pixelg
formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową - 2019-11-18 - SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA (SCOPAK)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową - komunikat spółki SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA (SCOPAK) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
data przekazania: 2019-11-18
SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SCO-PAK S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-383Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta28
(ulica)(numer)
+48 82 565 40 17+48 82 565 47 57
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
563-15-88-270110150964
(NIP)(REGON)
BILANS
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
Aktywa trwałe74 49576 13979 06580 414
Wartości niematerialne i prawne, w tym:22263439
wartość firmy0000
Rzeczowe aktywa trwałe72 39073 97877 19878 858
Należności długoterminowe0000
Od jednostek powiązanych0000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000
Od pozostałych jednostek0000
Inwestycje długoterminowe0000
Nieruchomości0000
Wartości niematerialne i prawne0000
Długoterminowe aktywa finansowe0000
w jednostkach powiązanych, w tym:0000
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności0000
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:0000
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0000
udziały lub akcje w innych jednostkach0000
w pozostałych jednostkach0000
Inne inwestycje długoterminowe0000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 0832 1351 8331 517
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 0832 1351 8331 517
Inne rozliczenia międzyokresowe0000
Aktywa obrotowe6 3937 15615 90620 131
Zapasy5 1805 1857 2219 525
Należności krótkoterminowe1 0511 6988 05610 314
Od jednostek powiązanych0005
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale0000
Od pozostałych jednostek1 0511 6988 05610 309
Inwestycje krótkoterminowe87168581203
Krótkoterminowe aktywa finansowe87168581203
w jednostkach powiązanych0000
w pozostałych jednostkach87168581203
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne87168581203
Inne inwestycje krótkoterminowe0000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe751054889
Należne wpłaty na kapitał zakładowy0000
Akcje (udziały) własne0000
A k t y w a r a z e m80 88883 29594 971100 545
PASYWA
Kapitał własny-75 307-70 853-56 402-49 306
Kapitał zakładowy11 83711 83711 83711 837
Kapitał zapasowy30 56930 56930 56930 569
Kapitał z aktualizacji wyceny0000
Pozostałe kapitały rezerwowe0000
Zysk (strata) z lat ubiegłych-98 808-98 808-81 462-81 462
Zysk (strata) netto-18 905-14 451-17 346-10 250
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)0000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania156 195154 148151 373149 851
Rezerwy na zobowiązania12 28812 7698 4877 404
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego6 9537 0937 1946 971
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne0341343433
długoterminowa0160160125
krótkoterminowa0181183308
Pozostałe rezerwy5 3355 3359500
długoterminowe0000
krótkoterminowe5 3355 3359500
Zobowiązania długoterminowe0000
Wobec jednostek powiązanych0000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000
Wobec pozostałych jednostek0000
Zobowiązania krótkoterminowe142 410139 675140 769140 122
Wobec jednostek powiązanych2221
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000
Wobec pozostałych jednostek140 108137 373138 466137 819
Fundusze specjalne2 3002 3002 3012 302
Rozliczenia międzyokresowe1 4971 7042 1172 325
Ujemna wartość firmy0000
Inne rozliczenia międzyokresowe1 4971 7042 1172 325
długoterminowe8778771 2901 704
krótkoterminowe620827827621
P a s y w a r a z e m80 88883 29594 971100 545
Wartość księgowa-75 307-70 853-56 402-49 306
Liczba akcji (w szt.)5 918 7505 918 7505 918 7505 918 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)-12,72-11,97-9,53-8,33
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)5 918 7505 918 7505 918 7505 918 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)-12,72-11,97-9,53-8,33
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
Powyższe dane finansowe11 43941 2862 6349 706
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-14 659-4 447-3 402-1 045
Zysk (strata) brutto-19 396-9 556-4 502-2 247
Zysk (strata) netto-18 905-10 250-4 388-2 410
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej364768112
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-530-796-123-187
Przepływy pieniężne netto, razem-494-320-115-75
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)80 88894 97118 49522 086
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)156 195151 37335 71335 203
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0000
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)142 410140 76932 56132 737
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)-75 307-56 402-17 219-13 117
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)11 83711 8372 7062 753
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 918 7505 918 7505 918 7505 918 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-3,19-1,73-0,74-0,41
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-3,19-1,73-0,74-0,41
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)-12,72-9,53-2,91-2,22
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)-12,72-9,53-2,91-2,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00

Powyższe dane finansowe za III kwartały 2019 i 2018 roku oraz dane na dzień 31.12.2018 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów: według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2019 roku - 4,3736 PLN/EUR i na 31 grudnia 2018 roku - 4,3000 PLN/EUR- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych: według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od stycznia do września 2019 roku - 4,3086 PLN/EUR) oraz (od stycznia do września 2018 roku - 4,2535 PLN/EUR).

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
Należności warunkowe0000
Od jednostek powiązanych (z tytułu)0000
otrzymanych gwarancji i poręczeń0000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)0000
otrzymanych gwarancji i poręczeń0000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)0000
otrzymanych gwarancji i poręczeń0000
Zobowiązania warunkowe270 316270 316270 316270 316
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)0000
udzielonych gwarancji i poręczeń0000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)0000
otrzymanych gwarancji i poręczeń0000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)270 316270 316270 316270 316
udzielonych gwarancji i poręczeń0000
ustanowione hipoteki135 158135 158135 158135 158
Inne (z tytułu)135 158135 158135 158135 158
zastaw rejestrowy135 158135 158135 158135 158
Pozycje pozabilansowe, razem270 316270 316270 316270 316
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-303 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:6311 34914 57941 286
od jednostek powiązanych0012
Przychody netto ze sprzedaży produktów6311 24914 57641 278
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów010038
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:410 56211 72733 594
jednostkom powiązanym0000
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów410 46311 72633 592
Wartość sprzedanych towarów i materiałów09912
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży597872 8527 692
Koszty sprzedaży01 0221 2933 656
Koszty ogólnego zarządu2 8458 3411 7505 455
Zysk (strata) ze sprzedaży-2 786-8 576-191-1 419
Pozostałe przychody operacyjne5611 035229713
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0000
Dotacje0000
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0000
Inne przychody operacyjne5611 035229713
Pozostałe koszty operacyjne8117 1181 3303 741
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0000
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0000
Inne koszty operacyjne8117 1181 3303 741
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 036-14 659-1 292-4 447
Przychody finansowe0723
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0000
od jednostek powiązanych, w tym:0000
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000
od pozostałych jednostek, w tym:0000
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000
Odsetki, w tym:0623
od jednostek powiązanych0000
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0000
w jednostkach powiązanych0000
Aktualizacja wartości aktywów finansowych0000
Inne0100
Koszty finansowe1 5074 7441 7105 112
Odsetki w tym:1 5064 5971 5774 676
dla jednostek powiązanych0000
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0000
w jednostkach powiązanych0000
Aktualizacja wartości aktywów finansowych0000
Inne1147133436
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000
Zysk (strata) brutto-4 543-19 396-3 000-9 556
Podatek dochodowy-89-491275694
część bieżąca0000
część odroczona-89-491275694
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
Zysk (strata) netto-4 454-18 905-3 275-10 250
Zysk (strata) netto (zannualizowany)-4 454-18 905-3 275-10 250
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)5 918 7505 918 7505 918 7505 918 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,75-3,19-0,55-1,73
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)5 918 7505 918 7505 918 7505 918 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,75-3,19-0,55-1,73
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-313 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)-70 853-56 402-39 055-39 055
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów 0000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych-70 853-56 402-39 055-39 055
Kapitał zakładowy na początek okresu11 83711 83711 83711 837
Zmiany kapitału zakładowego0000
zwiększenia (z tytułu)0000
emisji akcji (wydania udziałów)0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
umorzenia akcji (udziałów)0000
Kapitał zakładowy na koniec okresu11 83711 83711 83711 837
Kapitał zapasowy na początek okresu30 56930 56930 56930 569
Zmiany kapitału zapasowego0000
zwiększenia (z tytułu)0000
emisji akcji powyżej wartości nominalnej0000
z podziału zysku (ustawowo)0000
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
pokrycia straty0000
Kapitał zapasowy na koniec okresu30 56930 56930 56930 569
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu0000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny0000
zwiększenia (z tytułu)0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
zbycia środków trwałych0000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu0000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu0000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych0000
zwiększenia (z tytułu)0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu0000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-81 462-81 462-59 171-59 171
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu0000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów 0000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych0000
zwiększenia (z tytułu)0000
podziału zysku z lat ubiegłych0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu-81 462-81 462-59 171-59 171
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów 0000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-81 462-81 462-59 171-59 171
zwiększenia (z tytułu)0-17 346-22 290-22 290
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia0-17 346-22 290-22 290
zmniejszenia (z tytułu)0000
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-98 808-98 808-81 462-81 462
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-98 808-98 808-81 462-81 462
Wynik netto-4 454-18 905-17 346-10 250
zysk netto0000
strata netto-4 454-18 905-17 346-10 250
odpisy z zysku0000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )-75 307-75 307-56 402-49 306
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-75 307-75 307-56 402-49 306
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-303 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-4 454-18 905-3 275-10 250
Korekty razem4 37318 9413 29610 726
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000
Amortyzacja1 5924 8201 6665 001
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych030-12
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)1 5034 5491 5614 655
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej0000
Zmiana stanu rezerw-4813 802117-311
Zmiana stanu zapasów62 041-576-1 665
Zmiana stanu należności6234 834-3 671-9 013
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 256-2104 36712 760
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-126-898-168-689
Inne korekty0000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-813621476
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy0000
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych0000
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000
Z aktywów finansowych, w tym:0000
w jednostkach powiązanych0000
zbycie aktywów finansowych0000
dywidendy i udziały w zyskach0000
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
odsetki0000
inne wpływy z aktywów finansowych0000
w pozostałych jednostkach0000
zbycie aktywów finansowych0000
dywidendy i udziały w zyskach0000
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
odsetki0000
inne wpływy z aktywów finansowych0000
Inne wpływy inwestycyjne0000
Wydatki0000
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych0000
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000
Na aktywa finansowe, w tym:0000
w jednostkach powiązanych0000
nabycie aktywów finansowych0000
udzielone pożyczki długoterminowe0000
w pozostałych jednostkach0000
nabycie aktywów finansowych0000
udzielone pożyczki długoterminowe0000
Inne wydatki inwestycyjne0000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)0000
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy0000
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału0000
Kredyty i pożyczki0000
Emisja dłużnych papierów wartościowych0000
Inne wpływy finansowe0000
Wydatki0530266796
Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli0000
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku0000
Spłaty kredytów i pożyczek0000
Wykup dłużnych papierów wartościowych0000
Z tytułu innych zobowiązań finansowych0000
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0436208614
Odsetki09458182
Inne wydatki finansowe0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)0-530-266-796
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-81-494-245-320
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-81-494-245-320
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych0000
Środki pieniężne na początek okresu168581448523
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:8787203203
o ograniczonej możliwości dysponowania0000
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)PlikOpis
Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 3Q 2019.pdfInformacja dodatkowa za 3Q_2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-18Zbigniew PotockiGłówny KsięgowyZbigniew Potocki


Nazwa jednostki:SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SCO-PAK S.A.
Adres:Prosta 28, 00-383 Warszawa
Telefon:+48 82 565 40 17
Fax:+48 82 565 47 57
NIP:563-15-88-270
REGON:110150964

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
SCO-PAK SA
SCOPAK
2020-02-28 SA - Q4
2020-01-27 terminarz raportów
2019-12-06 rezygnacja członka RN
2019-11-18 formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
2019-11-13 zmiana terminu publikacji SA-Q3
2019-09-20 SA - P
2019-08-08 wybór audytora
2019-08-08 powołanie członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy