formularz raportu rocznego - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2017-03-21
SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SELENA FM S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
53-611Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strzegomska2-4
(ulica)(numer)
071 78 38 210071 78 38 291
(telefon)(fax)
selenafm@selena.comselenafm@selena.com
(e-mail)(www)
884-00-30-013890226440
(NIP)(REGON)
Deloitte Polska sp. z o.o. sp. k.
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Przychody netto ze sprzedaży 430 062352 35998 28484 200
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 252-25 530-972-6 101
Zysk (strata) brutto8 86243 6702 02510 435
Zysk (strata) netto7 12743 4981 62910 394
Całkowite dochody7 12743 4981 62910 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej39 805-26 8939 097-6 426
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 950-32 301-1 360-7 719
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-32 44159 959-7 41414 328
Dane bilansowe wg stanu na dzień:31 grudnia 201631 grudnia 201531 grudnia 201631 grudnia 2015
Suma aktywów527 649494 548119 270116 050
Zobowiązania253 672220 84857 34051 824
Kapitał własny273 977273 70061 93064 226
Kapitał zakładowy1 1421 142258268
Liczba akcji22 834 00022 834 00022 834 00022 834 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/szt. / eur/szt.)0,311,900,070,46

Wybrane dane finansowe z rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 r. pochodzą:- z rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres I - XII 2016 oraz I - XII 2015- ze sprawozdania z sytuacji finansowej wg stanu na 31.12.2016 oraz na 31.12.2015. Przeliczenie przedstawionych pozycji na EUR zostało dokonane wg następujących zasad:- pozycje I - VIII przeliczone zostały wg kursów EUR/PLN: 4,3757 (za 2016 r.) i 4,1848 (za 2015 r.)- pozycje IX - XII przeliczone zostały wg kursów EUR/PLN: 4,4240 (kurs na dzień 31.12.2016) i 4,2615 (kurs na dzień 31.12.2015)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdfList Prezesa Zarządu Selena FM SA do akcjonariuszy
Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2016.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe Selena FM SA za 2016 r.
Sprawozdanie Zarządu Selena FM S.A. 2016.pdfSelena FM Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 r.
Selena FM - Opinia i raport z badania SF za rok 2016.pdfOpinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Selena FM za 2016 r.
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-21Jean-Noel FourelPrezes Zarządu
2017-03-21Marcin MacewiczWiceprezes Zarządu
2017-03-21Hubert RozpędekWiceprezes Zarządu
2017-03-21Agata GładyszCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-21Agnieszka RumczykDyrektor ds. Sprawozdawczości Finansowej i Podatków


Nazwa jednostki:SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SELENA FM S.A.
Adres:Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław
Telefon:071 78 38 210
Fax:071 78 38 291
Email:selenafm@selena.com
www:selenafm@selena.com
NIP:884-00-30-013
REGON:890226440

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d