formularz skonsolidowanego raportu rocznego - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR / MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-04-21
STALPROFIL SA
(pełna nazwa emitenta)
STALPROFIHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
41-308Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Roździeńskiego11a
(ulica)(numer)
032 261-60-00032-795-59-72
(telefon)(fax)
www.stalprofil.com.pl
(e-mail)(www)
629-001-21-66001367518
(NIP)(REGON)
Kancelaria Porad Finansowo - Księgowych dr Piotr Rojek sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów800 295649 887182 895155 297
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(5 517)(10 367)(1 261)(2 477)
Zysk (strata) brutto(4 157)(11 671)(950)(2 789)
Zysk (strata) netto przypadający /(a) na akcjonariuszy jednostki dominującej(10 736)(8 681)(2 454)(2 074)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 85146 5161 33711 115
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(6 494)(22 628)(1 484)(5 407)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 865(2 092)1 112(500)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów4 22221 7969655 208
Aktywa razem659 066536 475148 975125 889
Zobowiązania długoterminowe92 65378 33720 94318 382
Zobowiązania krótkoterminowe254 259137 05157 47332 160
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej244 246256 47855 20960 185
Kapitał zakładowy1 7501 750396411
Liczba akcji17 500 00017 500 00017 500 00017 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)(0,61)(0,50)(0,14)(0,12)


Wybrane
dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na
walutę Euro w następujący sposób:Pozycje
dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych
całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych oraz skonsolidowanego zysku przypadającego na jedną akcję za
rok 2016 r. (rok 2015 r.) przeliczono według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca roku. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,3757 zł
(1 EURO = 4,1848zł).Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania
z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego
przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31
grudnia 2016 r. - 1 EURO = 4,424 zł (na 31 grudnia 2015 r. - 1 EURO =
4,2615 zł). Dane bilansowe dotyczące okresu poprzedniego prezentowane są
na koniec roku obrotowego 2015.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
RS 2016.pdfSkonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A.
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-21Jerzy BernhardPrezes Zarządu
2017-04-21Zenon JędrochaWiceprezes Zarządu
2017-04-21Henryk OrczykowskiWiceprezes Zarządu
2017-04-21Sylwia Potocka-LewickaWiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-21Stanisława TysGłówny Księgowy


Nazwa jednostki:STALPROFIL SA
Nazwa skrócona jednoskti:STALPROFI
Adres:ul. Roździeńskiego 11a, 41-308 Dąbrowa Górnicza
Telefon:032 261-60-00
Fax:032-795-59-72
www:www.stalprofil.com.pl
NIP:629-001-21-66
REGON:001367518

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d