pixelg
SA-QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2018 obejmujący okresod 2018-10-01 do 2018-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-03-01
SOHO DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
SOHO DEVELOPMENTDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-808Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mińska25
(ulica)(numer)
022 323 19 00022 323 19 01
(telefon)(fax)
www.sohodevelopment.pl
(e-mail)(www)
5261029318010964606
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31
Przychody ze sprzedaży41 01355 5529 52213 199
Koszt własny sprzedaży-30 814-44 930-7 154-10 675
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży10 19910 6222 3682 524
Koszty sprzedaży-1 828-396-424-94
Koszty ogólnego zarządu-2 589-3 360-601-798
Zysk (strata) ze sprzedaży5 7826 8661 3421 631
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 168-7 2691 200-1 727
Zysk (strata) przed opodatkowaniem4 893-14 1061 136-3 352
Zysk (strata) netto za okres4 351-6 7781 010-1 610
Zysk (strata) za okres przypadający na akcjonariuszy Emitenta4 351-6 7781 010-1 610
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 371186 3625 42644 280
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej8 0822 1481 876510
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-29 386-98 398-6 822-23 379
Aktywa trwałe23 866139 0875 55033 347
Aktywa obrotowe127 152300 74829 57072 106
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta50 588185 02111 76544 360
Udziały niesprawujące kontroli0000
Zobowiązania długoterminowe1 399130 22532531 222
Zobowiązania krótkoterminowe99 031124 58923 03029 871
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)1,503,020,350,73
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO)0,13-0,080,03-0,02
Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO)0,13-0,090,03-0,02
Liczba akcji na dzień bilansowy33 646 31961 172 76833 646 31961 172 768
Średnia ważona liczba akcji33 646 31988 322 76133 646 31988 322 761

Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Emitenta pomniejszonej o akcje własne skupione przez Emitenta. Wynikowa liczba akcji wynosiła 33.646.319 na dzień 31.12.2018 r. oraz 61.172.768  na dzień 31.12.2017 r.
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek wyniku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne skupione przez Emitenta. Wynikowa średnia liczba akcji wynosiła 33.646.319 za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz 88.322.761 za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. Emitent nie posiadał akcji własnych na dzień bilansowy. Poszczególne pozycje zostały wyrażone w tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SAFQSR 1Q 2018-2019_SHD SA.pdfSkosolidowane i jednostkowe SF GK SHD S.A. za 1 kwartał 2018-2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-01Maciej WandzelPrezes Zarządu
2019-03-01Mariusz OmiecińskiCzłonek Zarządu
2019-03-01Beata MatasekGłówna Księgowa


Nazwa jednostki:SOHO DEVELOPMENT SA
Nazwa skrócona jednoskti:SOHO DEVELOPMENT
Adres:Mińska 25, 03-808 Warszawa
Telefon:022 323 19 00
Fax:022 323 19 01
www:www.sohodevelopment.pl
NIP:5261029318
REGON:010964606

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Soho Development SA
SOHODEV
2019-10-30 terminarz raportów
2019-10-25 powołanie członka RN
2019-09-18 rezygnacja członka RN
2019-08-29 SA - QSr3
2019-07-10 rejestracja w KRS połączenia z Mińska Developmpent sp. z o. o.
2019-07-01 SA-PSr
2019-06-17 ostateczna umowa sprzedaży nieruchomości Mińska -Development sp. z o.o.
2019-06-05 sprzedaż akcji przez Macieja Zientara

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR