pixelg
SA - QSr3 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - QSr3

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019kwartał / rok


(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

SFINKS POLSKA S.A.


(rodzaj emitenta)


za 3 kwartał roku obrotowego
2019 obejmujący okres


zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucieoraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF

w walucie
data przekazania:SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)SFINKS POLSKA S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)05-500
Piaseczno(kod pocztowy)
(miejscowość)Świętojańska
5a(ulica)
(numer)+48 22 702 71 01
+48 22 702 71 32(telefon)

(fax)biuro@sfinks.pl
www.sfinks.pl(e-mail)

(www)7251752913
472247798(NIP)

(REGON)WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów127 271134 48429 53931 617

Zysk (strata) z działalności operacyjnej(3 859)532(896)125

Zysk (strata) brutto(17 164)(3 838)(3 984)(902)

Zysk (strata) netto(14 560)(3 238)(3 379)(761)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej34 15414 4017 9273 386

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3 817)(6 149)(886)(1 446)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(35 621)(9 157)(8 267)(2 153)

Przepływy pieniężne netto, razem(5 284)(905)(1 226)(213)

Zysk na jedną akcję (w zł/EUR)(0,47)(0,10)(0,11)(0,02)

Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)(0,47)(0,10)(0,11)(0,02)

Aktywa razem 302 123142 18869 07933 067

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania314 486140 01371 90632 561

Zobowiązania długoterminowe176 69233 69140 4007 835

Zobowiązania krótkoterminowe 137 794106 32231 50624 726

Kapitał własny (12 363)2 175(2 827)506

Kapitał podstawowy31 09931 0997 1117 232

Liczba akcji (w szt.)31 099 51231 099 51231 099 51231 099 512

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (0,40)0,07(0,09)0,02

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (0,40)0,07(0,09)0,02

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0000

a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za okres sprawozdawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu sprawozdawczego, tj.: 4,3086 PLN.
b) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za okres porównawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu porównawczego, tj: 4,2535 PLN
c) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 30.09.2019 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 30.09.2019 roku, tj.: 4,3736 PLN.
d) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 31.12.2018 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 31.12.2018 roku, tj.: 4,300 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Wybrane_dane_SSF_GK_Sfinks_Polska_2019.09.pdfWybrane dane finansowe skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks za okres od 01.01.2019r. do 30.09.2019r.
SSF_2019.09_GK_Sfinks_Polska.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za okres od 01.01.2019r. do 30.09.2019r.
Sprawozdanie_Zarządu _GK_Sfinks Polska_2019.09.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska i Sfinks Polska S.A.za okres od 01 stycznia 2019r. do 30 września 2019 r.
JSF_2019.09_Sfinks_Polska_SA.pdfŚródroczne skrócone jednostkowe Sfinks Polska S.A. sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019r. do 30.09.2019r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-29SYLWESTER CACEK PREZES ZARZĄDU
2019-11-29DOROTA CACEK WICEPREZES ZARZĄDU


Nazwa jednostki:SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SFINKS POLSKA S.A.
Adres:Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno
Telefon:+48 22 702 71 01
Fax:+48 22 702 71 32
Email:biuro@sfinks.pl
www:www.sfinks.pl
NIP:7251752913
REGON:472247798

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR