formularz skonsolidowanego raportu rocznego - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2017-03-21
SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SELENA FM S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
53-611Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strzegomska2-4
(ulica)(numer)
071 78 38 210071 78 38 291
(telefon)(fax)
selenafm@selena.comselenafm@selena.com
(e-mail)(www)
884-00-30-013890226440
(NIP)(REGON)
Deloitte Polska sp. z o.o. sp. k.
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Przychody netto ze sprzedaży 1 013 819997 867231 693238 450
Zysk (strata) z działalności operacyjnej35 63158 9068 14314 076
Zysk (strata) brutto44 75637 95710 2289 070
Zysk (strata) netto32 24926 8037 3706 405
Zysk (strata) netto przypadający udziałom kontrolującym32 03026 8047 3206 405
Całkowite dochody37 2112 0358 504486
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej36 9902 0188 454482
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej69 92554 68815 98013 068
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-21 011-96 520-4 802-23 064
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-36 03134 520-8 2348 249
Liczba akcji22 834 00022 834 00022 834 00022 834 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/szt. / euro/szt.)1,401,170,320,28
Dane bilansowe wg stanu na dzień:31 grudnia 201631 grudnia 201531 grudnia 201631 grudnia 2015
Suma aktywów803 063755 064181 524177 183
Zobowiązania długoterminowe178 215101 00840 28423 702
Zobowiązania krótkoterminowe190 719250 28843 11058 732
Kapitał własny434 129403 76898 13094 748
Kapitał zakładowy1 1421 142258268

Wybrane dane finansowe z rocznego skonslidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. pochodzą:- z rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres I - XII 2016 oraz I - XII 2015- ze sprawozdania z sytuacji finansowej wg stanu na 31.12.2016 oraz na 31.12.2015. Przeliczenie przedstawionych pozycji na EUR zostało dokonane wg następujących zasad:- pozycje I - X przeliczone zostały wg kursów EUR/PLN: 4,3757 (za 2016 r.) i 4,1848 (za 2015 r.)- pozycje XIII - XVII przeliczone zostały wg kursów EUR/PLN: 4,4240 (kurs na dzień 31.12.2016) i 4,2615 (kurs na dzień 31.12.2015)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdfList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2016.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Selena FM za 2016 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 2016.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK Selena FM za 2016 rok
GK Selena FM - Opinia i raport z badania SSF za rok 2016.pdfOpinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Selena FM za 2016 rok
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-21Jean-Noel FourelPrezes Zarządu
2017-03-21Marcin MacewiczWiceprezes Zarządu
2017-03-21Hubert RozpędekWiceprezes Zarządu
2017-03-21Agata GładyszCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-21Agnieszka RumczykDyrektor ds. Sprawozdawczości Finansowej i Podatków


Nazwa jednostki:SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SELENA FM S.A.
Adres:Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław
Telefon:071 78 38 210
Fax:071 78 38 291
Email:selenafm@selena.com
www:selenafm@selena.com
NIP:884-00-30-013
REGON:890226440

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d