formularz raportu rocznego - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR / MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-04-21
STALPROFIL SA
(pełna nazwa emitenta)
STALPROFIHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
41-308Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Roździeńskiego11a
(ulica)(numer)
032 261-60-00032-795-59-72
(telefon)(fax)
www.stalprofil.com.pl
(e-mail)(www)
629-001-21-66001367518
(NIP)(REGON)
Kancelaria Porad Finansowo - Księgowych dr Piotr Rojek sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów421 367375 91596 29789 829
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 3162 2832 358546
Zysk (strata) brutto10 9073 4322 493820
Zysk (strata) netto8 9692 9852 050713
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(21 397)44 260(4 890)10 576
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(7 187)(29 077)(1 642)(6 948)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej7 3587 2801 6821 740
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów(21 226)22 463(4 851)5 368
Aktywa razem424 310373 73995 91187 701
Zobowiązania długoterminowe66 17646 98114 95811 025
Zobowiązania krótkoterminowe92 60035 40220 9318 307
Kapitał własny265 534291 35660 02168 369
Kapitał zakładowy1 7501 750396411
Liczba akcji17 500 00017 500 00017 500 00017 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,510,170,120,04


Wybrane
dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na
walutę Euro w następujący sposób:Pozycje
dotyczące jednostkowego sprawozdania z zysków lub strat i innych
całkowitych dochodów, jednostkowego sprawozdania z przepływów
pieniężnych oraz jednostkowego zysku przypadającego na jedną akcję za
rok 2016 r. (rok 2015 r.) przeliczono według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca roku. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,3757 zł
(1 EURO = 4,1848 zł).Pozycje
dotyczące jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień
bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2016 r. 1 EURO = 4,4240 zł (na
31 grudnia 2015 r. 1 EURO = 4,2615 zł). Dane bilansowe dotyczące okresu
poprzedniego prezentowane są na koniec roku obrotowego 2015.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
R 2016.pdfRaport Roczny Stalprofil S.A.
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-21Jerzy BernhardPrezes Zarządu
2017-04-21Zenon JędrochaWiceprezes Zarządu
2017-04-21Henryk OrczykowskiWiceprezes Zarządu
2017-04-21Sylwia Potocka-LewickaWiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-21Stanisława TysGłówny Księgowy


Nazwa jednostki:STALPROFIL SA
Nazwa skrócona jednoskti:STALPROFI
Adres:ul. Roździeńskiego 11a, 41-308 Dąbrowa Górnicza
Telefon:032 261-60-00
Fax:032-795-59-72
www:www.stalprofil.com.pl
NIP:629-001-21-66
REGON:001367518

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d