Wyniki oceny rezerw naftowo-gazowych Spółki przez kwalifikowanego eksperta - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

WYNIKI OCENY REZERW NAFTOWO-GAZOWYCH SPÓŁKI PRZEZ KWALIFIKOWANEGO EKSPERTA

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr42/2017
Data sporządzenia:2017-12-04
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY INC.
Temat
Wyniki oceny rezerw naftowo-gazowych Spółki przez kwalifikowanego eksperta
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. ( Serinus , Spółka ) informuje, że w Kanadzie za pomocą systemu SEDAR przekazywana jest informacja o wynikach oceny rezerw naftowo-gazowych Spółki dokonanej wg stanu na 30 września 2017 r. przez kwalifikowanego eksperta (ang. competent person s report CPR ). Ocena została wykonana przez RPS Energy Canada Ltd. ( RPS ), zgodnie z Wytycznymi AIM dla spółek górniczych i naftowo-gazowych (ang. AIM Guidance Note for Mining, Oil and Gas Companies) z czerwca 2009 r., i obejmuje rezerwy z aktywów Serinusa w Tunezji i Rumunii. Firma RPS przeprowadziła również ocenę zasobów warunkowych dla aktywów Spółki. Spółka zleciła RPS przygotowanie oceny CPR w ramach prowadzonych badań kwestii notowania na Alternative Investment Market (Alternatywny Rynek Inwestycyjny) prowadzonym przez London Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Londynie). Tabela zamieszczona w załączniku do niniejszego raportu bieżącego prezentuje porównanie wyników CPR w stosunku do oceny rezerw Spółki na koniec 2016 r., przygotowanej przez RPS zgodnie z kanadyjskim Zarządzeniem Krajowym 51-101 Obowiązki informacyjne dotyczące działalności w sektorze ropy naftowej i gazu (ang. National Instrument 51-101 - Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities).

Cena ropy Brent Crude na początku stycznia br. wyszła z poziomu nieco poniżej 57 USD/bbl i utrzymywała się w przedziale 53-57 USD za baryłkę. W marcu cena ropy Brent szybko spadła do poziomu nieznacznie przekraczającego 50 USD/bbl, aby wrócić do poziomu powyżej 56 USD/bbl w połowie kwietnia 2017 r. W kolejnym okresie ceny zaczęły wykazywać wyższą zmienność, oscylując od połowy kwietnia do połowy czerwca w granicach od 45 USD/bbl do 55 USD/bbl, zanim 21 czerwca 2017 r. odnotowano najniższą jak do tej pory wartość w bieżącym roku: 44,82 USD. Od tego momentu ceny ropy stopniowo się umacniały do końca listopada. Najwyższa cena w roku została odnotowana 6 listopada 2017 r. i wyniosła 64,27 USD/bbl. Do chwili obecnej, przez większą część roku 2017 ceny ropy utrzymywały się na poziomie powyżej 50 USD/bbl, co stwarza dla sektora bardziej stabilne warunki cenowe po dwuletnim okresie działalności przy cenach utrzymujących się przeważnie na poziomach poniżej 50 USD/bbl.

Rezerwy całkowite Spółki dla kategorii 1P i 2P zmniejszyły się w stosunku do 2016 roku, odpowiednio o 10% i 7%. Zamknięcie pól Sabria i Chouech Es Saida ze względu na niepokoje społeczne w Tunezji było najważniejszym czynnikiem rzutującym na pierwsze dziewięć miesięcy 2017 r. Zmniejszone wolumeny rezerw wynikają z przedłużającego się wyłączenia pola Chouech Es Saida, oczekującego na decyzję kierownictwa dotyczącą wznowienia wydobycia na tym polu, oraz z opóźnień w kwestii niektórych planów zagospodarowania. Korekty wolumenów rezerw miały charakter dodatni lub ujemny, o czym szczegółowo poniżej. Ujemne korekty rezerw w Tunezji zostały skompensowane przez zmianę klasyfikacji rumuńskich zasobów warunkowych gazu na rezerwy, ponieważ Spółka rozpoczęła roboty związane z Projektem Zagospodarowania Gazu Moftinu, a uruchomienie produkcji gazu przewidywane jest na I kw. 2018 r

TUNEZJA

W Tunezji rezerwy 1P obniżyły się o 44%, a rezerwy 2P odnotowały spadek o 31% w stosunku do wartości z raportu o rezerwach na koniec 2016 r. Korekty o charakterze technicznym obejmowały:

Weryfikacje dodatnie, w tym:
-Rezygnacja z rekonstrukcji SAB N1 na rzecz SAB N2, co dodaje większe potencjalnie pozyskiwalne wolumeny po niższym koszcie, -Poprawa wydobycia z odwiertu SAB 11 oraz
-Dodatnia weryfikacja dla Win13, SAB NW1 oraz SAB N3H ostatecznego wydobycia i wartości początkowych.

Weryfikacje ujemne, w tym:
-Zmiana klasyfikacji rezerw przeniesionych do zasobów warunkowych dla pól Chouech Es Saida, Ech Chouech i Sanghar, co obniżyło rezerwy z kategorii 1P odpowiednio o 1.151 Mboe, 72 Mboe i 51 Mboe,
-Słabsze wyniki wydobycia z odwiertu Win-12bis na polu Sabria, gdzie produkcja została wznowiona po długim okresie jego zamknięcia, -Spadek Zasobów spowodowany odstąpieniem od planów dalszego zagospodarowania dla odwiertów CS-5, CS Sil-10, CS Sil-1 oraz CS-8bis.

RUMUNIA

W przypadku rumuńskich aktywów przeklasyfikowano odkrycie gazu Moftinu z zasobów warunkowych do rezerw. Zasoby warunkowe w kategoriach 1C i 2C wynosiły na koniec 2016 r., odpowiednio, 547 Mboe oraz 1.615 Mboe. Dla porównania wartość rezerw w kategoriach 1P i 2P dla Moftinu wg raportu CPR wyniosła, odpowiednio, 1.076 Mboe i 2.543 Mboe.

Podsumowanie wartości bieżącej netto (NPV) patrz załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Wartość bieżąca netto rezerw Serinusa wzrosła o 155% i 12%, odpowiednio dla rezerw kategorii 1P i 2P. Najważniejsze czynniki, które przyczyniły się do tego, wynoszącego 6,5 mln USD wzrostu wartości rezerw 1P dla wyceny PV10 to:
- Zmiana klasyfikacji odkrycia gazu Moftinu w Rumunii z zasobów warunkowych do rezerw zwiększyła o 12,5 mln USD ewaluowaną wartość rezerw 1P (dla wyceny PV10), przeważając kompensujący to spadek o 6,0 USD wartości rezerw 1P (dla wyceny PV10) w Tunezji,
- Niższe prognozy cen ropy Brent zastosowane w ocenie CPR w stosunku do zakładanych w raporcie z rezerw na koniec 2016 r., co przełożyło się na spadek wartości bieżącej netto dla Tunezji,
- Przeklasyfikowanie rezerw z Chouech Es Saida, Ech Chouech i Sanghar do zasobów warunkowych pogłębiło spadek wartości bieżącej netto dla Tunezji,
- Nakłady kapitałowe dotyczące rezerw 1P pola Sabria wzrosły o 4,0 mln USD, co miało niekorzystny wpływ na wartość bieżącą netto dla Sabrii,
- Wyższe niż zakładano różnice cen ropy Brent i cen sprzedaży ropy w Tunezji negatywnie wpłynęło na wartość bieżącą netto dla Tunezji, - Wyższe w stosunku do założeń roczne koszty operacyjne pola Sabria.

ZASOBY WARUNKOWE BRUTTO RUMUNIA I TUNEZJA

Oprócz rezerw kategorii 1P oraz 2P przypisanych do aktywów Spółki w Rumunii i Tunezji, dodatkowo przypisano zasoby warunkowe do odkrycia Moftinu w Rumunii, a także dla pól Chouech Es Saida, Ech Chouech oraz Sanghar w Tunezji.
Tabela podsumowująca Zasoby warunkowe brutto Spółki w Rumunii i Tunezji patrz załącznik do niniejszego raportu.

W odniesieniu do Rumunii zasoby warunkowe odzwierciedlają istnienie dodatkowych stref, które nie były testowane, a które wymagają przeprowadzenia testów wydobycia, aby określić możliwość prowadzenia wydobycia z tych stref w ilościach komercyjnych. W przypadku Tunezji, klasyfikacja pola Chouech Es Saida do zasobów warunkowych wynika z tego, że pole pozostaje zamknięte od końca lutego 2017 r., a Spółka nie określiła ostatecznego harmonogramu w zakresie przywrócenia tych zasobów do eksploatacji.

PROGNOZY CEN ZASTOSOWANE PRZEZ KWALIFIKOWANEGO EKSPERTA
Prognozy cen zastosowane przez kwalifikowanego eksperta przy ewaluacji aktywów naftowo-gazowych Serinus znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

UWAGA

Określenie BOE może być mylące, szczególnie jeżeli występuje samodzielnie. Współczynnik konwersji BOE, gdzie 6 Mcf to1 bbl, wynika z metody zakładającej równoważność energetyczną w odniesieniu do danych pomiarów uzyskanych na końcówce palnika, co nie odnosi się do wartości występujących na głowicy.


Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim przekazywanej do publicznej wiadomości przez Spółkę na terytorium państwa jej siedziby poprzez system SEDAR, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki SERINUS ENERGY INC. pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne jest na stronie internetowej www.serinusenergy.com
Załączniki
PlikOpis
Zalacznik_do_raportu_biezacego_42_2017-Serinus_Energy.pdf
Attachment_to_current_report_No_42_2017-Serinus_Energy.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-04Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld


Nazwa jednostki:SERINUS ENERGY INC.
Nazwa skrócona jednoskti:SERINUS ENERGY INC.
Adres:Suite 1500, 700-4th Avenue SW, T2P 3J4 Calgary
Telefon:+1 (403) 264-8877
Fax:+1 (403) 264-8861
Email:info@serinusenergy.com
www:www.serinusenergy.com
NIP: --
REGON: --

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d