pixelg
SA - RS - 2020-01-31 - SOHO DEVELOPMENT SA (SOHODEV)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki SOHO DEVELOPMENT SA (SOHODEV) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2018
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlainnych emitentów
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2018 obejmujący okresod 2018-10-01 do 2019-09-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-01-31
SOHO DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
SOHO DEVELOPMENTDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-808Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mińska25
(ulica)(numer)
022 323 19 00022 323 19 01
(telefon)(fax)
www.sohodevelopment.pl
(e-mail)(www)
5261029318010964606
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody ze sprzedaży115 386155 56426 78336 670
Koszt własny sprzedaży-87 555-121 143-20 323-28 556
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży27 83134 4216 4608 114
Koszty sprzedaży-2 151-5 818-499-1 371
Koszty ogólnego zarządu-11 952-20 596-2 774-4 855
Zysk (strata) ze sprzedaży13 7288 0073 1861 887
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 352-37 0312 867-8 729
Zysk (strata) przed opodatkowaniem13 440-63 6113 120-14 994
Zysk (strata) netto za okres7 023-61 2781 630-14 445
Zysk (strata) za okres przypadający na akcjonariuszy Emitenta7 023-61 2781 630-14 445
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 62822 7445 0205 361
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej29 556189 7916 86044 738
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-86 444-241 456-20 065-56 916
Aktywa trwałe70925 4521625 959
Aktywa obrotowe38 311161 5648 76037 825
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta33 26046 2377 60510 825
Zobowiązania długoterminowe5518 010134 216
Zobowiązania krótkoterminowe5 705122 7691 30428 742
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)1,211,370,280,32
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO)0,22-1,060,05-0,25
Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO)0,26-1,620,06-0,38
Liczba akcji na dzień bilansowy27 530 11133 646 31927 530 11133 646 319
Średnia ważona liczba akcji31 601 99757 777 97431 601 99757 777 974

Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Emitenta pomniejszonej o akcje własne skupione przez Emitenta. Wynikowa liczba akcji wynosiła 27.530.111 na dzień 30.09.2019 r. oraz 33.646.319 na dzień 30.09.2018 r.
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek wyniku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne skupione przez Emitenta. Wynikowa średnia liczba akcji wynosiła 31.601.997 za okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. oraz 57.777.974 za okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. Na dzień bilansowy Emitent posiadał 6.116.208 akcji własnych. Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:
§  poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dany dzień przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 4,3736  zł / EURO na 30 września 2019 r. i 4,2714 zł / EURO na 30 września 2018 r.),
§  poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (odpowiednio: 4,3083 zł / EURO za 12 miesięcy 2018 - 2019 r. i 4,2423 zł / EURO za 12 miesięcy 2017 – 2018 r.).

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK SHD SA_SSF_ROCZNE_2018-2019.pdfSkonsolidowane SF SHD SA 2018-2019 na dzień 30.09.2019
SZ SHD SA ROCZNE_2018_2019.pdfSprawozdanie Zarządu Jed. i GK SHD SA 2018-2019 na dzień 30.09.2019
Informacja Zarządu w sprawie audytu GK SHD SA.pdfInformacja Zarządu w sprawie audytora GK SHD SA
Oświadczenie Zarządu SHD SA zgodność sprawozdań GK SHD SA.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie zgodności sprawozdań GK SHD SA
Ocena RN GK SHD SA dotycząca sprawozdań.pdfOcena RN GK SHD SA dotycząca sprawozdań
Oświadczenie RN SHD SA dotyczące Komitetu Audytu GK SHD SA.pdfOświadczenie RN GK SHD SA dotyczące Komitetu Audytu
List Prezesa SHD SA do Akcjonariuszy.pdfList Prezesa SHD SA do Akcjonariuszy
Soho Development GK sprawozdanie z badania_2018_2019.pdfSprawozdanie audytora z badania SF GK SHD SA 2018-2019
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-31Maciej WandzelPrezes Zarządu
2020-01-31Mariusz OmiecińskiCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-31Beata MatasekGłówna Księgowa


Nazwa jednostki:SOHO DEVELOPMENT SA
Nazwa skrócona jednoskti:SOHO DEVELOPMENT
Adres:Mińska 25, 03-808 Warszawa
Telefon:022 323 19 00
Fax:022 323 19 01
www:www.sohodevelopment.pl
NIP:5261029318
REGON:010964606

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Soho Development SA
SOHODEV
2020-03-04 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-02-28 SA - QSr1
2020-01-31 SA - RS
2020-01-31 SA - R
2019-12-23 aneks do porozumienia o współpracy z SFW Energia sp. z o. o.
2019-10-30 terminarz raportów
2019-10-25 powołanie członka RN
2019-09-18 rezygnacja członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy