pixelg
SA-QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

SA-QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2019-05-15
SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SECO/WARWICK S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
66-200Świebodzin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sobieskiego8
(ulica)(numer)
(0 68) 38 20 500(0 68) 38 20 555
(telefon)(fax)
info@secowarwick.com.plwww.secowarwick.com.pl
(e-mail)(www)
PL9270100756970011679
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów111 020120 37925 83228 810

Koszt własny sprzedaży-86 868-95 901-20 212-22 952

Zysk (strata) na działalności operacyjnej5 5434 6961 2901 124

Zysk (strata) brutto5 4975 7201 2791 369

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej4 1323 841961919

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5 282-3 283-1 229-786

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 909-5 898-444-1 412

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-17 400903-4 049216

Aktywa razem467 911473 441108 784110 103

Zobowiązania razem287 310299 12466 79669 564

W tym zobowiązania krótkoterminowe249 053261 58657 90260 834

Kapitał własny180 601174 31741 98840 539

Kapitał podstawowy3 6163 616841841

Wybrane jednostkowe dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów68 75564 50115 99815 437

Koszt własny sprzedaży-54 913-50 962-12 777-12 196

Zysk (strata) na działalności operacyjnej5 7476 0021 3371 436

Zysk (strata) brutto5 3657 0981 2481 699

Zysk (strata) netto4 3395 6871 0101 361

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 4952 920-348699

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 663-5 621-620-1 345

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-20 948-9 245-4 874-2 212

Aktywa razem354 423372 42682 39986 611

Zobowiązania razem167 420190 32438 92344 261

W tym zobowiązania krótkoterminowe139 574163 08632 44937 927

Kapitał własny187 003182 10343 47642 350

Kapitał podstawowy3 6163 616841841

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- poszczególne pozycje śródrocznego skonsolidowanego (jednostkowego) sprawozdania z sytuacji finansowej- według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień okresu (31 marca 2019r. - 4,3013 PLN/EUR; 31 grudnia 2018r.- 4,3000 PLN/EUR)
- poszczególne pozycje śródrocznego skonsolidowanego (jednostkowego) sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych- według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu (1 kwartał 2019r.- 4,2978 PLN/EUR; 1 kwartał 2018r.- 4,1784 PLN/EUR)
Wybrane dane finansowe ze śródrocznego skonsolidowanego (jednostkowego) sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

RK_2019_I.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe, informację dodatkowe, dodatkowe noty i objaśnienia- I kwartał 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-15Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu
2019-05-15Sławomir WoźniakWiceprezes Zarządu
2019-05-15Bartosz KlinowskiCzłonek Zarządu
2019-05-15Earl GoodCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SECO/WARWICK S.A.
Adres:Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin
Telefon:(0 68) 38 20 500
Fax:(0 68) 38 20 555
Email:info@secowarwick.com.pl
www:www.secowarwick.com.pl
NIP:PL9270100756
REGON:970011679

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Seco/Warwick SA
SECOGROUP
2019-10-03 kupno akcji przez członków zarządu
2019-10-02 rozliczenie programu motywacyjnego 2018-2020 za rok obrotowy 2018
2019-09-11 SA - PSr
2019-08-07 aneks do umowy zawarty przez akcjonariuszy
2019-06-05 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-06-05 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,41 zł/akcja
2019-06-05 powołanie zarządu
2019-06-05 wypłata dywidendy 0,41 zł/akcja

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d