pixelg
SA-PSr - 2019-08-30 - STALPRODUKT SA (STALPROD)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki STALPRODUKT SA (STALPROD) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Miedzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiedzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2019-08-30
STALPRODUKT SA
(pełna nazwa emitenta)
STALPRODUKTMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
32-700Bochnia
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wygoda69
(ulica)(numer)
014 615 10 00014 615 11 18
(telefon)(fax)
biuro@stalprodukt.plstalprodukt.com.pl
(e-mail)(www)
868-000-07-75850008147
(NIP)(REGON)
Polscy Biegli Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.
w tys. EUR

półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 949 7521 970 278454 700464 743

Zysk (strata) z działalności operacyjnej132 444193 07630 88745 542

Zysk (strata) brutto124 997214 98729 15050 710

Zysk (strata) netto w tym:96 120178 43422 41642 088

zysk netto przypadaj.udziałowcom jednostki domin.89 303169 97520 82640 093

zysk netto przypad.na udziały nie dające kontroli6 8178 4591 5901 995

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej28 509153 6606 64836 245

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-124 234-240 538-28 972-56 738

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej991144 03723133 975

Przepływy pieniężne netto, razem-94 73457 159-22 09313 482

Aktywa razem4 396 6604 357 3711 034 0221 013 342

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 805 1201 657 531424 534385 472

Zobowiązania długoterminowe571 734497 848134 462115 779

Zobowiązania krótkoterminowe804 735745 289189 260173 323

Kapitał własny w tym :2 591 5402 699 840609 487627 870

przypisany akcjonariuszom jednostki dominujacej 2 489 5252 593 547585 495603 151

przypadający na udziały nie dające kontroli102 015106 29323 99224 719

Kapitał zakładowy11 16111 1612 6252 596

Liczba akcji5 580 2675 580 2675 580 2675 580 267

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)17,2231,984,027,54

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)17,2231,984,027,54

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)464,41483,82109,22112,52

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)5,003,001,170,71
1. Porównywalne dane finansowe (poz. IX XIV i XVIII) zaprezentowano według stanu na 31.12.2018 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.2. Do przeliczenia waluty w PLN na EUR posłużono się kursami EUR wg następujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30.06.2019 r. i wynoszącego 4,2520 zł oraz 4,3000 zł na dzień 31.12.2018 r. - pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,2880 zł dla I półrocza roku 2019 oraz 4,2395 dla I półrocza roku 2018. 3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto 5 580 267 akcji. 4. Spółka nie posiada złożonej struktury kapitałowej (opcje na akcje, warranty i inne), a w zakresie podziału zysku akcje uprzywilejowane nie różnią się od akcji zwykłych na okaziciela i dlatego do wyliczenia wskaźnika rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto 5 580 267 akcji.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Oświadczenia Zarządu (PSr_2019).pdfOświadczenia Zarządu
Skonsolidowany raport półroczny_PSr_2019.pdfSkonsolidowany raport półroczny 2019
Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy (PSr_2019).pdfPółroczne sprawozdanie z działalności Grupy 2019
Raport biegłego rewidenta_skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania fin.
Raport biegłego rewidenta_skrócone sprawozdanie finansowe.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania fin.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-08-30Piotr JaneczekPrezes Zarządu - Dyrektor Generalny.

Nazwa jednostki:STALPRODUKT SA
Nazwa skrócona jednoskti:STALPRODUKT
Adres:Wygoda 69, 32-700 Bochnia
Telefon:014 615 10 00
Fax:014 615 11 18
Email:biuro@stalprodukt.pl
www:stalprodukt.com.pl
NIP:868-000-07-75
REGON:850008147

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Stalprodukt SA
STALPROD
2020-05-19 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-15 SA - QSr1
2020-05-07 wyniki Q1.2020
2020-04-30 SA - RS
2020-04-30 SA - R
2020-04-30 skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
2020-04-30 deklaracja zarządu dot. podziału zysku
2020-04-29 zakończenie wydobycia rud cynkowo-ołowiowych z Kopalni Olkusz - Pomorzany przez podmiot zależny

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy