pixelg
SA-QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporz dzenia w sprawie informacji bie cych i okresowych)
dla emitentów papierów warto ciowych prowadz cych dzia alno wytwórcz , budowlan , handlow lub us ugow
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUstawy o rachunkowości (Dz.U.1994.121.591)
w walucie
data przekazania: 2019-05-22
SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SELVITA S.A.Przemysł Farmaceutyczny
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
30-348Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bobrzyńskiego14
(ulica)(numer)
+48 12 297 47 00+48 12 297 47 01
(telefon)(fax)
selvita@selvita.comwww.selvita.com
(e-mail)(www)
6792942955120515330
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody ze sprzedaży20 66417 8784 8084 279
Przychody z dotacji9 1365 3002 1261 268
Przychody z tytułu sprzedaży projektów R&D----
Pozostałe przychody operacyjne3571418334
Suma przychodów z działalnosci operacyjnej30 15723 3197 0175 581
Koszty operacyjne-37 760-24 193-8 786-5 790
Amortyzacja-4 304-1 695-1 001-406
Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT-7 603-874-1 769-209
Zysk (strata) brutto-7 13519 961-1 6604 777
Zysk (strata) netto-7 35319 894-1 7114 761
EBITDA-3 299821-768196
Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej-17 166-4 330-3 994-1 036
Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej-7 884-4 516-1 834-1 081
Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej8 472130 7301 97131 287
Przepływy pieniężne netto, razem-16 578121 884-3 85729 170
Liczba akcji (w szt.)15 971 22915 971 22915 971 22915 971 229
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)-0,471,24-0,110,30
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)-0,471,24-0,110,30
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)11,5413,272,683,15
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR)11,5413,272,683,15
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)- - --
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU
Aktywa razem263 175251 72761 18559 814
Należności krótkoterminowe43 27522 57310 0615 364
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne93 796158 00821 80637 545
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania75 74638 06317 6109 044
Zobowiązania długoterminowe40 01813 2699 3043 153
Zobowiązania krótkoterminowe35 72824 7948 3065 891
Kapitał własny187 430213 66543 57550 770
Kapitał zakładowy6 3886 3881 4851 518
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody ze sprzedaży13 24712 5393 0823 001
Przychody z dotacji7 9564 4531 8511 066
Pozostałe przychody operacyjne274786419
Suma przychodów z działalnosci operacyjnej21 47717 0704 9974 085
Koszty operacyjne-21 478-19 051-4 997-4 559
Amortyzacja-2 239-1 544-521-370
Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT-9 993-1 981-2 325-474
Zysk (strata) brutto-9 674-1 882-2 251-450
Zysk (strata) netto-9 660-1 882-2 248-450
EBITDA-7 754-437-1 804-105
Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej-16 967-11 135-3 948-2 665
Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej-9 089-698-2 115-167
Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej7 757130 5441 80531 243
Przepływy pieniężne netto, razem-18 299118 711-4 25828 411
Liczba akcji (w szt.)15 971 22915 971 22915 971 22915 971 229
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)-0,60-0,12-0,14-0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)-0,60-0,12-0,14-0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)8,8910,822,072,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR)8,8910,822,072,57
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)- - --
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem184 685207 81442 93749 380
Należności krótkoterminowe17 07413 4273 9693 190
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne76 558143 41317 79934 077
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania42 76835 0629 9438 331
Zobowiązania długoterminowe5 4456 2001 2661 473
Zobowiązania krótkoterminowe18 0979 9214 2072 357
Kapitał własny141 917172 75132 99441 048
Kapitał zakładowy6 3886 3881 4851 518

Kurs euro użyty do przeliczenia wybranych danych finansowych. Średni kurs NBP:
za okres 01.01.2019 – 31.03.2019 r.: 4,2978 PLN;
za okres 01.01.2018 – 31.03.2018 r.: 4,1784 PLN;
na dzień 31 marca 2019 r.: 4,3013 PLN;
na dzień 31 marca 2018 r.: 4,2085 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A..pdfSkonsolidowane sprawozdanie GK Selvita - Q1 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-22Miłosz GrucaCzłonek Zarządu
2019-05-22Edyta JaworskaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SELVITA S.A.
Adres:Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Telefon:+48 12 297 47 00
Fax:+48 12 297 47 01
Email:selvita@selvita.com
www:www.selvita.com
NIP:6792942955
REGON:120515330

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR