pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - 2019-11-15 - STALPRODUKT SA (STALPROD)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - komunikat spółki STALPRODUKT SA (STALPROD) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2019-11-15
STALPRODUKT SA
(pełna nazwa emitenta)
STALPRODUKTMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
32-700Bochnia
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wygoda69
(ulica)(numer)
014 615 10 00014 615 11 18
(telefon)(fax)
biuro@stalprodukt.plstalprodukt.com.pl
(e-mail)(www)
868-000-07-75850008147
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 910 9742 989 641675 619702 866
Zysk (strata) z działalności operacyjnej182 901266 58942 45062 675
Zysk (strata) brutto172 008293 77739 92269 067
Zysk (strata) netto w tym:131 827242 41830 59656 993
zysk netto przypadający udziałowcom jednostki dominującej122 232230 89528 36954 284
zysk netto przypadadający na udziały nie dające kontroli9 59611 5232 2272 709
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej239 886258 38355 67660 746
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-184 042-225 085-42 715-52 918
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-182 601-30 466-42 381-7 162
Przepływy pieniężne netto, razem-126 7572 832-29 420666
Aktywa razem4 284 0004 308 838979 5131 008 765
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 584 3341 621 077362 249379 519
Zobowiązania długoterminowe561 665495 853128 422116 087
Zobowiązania krótkoterminowe579 876724 101132 586169 523
Kapitał własny w tym:2 699 6672 687 761617 264629 246
przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 2 596 7102 581 388593 724604 342
kapitały przypadające na udziały nie dające kontroli102 957106 37323 54124 904
Kapitał zakładowy11 16111 1612 5522 613
Liczba akcji5 580 2675 580 2675 580 2675 580 267
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)23,6243,445,4810,21
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)483,79481,65110,62112,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)5,003,001,170,71

1. Porównywalne dane finansowe (pkt. IX-XIV i XVII) zaprezentowano wg stanu na dzień 31.12.2018 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres 1.01.2018 r. do 30.09.2018 r.2. Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR posłużono się kursami EUR wg następujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30.09.2019 r. i wynoszącego 4,3736 oraz 4,2714 na dzień 31.12.2018 r.- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,3086 zł dla 3 kwartałów roku 2019 oraz 4,2535 dla 3 kwartałów roku 2018.3. W pozycji XVIII zaprezentowano wysokość wypłaconej przez Emitenta dywidendy na 1 akcję w roku 2019 i 2018.4. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto 5 580 267 akcji.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
QSR_3 2019.pdfSkrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-15Piotr JaneczekPrezes Zarządu - Dyrektor Generalny
.


Nazwa jednostki:STALPRODUKT SA
Nazwa skrócona jednoskti:STALPRODUKT
Adres:Wygoda 69, 32-700 Bochnia
Telefon:014 615 10 00
Fax:014 615 11 18
Email:biuro@stalprodukt.pl
www:stalprodukt.com.pl
NIP:868-000-07-75
REGON:850008147

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR