pixelg
SA - QSr3 - 2019-11-07 - STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna (STALEXP)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna (STALEXP) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-07
STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
STALEXPORT AUTOSTRADYUsługi inne
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
41-404Mysłowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Piaskowa20
(ulica)(numer)
032 762 75 45032-762 75 56
(telefon)(fax)
info@stalexport-autostrady.plwww.stalexport-autostrady.pl
(e-mail)(www)
634-013-42-11271936361
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2019 r.
finansowego za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2019 r. 266 206 255 207 61 78559 999
Zysk z działalności operacyjnej 85 966 192 109 19 95245 165
Zysk przed opodatkowaniem 81 580 181 582 18 93442 690
Zysk netto za okres sprawozdawczy 46 825 145 926 10 86834 307
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej 43 000 141 694 9 98033 312
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262247 262
Zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,17 0,57 0,040,13
"Rozwodniony zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą
(w PLN/EUR)" 0,17 0,57 0,040,13
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 184 130 194 055 42 73545 622
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(28 625) 7 645(6 644)1 797
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(175 621)(179 378)(40 761)(42 172)
Przepływy pieniężne netto ogółem(20 116) 22 322(4 669)5 248
30.09.2019 r.30.12.2018 r.30.09.2019 r.30.12.2018 r.
Aktywa razem 1 284 166 1 330 901 293 618309 512
Aktywa trwałe 947 444 936 345 216 628217 755
Aktywa obrotowe 336 722 394 556 76 99091 757
Zobowiązania razem 521 824 526 230 119 312122 379
Zobowiązania długoterminowe 353 466 357 896 80 81883 232
Zobowiązania krótkoterminowe 168 358 168 334 38 49439 147
Kapitał własny razem 762 342 804 671 174 305187 133
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej 753 937 800 069 172 384186 063
Udziały niekontrolujące 8 405 4 602 1 9221 070
Kapitał zakładowy 185 447 185 447 42 40143 127
Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Jednostki Dominującej za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2019 r.
Przychody 2 795 2 702 649635
Strata z działalności operacyjnej(2 550)(3 175)(592)(746)
Zysk przed opodatkowaniem 11 339 5 226 2 6321 229
Zysk netto za okres sprawozdawczy 10 786 5 021 2 5031 180
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262247 262
Zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,04 0,02 0,010,00
Rozwodniony zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,04 0,02 0,010,00
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej(3 214)(1 207)(746)(284)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 534 13 185 3 1413 100
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(91 613)(71 706)(21 263)(16 858)
Przepływy pieniężne netto ogółem(81 293)(59 728)(18 868)(14 042)
30.09 2019 r.31.12 2018 r.30.09 2019 r.31.12.2018 r.
Aktywa razem 273 839 354 213 62 61282 375
Aktywa trwałe 78 757 77 224 18 00717 959
Aktywa obrotowe 195 082 276 989 44 60464 416
Zobowiązania razem 5 201 4 753 1 1891 105
Zobowiązania długoterminowe 4 038 99 92323
Zobowiązania krótkoterminowe 1 163 4 654 2661 082
Kapitał własny razem 268 638 349 460 61 42381 270
Kapitał zakładowy 185 447 185 447 42 40143 127

 
2019
2018
kurs z dnia bilansowego
4,3736
4,3
średni kurs z okresu
4,3086
4,2535

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
STXA_QSr_III_q_2019.pdfSkonsolidowany raport kwartalny QSr III / 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-07Emil WąsaczPrezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2019-11-07Mariusz SerwaWiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
2019-11-07Michał NorasGłówny Ksiegowy


Nazwa jednostki:STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:STALEXPORT AUTOSTRADY
Adres:ul. Piaskowa 20, 41-404 Mysłowice
Telefon:032 762 75 45
Fax:032-762 75 56
Email:info@stalexport-autostrady.pl
www:www.stalexport-autostrady.pl
NIP:634-013-42-11
REGON:271936361

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy