO 3A, 00 - 645 Warszawa
Telefon:22 273 97 50
Fax:22 273 97 50
Email:office@reinocapital.pl
www:www.reinocapital.pl
NIP:8951853338
REGON:020195815

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy