pixelg
SA - PSr - 2019-09-30 - SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (SFINKS)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (SFINKS) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019(rok)(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)


dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

SFINKS POLSKA S.A.


(rodzaj emitenta)


za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okres


zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSFF

w walucie

oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSFF

w walucie
data przekazania:SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)SFINKS POLSKA S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)05-500
Piaseczno(kod pocztowy)
(miejscowość)Świętojańska
5a(ulica)
(numer)+48 22 702 71 01
+48 22 702 71 32(telefon)

(fax)biuro@sfinks.pl
www.sfinks.pl(e-mail)

(www)7251752913
472247798(NIP)

(REGON)


Roedl Audit Sp. z o.o.

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.
w tys. EUR

półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów81 65085 85619 04220 251

Zysk (strata) z działalności operacyjnej235(809)55(191)

Zysk (strata) brutto(6 967)(3 627)(1 625)(856)

Zysk (strata) netto(5 959)(3 044)(1 390)(718)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej21 8248 6265 0902 035

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 991)(4 090)(698)(965)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(23 161)(6 460)(5 401)(1 524)

Przepływy pieniężne netto, razem(4 328)(1 924)(1 009)(454)

Zysk na jedną akcję (w zł/EUR)(0,19)(0,10)(0,04)(0,02)

Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)(0,19)(0,10)(0,04)(0,02)

Aktywa razem 316 869142 18874 52233 067

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania320 643140 01375 41032 561

Zobowiązania długoterminowe181 46433 69142 6777 835

Zobowiązania krótkoterminowe 139 179106 32232 73324 726

Kapitał własny (3 774)2 175(888)506

Kapitał podstawowy31 09931 0997 3147 232

Liczba akcji (w szt.)31 099 51231 099 51231 099 51231 099 512

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (0,12)0,07(0,03)0,02

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (0,12)0,07(0,03)0,02

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0000

Informacja dotycząca średnich zastosowanych kursów wymiany złotego w okresie objętym sprawozdaniem finansowym i porównywalnych danych finansowych w stosunku do Euro ustalanych przez NBP
a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za okres sprawozdawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu sprawozdawczego, tj: 4,2880 PLNb) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za okres porównawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu porównawczego, tj: 4,2395 PLNc) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 30.06.2019 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 28.06.2019 roku, tj.: 4,2520 PLNd) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 31.12.2018 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 31.12.2018 roku, tj.: 4,300 PLNW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Wybrane_dane_SSF_GK_Sfinks_Polska_2019.06.pdfWybrane dane finansowe
GK Sfinks Polska SA_Raport z przegladu-sig-sig.pdfRaport z przeglądu SSF
SSF_2019.06_GK_Sfinks_Polska.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie_Zarządu _GK_Sfinks Polska_2019.06.pdfSprawozdanie z działalności GK Sfinks Polska
Sfinks Polska SA_Raport z przegladu-sig-sig.pdfRaport z przeglądu JSF
JSF_2019.06_Sfinks_Polska_SA.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-09-30Dariusz StrojewskiWiceprezes Zarządu


2019-09-30Dorota Cacek Wiceprezes Zarządu

Nazwa jednostki:SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SFINKS POLSKA S.A.
Adres:Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno
Telefon:+48 22 702 71 01
Fax:+48 22 702 71 32
Email:biuro@sfinks.pl
www:www.sfinks.pl
NIP:7251752913
REGON:472247798

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy