pixelg
SA - QSr3 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - QSr3

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-22
SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKYLINE INVESTMENT S.A.działalność inwestycyjna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-566Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska2
(ulica)(numer)
228591780
(telefon)(fax)
konsulting@skyline.com.plwww.skyline.com.pl
(e-mail)(www)
951-17-74-724012865877
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży4 0915 7309501 314
Koszt własny sprzedaży-3 418-4 412-793-1 031
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży6731 318156307
Zysk (strata) ze sprzedaży-1 730-2 062-401-483
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 634-2 960-379-683
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto)-2 444-19 927-567-4 645
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-2 440-19 814-566-4 608
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-258-866-60-199
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 260-50460-118
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej341 5188353
Suma bilansowa86 70963 48120 15914 555
Aktywa trwałe 51 17829 74111 8986 952
Aktywa obrotowe35 53133 7408 2607 855
Kapitał własny48 99629 66411 3916 849
Kapitał podstawowy23 32123 3215 4225 436
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej48 73729 35911 3316 828
Udziały niesprawujące kontroli2593056070
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe9 9574 7362 3151 107
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe27 75629 0816 4536 794
Liczba akcji na dzień bilansowy23 321 00021 800 00023 321 00021 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję2,092,070,490,52
Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy23 321 00021 800 00023 321 00021 800 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję2,092,070,490,52
Średnia ważona liczba akcji w okresie23 321 00018 260 00023 321 00018 260 000
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą-0,10-0,02-0,020,62
Rozwodniona, średnia liczba akcji w okresie23 321 00018 260 00023 321 00018 260 000
Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję-0,10-0,02-0,020,62
Dane dotyczące Skróconego jednostkowego Sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży1003452381
Koszt własny sprzedaży0-3220-76
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży10023235
Zysk (strata) ze sprzedaży-1 026-794-239-187
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-993-810-232-191
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto)-2 051-11 485-478-2 709
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-2 051-11 485-478-2 709
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-707-938-165-221
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 155-3736-9
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej523957122226
Suma bilansowa35 08733 5098 1577 683
Aktywa trwałe 26 22224 2506 0965 560
Aktywa obrotowe8 8659 2592 0612 123
Kapitał własny31 07130 5497 2247 004
Kapitał podstawowy23 32123 3215 4225 227
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej31 07130 5497 2247 004
Udziały niesprawujące kontroli0000
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe938711218163
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe3 0772 249715516
Liczba akcji na dzień bilansowy23 321 00023 321 00023 321 00023 321 000
Wartość księgowa na jedną akcję1,332,070,310,30
Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy23 321 00023 321 00023 321 00023 321 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję1,332,070,310,30
Średnia ważona liczba akcji w okresie23 321 00023 321 00023 321 00023 321 000
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą-0,09-0,49-0,020,12
Rozwodniona, średnia liczba akcji w okresie23 321 00023 321 00023 321 00023 321 000
Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję-0,09-0,49-0,020,12
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Skyline Investment_za III Q 2019 22112019-e.pdfSkonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Skyline Investment S.A za III kwartał 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-22Maciej SrebroPrezes Zarządu Maciej Srebro
2019-11-22Jarosław PlewaWiceprezes ZarząduJarosław Plewa


Nazwa jednostki:SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SKYLINE INVESTMENT S.A.
Adres:Puławska 2, 02-566 Warszawa
Telefon:228591780
Email:konsulting@skyline.com.pl
www:www.skyline.com.pl
NIP:951-17-74-724
REGON:012865877

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Skyline Investment SA
SKYLINE
2019-11-22 SA - QSr3
2019-10-04 Korekta SA - PSr
2019-10-04 Korekta SA - PS
2019-09-20 SA - PSr
2019-08-06 sprzedaż akcji przez OPS Invest SA
2019-08-06 sprzedaż akcji przez Janusza Petrykowskiego
2019-08-06 kupno akcji przez DeForce Investment Ltd
2019-08-06 kupno akcji przez DeForce Investment Ltd

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR