pixelg
SA-PSr - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-PSr

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-09-10
STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STALPROFIL S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
41-308Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Roździeńskiego11a
(ulica)(numer)
032 261-60-00032-795-59-72
(telefon)(fax)
www.stalprofil.com.pl
(e-mail)(www)
629-001-21-66001367518
(NIP)(REGON)
Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów662 448667 215154 489157 381
Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 32020 4263 8064 818
Zysk (strata) brutto15 38918 6123 5894 390
Zysk (strata) netto przypadający /(a) na akcjonariuszy jednostki dominującej9 47612 9752 2103 061
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej97 31029 18422 6946 884
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(4 567)(936)(1 065)(221)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(85 172)(37 733)(19 863)(8 900)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów7 571(9 485)1 766(2 237)
Aktywa razem820 975893 883193 080207 880
Zobowiązania długoterminowe108 36984 48625 48719 648
Zobowiązania krótkoterminowe345 489446 43581 253103 822
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej289 229288 03568 02266 985
Kapitał zakładowy1 7501 750412407
Liczba akcji17 500 00017 500 00017 500 00017 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,540,740,130,17

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób:Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz skonsolidowanego zysku przypadającego na jedną akcję za 2019 r. (2018 r.) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca . Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,2880 zł (1 EURO = 4,2395zł).Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 2019 r. - 1 EURO = 4,2520 zł (na 2018 r. - 1 EURO = 4,3000 zł). Dane bilansowe dotyczące okresu poprzedniego prezentowane są na koniec roku obrotowego 2018
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
PSr 2019.pdfSkonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019
GK Stalprofil-przegląd 30-06-2019 MSSF-raport-9.09.2019.pdfRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Stalprofil- przegląd 30.06.2019 MSSF-raport-9.09.2019.pdfRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-10Jerzy Bernhard Prezes Zarządu
2019-09-10Henryk OrczykowskiWiceprezes Zarządu
2019-09-10Zenon JędrochaWiceprezes Zarządu
2019-09-10Sylwia Potocka-LewickaWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:STALPROFIL S.A.
Adres:ul. Roździeńskiego 11a, 41-308 Dąbrowa Górnicza
Telefon:032 261-60-00
Fax:032-795-59-72
www:www.stalprofil.com.pl
NIP:629-001-21-66
REGON:001367518

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR