pixelg
SA - P - 2019-09-20 - SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA (SCOPAK)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - P - komunikat spółki SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA (SCOPAK) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USLUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2019
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2018obejmujące okres od 2018-01-01 do 2018-06-30
data przekazania: 2019-09-20
SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SCO-PAK S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-383Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta28
(ulica)(numer)
+48 82 565 40 17+48 82 565 47 57
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
563-15-88-270110150964
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Półroczne sprawozdanie finansowew wersji skróconej w wersji pełnej
BilansRachunek przepływów pieniężnych
Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI
Rachunek zysków i stratInformacja dodatkowa
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)
BILANS


Notyw tys.
półrocze / 20192018półrocze / 2018
AKTYWA
Aktywa trwałe76 13979 06582 103
Wartości niematerialne i prawne, w tym:263443
wartość firmy000
Rzeczowe aktywa trwałe73 97877 19880 520
Należności długoterminowe000
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Od pozostałych jednostek000
Inwestycje długoterminowe000
Nieruchomości000
Wartości niematerialne i prawne000
Długoterminowe aktywa finansowe000
w jednostkach powiązanych, w tym:000
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności000
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:000
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 000
udziały lub akcje w innych jednostkach000
w pozostałych jednostkach000
Inne inwestycje długoterminowe000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 1351 8331 540
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 1351 8331 540
Inne rozliczenia międzyokresowe000
Aktywa obrotowe7 15615 90619 529
Zapasy5 1857 2218 948
Należności krótkoterminowe1 6988 05610 029
Od jednostek powiązanych004
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale000
Od pozostałych jednostek1 6988 05610 025
Inwestycje krótkoterminowe168581448
Krótkoterminowe aktywa finansowe168581448
w jednostkach powiązanych000
w pozostałych jednostkach000
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne168581448
Inne inwestycje krótkoterminowe000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe10548104
Należne wpłaty na kapitał zakładowy000
Akcje (udziały) własne000
A k t y w a r a z e m83 29594 971101 632
PASYWA
Kapitał własny-70 853-56 402-46 031
Kapitał zakładowy11 83711 83711 837
Kapitał zapasowy30 56930 56930 569
Kapitał z aktualizacji wyceny000
Pozostałe kapitały rezerwowe000
Zysk (strata) z lat ubiegłych-98 808-81 462-81 462
Zysk (strata) netto-14 451-17 346-6 975
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania154 148151 373147 663
Rezerwy na zobowiązania12 7698 4877 287
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego7 0937 1946 719
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne341343448
długoterminowa160160130
krótkoterminowa181183318
Pozostałe rezerwy5 335950120
długoterminowe000
krótkoterminowe5 335950120
Zobowiązania długoterminowe000
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Wobec pozostałych jednostek000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Zobowiązania krótkoterminowe139 675140 769137 845
Wobec jednostek powiązanych222
Wobec pozostałych jednostek137 373138 466135 541
Fundusze specjalne2 3002 3012 302
Rozliczenia międzyokresowe1 7042 1172 531
Ujemna wartość firmy000
Inne rozliczenia międzyokresowe1 7042 1172 531
długoterminowe8771 2901 704
krótkoterminowe827827827
P a s y w a r a z e m83 29594 971101 632
Wartość księgowa-70 853-56 402-46 031
Liczba akcji (w szt.)5 918 7505 918 7505 918 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)-11,97-9,53-7,78
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)5 918 7505 918 7505 918 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)-11,97-9,53-7,78Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów11 28626 7072 6326 300
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-11 623-3 155-2 711-744
Zysk (strata) brutto-14 853-6 556-3 464-1 546
Zysk (strata) netto-14 451-6 975-3 370-1 645
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej11745527107
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-530-530-123-125
Przepływy pieniężne netto, razem-413-75-96-18
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)83 29594 97119 59022 086
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)154 148151 37336 25335 203
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0000
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)139 675140 76932 84932 737
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)-70 853-56 402-16 663-13 117
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)11 83711 8372 7842 753
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)5 918 7505 918 7505 918 7505 918 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-2,44-1,18-0,57-0,28
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-2,44-1,18-0,57-0,28
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)-11,97-9,53-2,82-2,22
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)-11,97-9,53-2,82-2,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00

Powyższe dane finansowe za I półrocze 2019 i 2018 roku oraz dane na dzień 31.12.2018r. zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów: według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2019 roku - 4,2520 PLN/EUR i na dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,3000 PLN/EUR-poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych: według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od stycznia do czerwca 2019 roku - 4,2880 PLN/EUR) oraz (od stycznia do czerwca 2018 roku - 4,2395 PLN/EUR).

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
POZYCJE POZABILANSOWE


Notyw tys.
półrocze / 20192018półrocze / 2018
Należności warunkowe000
Od jednostek powiązanych z tytułu000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Zobowiązania warunkowe270 316270 316270 316
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)000
udzielonych gwarancji i poręczeń000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)270 316270 316270 316
udzielonych gwarancji i poręczeń000
ustanowione hipoteki135 158135 158135 158
Inne (z tytułu)135 158135 158135 158
zastaw rejestrowy135 158135 158135 158
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m270 316270 316270 316
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


Notyw tys.
półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:11 28626 707
od jednostek powiązanych01
Przychody netto ze sprzedaży produktów11 18626 702
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1005
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:10 55821 867
jednostkom powiązanym00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów10 45921 866
Wartość sprzedanych towarów i materiałów991
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży7284 840
Koszty sprzedaży1 0232 363
Koszty ogólnego zarządu5 4953 705
Zysk (strata) ze sprzedaży-5 790-1 228
Pozostałe przychody operacyjne474484
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych00
Dotacje00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne przychody operacyjne474484
Pozostałe koszty operacyjne6 3072 411
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne koszty operacyjne6 3072 411
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-11 623-3 155
Przychody finansowe71
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
od pozostałych jednostek, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Odsetki, w tym:61
od jednostek powiązanych00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne10
Koszty finansowe3 2373 402
Odsetki w tym:3 0913 099
dla jednostek powiązanych00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne146303
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) brutto-14 853-6 556
Podatek dochodowy-402419
część bieżąca00
część odroczona-402419
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Zysk (strata) netto-14 451-6 975
Zysk (strata) netto (zannualizowany)-14 451-6 975
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)5 918 7505 918 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-2,44-1,18
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)5 918 7505 918 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-2,44-1,18
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


w tys.
półrocze / 20192018półrocze / 2018
Kapitał własny na początek okresu (BO)-56 402-39 055-39 055
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych-56 402-39 055-39 055
Kapitał zakładowy na początek okresu11 83711 83711 837
Zmiany kapitału zakładowego000
zwiększenia (z tytułu)000
emisji akcji (wydania udziałów)000
zmniejszenia (z tytułu)000
umorzenia akcji (udziałów)000
Kapitał zakładowy na koniec okresu11 83711 83711 837
Kapitał zapasowy na początek okresu30 56930 56930 569
Zmiany kapitału zapasowego000
zwiększenia (z tytułu)000
emisji akcji powyżej wartości nominalnej000
z podziału zysku (ustawowo)000
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)000
zmniejszenia (z tytułu)000
pokrycia straty000
Kapitał zapasowy na koniec okresu30 56930 56930 569
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
zbycia środków trwałych000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-81 462-59 171-59 171
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych000
zwiększenia (z tytułu)000
podziału zysku z lat ubiegłych000
zmniejszenia (z tytułu)000
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu-81 462-59 171-59 171
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-81 462-59 171-59 171
zwiększenia (z tytułu)-17 346-22 290-22 290
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-17 346-22 290-22 290
zmniejszenia (z tytułu)000
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-98 808-81 462-81 462
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-98 808-81 462-81 462
Wynik netto-14 451-17 346-6 975
zysk netto000
strata netto-14 451-17 346-6 975
odpisy z zysku000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )-70 853-56 402-46 031
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-70 853-56 402-46 031
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOPlikOpis
oświadczenie rzetelność.pdfOświadczenie o rzetelności skróconego sprawozdania finansowego
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


w tys.
półrocze / 2019półrocze / 2018
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-14 451-6 975
Korekty razem14 5687 430
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja3 2283 335
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych3-12
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)3 0463 094
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej00
Zmiana stanu rezerw4 283-428
Zmiana stanu zapasów2 035-1 089
Zmiana stanu należności4 211-5 342
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 4668 393
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-772-521
Inne korekty00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia117455
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych00
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy00
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki00
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe00
Wydatki530530
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek00
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego436406
Odsetki94124
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-530-530
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-413-75
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-413-75
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych00
Środki pieniężne na początek okresu581523
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:168448
o ograniczonej możliwości dysponowania00
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
PlikOpis
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
Informacja dodatkowa SCO-PAK SA za I półrocze 2019 roku.pdfInformacja dodatkowa za I półrocze 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-20Zbigniew PotockiGłówny KsięgowyZbigniew Potocki
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
Sprawozdanie z działalności SCO-PAK SA za I półrocze 2019.pdfSprawozdanie z działalności za I półrocze 2019


Nazwa jednostki:SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SCO-PAK S.A.
Adres:Prosta 28, 00-383 Warszawa
Telefon:+48 82 565 40 17
Fax:+48 82 565 47 57
NIP:563-15-88-270
REGON:110150964

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
SCO-PAK SA
SCOPAK
2020-02-28 SA - Q4
2020-01-27 terminarz raportów
2019-12-06 rezygnacja członka RN
2019-11-18 formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
2019-11-13 zmiana terminu publikacji SA-Q3
2019-09-20 SA - P
2019-08-08 wybór audytora
2019-08-08 powołanie członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy