pixelg
Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu za rok 2018/2019 o uzupełnienie oświadczeń i wyjaśnienia. - 2020-02-20 - SUWARY SA (SUWARY)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu za rok 2018/2019 o uzupełnienie oświadczeń i wyjaśnienia. - komunikat spółki SUWARY SA (SUWARY) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr9/2020
Data sporządzenia:2020-02-20
Skrócona nazwa emitenta
SUWARY
Temat
Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu za rok 2018/2019 o uzupełnienie oświadczeń i wyjaśnienia.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Suwary S.A. koryguje Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu ( Sprawozdanie ) za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 do 30.09.2019 roku. Korekta dotyczy:
1. Uzupełnienia oświadczenia Zarządu o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w pkt. 5.10 Sprawozdania Zarządu o informacje o których mowa w §70 ust. 1 pkt 7 lit. b i c oraz w §71 ust. 1 pkt 7 lit. b i c Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Rozporządzenie ). Przy czym informacje zawarte w obu paragrafach §70 i §71 Rozporządzenia ujęte są łącznie w pkt. 5.10 Sprawozdania. Dodano: Na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej będącego załącznikiem do Uchwały nr 7/2020 Rady Nadzorczej, Zarząd oświadcza, że:
wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie roczne sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedur wyboru firmy audytorskiej
firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej
przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji
Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską
2. Uzupełnienie oświadczenia Rady Nadzorczej , o którym mowa w pkt. 5.11 o informacje, o których mowa w § 70 ust. 1 pkt 8) lit. b oraz § 71 ust.1 pkt 8) lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Rozporządzenie ) sprawozdania dodano:
c) nie ma zastosowania § 70 ust. 1 pkt 8) lit. b oraz § 71 ust. 1 pkt 8) lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


3. Uzupełnienia oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego ( Oświadczenie ) o informacje określone w §70 ust. 6 pkt. 5 lit. 1 Rozporządzenia. Uzupełnienie Oświadczenia znajduje się w pkt. 5.5 Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Emitenta Sprawozdania Dodano:
Pan Raimondo Eggink jest osobą spełniającą ustawowe kryteria niezależności, posiadającą wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Licencję doradcy inwestycyjnego zdobył w marcu 1995r. W latach 1995-1997 pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Maklerów i doradców. W 2000r. stowarzyszenie AIMIR przyznało mu tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) a w latach 2004-2013 Raimondo Eggink pełnił funkcję członka zarządu polskiego stowarzyszenia CFA Society of Poland. Opublikował liczne artykuły na temat rozwoju polskiego rynku kapitałowego i zwłaszcza ochrony akcjonariuszy mniejszościowych.
Pan Paweł Powada jest osobą spełniającą ustawowe kryteria niezależności, posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu branży przemysłowej. Pracuje i pracował w zarządach spółek związanych z technologią informatyczną.
Pan Jeffrey Barclay jest osobą posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent oraz posiadającą wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Od 17 lat pełni funkcję wiceprezesa ds., finansów Wentworth Technologies, światowego lidera w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz narzędzi do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. W 1989 roku uzyskał tytuł biegłego rewidenta w Institute of Chartered Accountants w Ontario, Kanada. Przez 7 lat pracował dla KPMG Canada w zespołach audytorskich, brał udział w audytach dużych międzynarodowych firm produkcyjnych i ubezpieczeniowych, podatków od osób prawnych i fizycznych oraz transakcji połączenia i nabycia. Polityka oraz procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem podjęta została Uchwałą nr 3/2017 i 4/2017 Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Emitenta. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Suwary S.A. przy udzielaniu rekomendacji oraz Rada Nadzorcza Spółki dokonując wyboru firmy audytorskiej kierują się następującymi głównymi zasadami:
Zasadą bezstronności i niezależności firmy audytorskiej, szczególnie w kontekście ewentualnych usług niebędących czynnościami rewizji finansowej świadczonych na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej Wentworth
Zaproponowanym kosztem usługi
Skalą działalności firmy audytorskiej umożliwiającą przeprowadzenie badania innych podmiotów Grupy Kapitałowej Wentworth
Dotychczasowym doświadczeniem firmy audytorskiej w badaniu jednostek zainteresowania publicznego o zbliżonym profilu działalności
Pierwsza umowa z firmą audytorską na przeprowadzenie badań i przeglądów może zostać zawarta na okres 2 lub 3 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Rekomendacja Komitetu Audytu dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała obowiązujące warunki i była sporządzona w następstwie zorganizowanej procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria. Rekomendacja nie dotyczyła przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego.
Na rzecz emitenta nie były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe inne dozwolone usługi niebędące badaniem . 4. Uzupełnienie pkt 1.4 i 1.5 sprawozdania z działalności poprzez dodanie:

Definicje:
1. Rentowność sprzedaży brutto: Zysk przed opodatkowaniem / przychody ze sprzedaży
2. Rentowność sprzedaży netto: Zysk (Strata netto) / przychody ze sprzedaży
3. Rentowność EBITDA: EBITDA/ przychody ze sprzedaży i przychody operacyjne
4. Kapitał własny/ Majątek trwały 5. Zobowiązania kapitałowe, kredyty i pożyczki i inne instrumenty dłużne plus leasingi /Kapitał własny
6. Zobowiązania finansowe, kredyty i pożyczki i inne instrumenty dłużne plus leasingi /aktywa
7. Płynność bieżąca: aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe
8. Płynność szybka: aktywa obrotowe minus zapasy do zobowiązań krótkoterminowych
9. Rotacja zapasów: zapas/przychody ze sprzedaży X 360 dni
10. Rotacja należności: należności z tytułu dostaw robót i usług oraz pozostałe/ przychody ze sprzedaży X 360 dni
11. Rotacja zobowiązań: zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług oraz pozostałe/ przychody ze sprzedaży X 360 dni

EBITDA wynik na działalności operacyjnej plus amortyzacja

Zarząd Grupy zdecydował o zamieszczeniu alternatywnych pomiarów wyników w celu ułatwienia i ujednolicenia oceny podstawowych wielkości finansowych w roku bieżącym i w okresach poprzednich zarówno dla Grupy jak i na tle segmentu rynku. Prezentujemy wskaźniki dotyczące rentowności, płynności oraz kapitału pracującego.
Załącznikiem do raportu jest sprawozdanie Grypy Kapitałowej Suwary za okres 2018/2019.
Załączniki
PlikOpis
Skonsolidowane sprawozdanie z uzupełnieniem oświadczeń i wyjasnieniem wskaźników_ podpisane.pdfUzupełnione Sprawozdanie z działaności
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-20Wojciech GielnikWiceprezes Zarządu
2020-02-20Lilla StefanekProkurent


Nazwa jednostki:SUWARY SA
Nazwa skrócona jednoskti:SUWARY
Adres:ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice
Telefon:042 225 22 50
Fax:042 214 53 31
Email:office@suwary.com.pl
www:www.suwary.com.pl
NIP:731-10-07-350
REGON:471121807

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy