pixelg
formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego - 2019-11-15 - SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA (SOLAR)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego - komunikat spółki SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA (SOLAR) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2019-11-15
SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SOLAR COMPANY S.A.Handel detaliczny (had)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
61-315Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Torowa11
(ulica)(numer)
61 871 69 3161 871 69 31
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
779-10-19-139630371711
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów102 65793 41223 82621 961
Koszty działalności operacyjnej100 42094 85323 30722 300
Zysk (strata) na działalności operacyjnej2 548-1 310591-308
Zysk (strata) brutto885-1 269205-298
Zysk (strata) netto461-1 051107-247
Liczba udziałów/akcji w sztukach3 000 00030 000 0003 000 00030 000 000
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)10,15-0,040,04-0,01
Aktywa trwałe60 47711 236*13 8282 613*
Aktywa obrotowe93 49591 919*21 37721 377*
Kapitał własny88 43190 563*20 21921 061*
Zobowiązania długoterminowe38 8292 032*8 878473*
Zobowiązania krótkoterminowe26 71210 560*6 1082 456*
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)129,483,02*6,740,70*
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9 443-1 8402 192-433
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 720-1 810-399-426
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-13 825-65-3 209-15
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów97 29489 08622 58120 944
Koszty działalności operacyjnej95 34190 66622 12821 316
Zysk (strata) na działalności operacyjnej2 268-1 450526-341
Zysk (strata) brutto620-1 142144-269
Zysk (strata) netto246-90057-212
Liczba udziałów/akcji w sztukach3 000 00030 000 0003 000 00030 000 000
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)10,08-0,030,02-0,01
Aktywa trwałe60 47411 206*13 8272 606*
Aktywa obrotowe90 99089 270*20 80420 761*
Kapitał własny86 31688 663*19 73620 619*
Zobowiązania długoterminowe38 8292 032*8 878473*
Zobowiązania krótkoterminowe26 3189 781*6 0172 275*
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)128,772,96*6,580,69*
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9 236-2 2242 144-523
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 720-1 572-399-370
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-13 825-65-3 209-15

1)liczba akcji na dzień 30.09.2018 r. i na dzień 31.12.2018 r. w ilości 30 000 000 szt. Liczba akcji na dzień 30.09.2019 r. po scaleniu w stosunku 10:1 wynosi 3 000 000 sztuk.* Dane zaprezentowane według stanu na dzień 31.12.2018 r.Do przeliczenia danych bilansowych na euro użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.Do przeliczenia pozycji rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych na euro użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu pierwszych trzech kwartałów 2019 r.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie 30 09 2019.pdfSkrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Solar Company S.A. za III kwartał zakończony 30.09.2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-15
Stanisław Bogacki
Prezes Zarządu
2019-11-15
Aleksandra Danel
Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SOLAR COMPANY S.A.
Adres:Torowa 11, 61-315 Poznań
Telefon:61 871 69 31
Fax:61 871 69 31
NIP:779-10-19-139
REGON:630371711

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Solar Company SA
SOLAR
2020-09-10 wyniki VIII.2020
2020-08-10 wyniki VII.2020
2020-07-23 informacje uzupełniające do opublikowanego sprawozdania z działalności
2020-07-10 wyniki VI.2020
2020-06-10 wyniki V.2020
2020-06-05 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-05 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-05-29 SA - Q1 i SA - QS1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy